ZUS przygotowany do wypłaty okresowych emerytur kapitałowych

ZUS  zakończył przygotowania do wypłaty okresowych emerytur kapitałowych, łącznie z emeryturą z I filaru według zreformowanych zasad - informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 31.12.2008 r.) za  komunikatem ZUS. Prawo do tego świadczenia mają kobiety, które ukończyły 60 lat i należą zarówno do I, jak i II filaru emerytalnego.  Osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego razem z wnioskiem o emeryturę powinny złożyć także dokumenty potwierdzające okres pracy i wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r. Według przyjętej procedury, ZUS zawiadomi otwarty fundusz emerytalny (OFE) o rozpoczęciu procedury ustalania prawa do emerytury przez członka tego funduszu. OFE w odpowiedzi przekaże zakładowi informację o kwocie środków zgromadzonych na rachunku tej osoby na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura. Tę samą informację fundusz przekaże  swojemu członkowi”. Ponadto, ZUS ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość.  oraz informuje o tym OFE, w celu uruchomienia wypłaty środków z tego funduszu.
Gdy środków na rachunku w OFE jest mniej niż wynosi 20-krotność wysokości dodatku pielęgnacyjnego (3.263 zł), wówczas cała zgromadzona kwota przekazywana jest do funduszu emerytalnego ZUS, który uwzględni tę kwotę przy obliczaniu emerytury z I filaru.
ZUS  jest już również przygotowany do wypłaty emerytur pomostowych, dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

OFE straciły około 20 mld zł w 2008 r.
 
OFE przegrały na giełdzie wszystko co przekazał im ZUS w 2008 r.- donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 03.01.2009 r.). Według Komisji Nadzoru Finansowego  strata OFE od początku roku do połowy grudnia 2008 r. wyniosła aż 21,5 mld zł. Najmniej straciły OFE,  które w swoich portfelach miały stosunkowo mało akcji.  Strategia dużego udziału akcji w portfelu nie sprawdziła się w 2008 r. w przypadku funduszu Polsat, który zanotował najgorszy wynik. Słabo wypadły też duże fundusze, w tym dwa największe: CU, który w 2007 r. był najlepszy, i ING.  Dziennik szacuje, że stopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniosła w 2008 r. prawie 14 proc. Fundusze straciły prawie tyle samo, ile ZUS im przekazał w 2008 r., a wiec  około 20 mld zł. Jednak w  okresie 3-letnim i dłuższym OFE wciąż są  na plusie. A w najdłuższym okresie — 9 lat — ich stopa zwrotu wynosi 110 proc. Zdaniem  gazety, żaden fundusz emerytalny nie był na plusie w 2008 r. Niektórym jednak udało się stracić mniej niż konkurentom.  Tu na czele  uplasowały się fundusze: Allianz, Axa czy Pocztylion.  W opinii Roberta Garnczarka, członka zarządu Axa PTE, sukcesem okazała się konsekwentna polityka inwestycyjna - w  pierwszych  trzech  kwartałach 208 r. w portfelu papierów dłużnych dominowały papiery skarbowe o krótkim terminie do wykupu. Robert Garnczarek uważa, że  obecny rok będzie już lepszy, nawet gdyby spowolnienie gospodarcze miało trwać dłużej, niż się dziś prognozuje.  Co ważne, może to być rok dobry, aby osiągnąć dobre wyniki na obligacjach - pisze gazeta. Zarządzający oczekują dalszego spadku stóp procentowych i umiarkowanie optymistycznie patrzą na nadchodzący rok. Jednak czym dłuższa perspektywa, tym optymizm większy. Jeżeli sytuacja w gospodarkach i na rynkach światowych ulegnie stabilizacji już niedługo możemy być świadkami odrabiania strat przez OFE.
 
Druki ZUS RMUA drogą elektroniczną

Ponad 450 tys. przedsiębiorców korzystających z bezpiecznego e-podpisu będzie mogła przekazywać pracownikom raporty o wysokości składek drogą elektroniczną - podaje  "Gazeta Prawna"(Nr z 31.12.2008 r. Od 1 stycznia 2009 r. płatnicy składek nie będą musieli co miesiąc wydawać w formie papierowej druków ZUS RMUA. To efekt wejścia w życie ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1418). Zgodnie z nią przedsiębiorcy zobowiązani do przekazywania do ZUS dokumentów drogą elektroniczną będą mogli przesyłać swoim pracownikom raporty o wysokości przekazanych składek także w formie elektronicznej - informuje dziennik. Według gazety, w  takim e-dokumencie muszą się znaleźć informacje o tym, jakiego miesiąca dotyczy raport. Niezbędne są także dane płatnika składek oraz ubezpieczonego. E-RMUA musi też zawierać imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Nie można też pominąć informacji o tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek oraz kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek. Niezbędne będzie także podanie podstawy wymiaru i kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Pracownik, który nie będzie chciał odbierać raportu o wysokości zapłaconych składek w formie papierowej, będzie musiał na piśmie wyrazić zgodę na otrzymywanie takiego dokumentu przez internet w mailu. Już ponad połowa deklaracji rozliczeniowych przekazywanych do ZUS w formie elektronicznej sygnowana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym. Korzysta z niego już ponad 450 tys. płatników.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT