ZUS wkrótce zawiadomi Polaków o stanie ich kont emerytalnych i prognozowanych emeryturach

Już w czerwcu br. 16 mln Polaków otrzyma z ZUS  informację o stanie konta emerytalnego  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.05.2015 r.). Według dziennika, będzie można znaleźć w niej "szczegółowy wykaz składek wpłaconych w ciągu dwóch ostatnich lat, a także skumulowaną kwotę składek z całej dotychczasowej kariery zawodowej". Natomiast  osoby, które do grudnia 2014 r. ukończyły 35 lat, dostaną informację o prognozowanej dla nich emeryturze ( w dwóch wariantach). I tak, otrzymają  wyliczenie świadczenia na podstawie dotychczas zapłaconych składek. Drugi wariant  zakłada zaś - twierdzi gazeta -  że do momentu przejścia na emeryturę na konto ubezpieczonego nadal będą napływały składki w dotychczasowej wysokości.
"Rz" podkreśla, iż  świadczenia z nowego systemu będą niższe  niż  te, które dostawali świeżo upieczeni emeryci do końca 2008 r. " Z najnowszych informacji ZUS wynika, że przeciętna emerytura przyznawana ze starego systemu wynosi 2,6 tys. zł, a z nowego tylko 1,6 tys. zł" - podaje dziennik.  I tak,  z wyliczeń ZUS wynika, że 55 latek z 25- letnim stażem pracy i  przeciętnym wynagrodzeniem  po ukończeniu 67 lat w 2026 r. powinien dostać z ZUS emeryturę w wysokości 2494 zł miesięcznie. Gdyby zaś zarabiał 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia,  jego emerytura wyniosłaby już 3515 zł miesięcznie. Z kolei - pisze gazeta -  znacznie niższa będzie emerytura obecnie 55-letniej kobiety, która .  przejdzie  na emeryturę po ukończeniu 62 lat i 4 miesięcy. "Z wyliczeń ZUS wynika, że z przeciętnymi zarobkami przechodząc na emeryturę w połowie 2021 r., dostanie tylko 1940 zł emerytury, czyli o ponad 500 zł mniej od mężczyzny, który takie świadczenie dostanie dopiero po ukończeniu 67 lat".  Kobieta może jednak  dostać wyższe świadczenie pod warunkiem, że opóźni przejście na emeryturę.

W 2015 r.  dotacja z budżetu do FUS  ma wynieść 42 mld zł

W 2015 r.  budżet  Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wynosi  ponad 200 mld zł - informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 20.05.2015 r.). I tak,  na wypłatę emerytur i rent zaplanowano  kwotę blisko 176 mld zł. Natomiast   na  zasiłki chorobowe przeznaczono 9,4 mld zł, a  na  dodatki do świadczeń kwotę 5,7 mld zł. Według gazety,  dotacja  do FUS z budżetu państwa wyniesie  42 mld zł
FUS jest funduszem, w którym gromadzone są wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Fundusz  czerpie przychody głównie ze składek odprowadzanych przez płatników w imieniu ubezpieczonych, jak również wpływają nań   odsetki od depozytów bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych wobec FUS zobowiązań, zwracane a  nienależnie pobrane  świadczenia, opłaty prolongacyjne, dodatkowe opłaty wnoszone przez płatników składek oraz pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej.  Jak informuje "Rz",  FUS może też otrzymywać "dotacje z budżetu państwa w granicach określonych w ustawie budżetowej. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo w sytuacji, gdy brakuje pieniędzy z innych źródeł". Ponadto,  w razie potrzeby za  zgodą  ministra finansów fundusz może zaciągać kredyty. Środkami, jakie wpływają do FUS zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przypomina dziennik.
 ZUS wykonuje zadania związane z obsługą Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i otrzymuje za to wynagrodzenie, z góry ustalone i podlegające ścisłej kontroli organów państwa.

Reforma KRUS jest niezbędna

Zmiany funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) są nieuniknione -  pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.05.2015 r.). Gazeta podkreśla, iż  od 25 lat system emerytalno-rentowy rolników praktycznie nie uległ ewolucji, podczas gdy  w tym samym czasie na polskiej wsi dokonały się ogromne zmiany. A w 2015 r. budżet państwa dopłaci 15,3 mld zł do świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych i wypłacanych przez KRUS - podaje dziennik.  Według raportu   „Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników",  przygotowanego przez Wojciecha  Kobielskiego  na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,  niezbędna jest  reforma  obecnego systemu reparacyjnego (zdefiniowane świadczenie) na kapitałowy (zdefiniowana składka) - pisze  gazeta. W efekcie system miałby funkcjonować na podobnych zasadach, jak ten obejmujący pracowników i przedsiębiorców. Autor dokumentu zastrzega przy tym,  że po reformie KRUS  budżet państwa powinien wspierać najbiedniejszych rolników, a  pozostali powinni płacić składkę samofinansującą. Według dziennika,  będzie to oznaczać konieczność zwiększenia  części emerytalnej składki do 116 zł miesięcznie (obecnie jest to kwota 88 zł),  która będzie określana jako składka osobowa. Taką daninę do KRUS opłacaliby tylko rolnicy, których roczny przychód w gospodarstwie nie przekroczy 4 tys. euro - informuje "DGP". Natomiast osoby osiągające przychody powyżej tej kwoty musiałyby płacić nie tylko składkę osobową, ale także dochodową (459 zł).  Wojciech Kobielski  szacuje, iż  575 zł miesięcznie (według obecnych stawek) umożliwi samofinansowanie wypłaty emerytury na poziomie minimalnym." Dla porównania,  samozatrudnieni co miesiąc odprowadzają do ZUS 463,68 zł składki emerytalnej i 190,03 zł rentowej" - informuje dziennik. Według raportu,  dotacja z budżetu państwa powinna trafiać wyłącznie do tych, których nie stać na opłacanie składki umożliwiającej otrzymanie minimalnego świadczenia.  I tak,  osoby mające na swoim koncie 25 lat opłacania należności na ubezpieczenie emerytalne do KRUS,  powinny móc ubiegać się o emerytury minimalne (obecnie 880,45 zł), nawet jeśli nie uda się im zgromadzić niezbędnego kapitału składkowego do wypłaty takiego świadczenia.  Stąd  postulat  częściowego  utrzymania  wsparcia dla KRUS  ze środków publicznych.  Autor raportu proponuje ponadto, aby rolnicy, którzy w przyszłości chcieliby otrzymywać świadczenie w kwocie przekraczającej emeryturę minimalną,  mieli możliwość wnoszenia wyższych opłat. "W takim przypadku podstawa, od której mogła być odprowadzana danina do KRUS, musiałaby być wyższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym o faktycznej wysokości wypłaty świadczenia mają decydować zgromadzony kapitał składkowy, dzień przejścia na emeryturę i średnie dalsze trwanie życia" - donosi "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT