Znika bankowy tytuł egzekucyjny

Andrzej Duda, prezydent RP  podpisał ustawę likwidującą bankowy tytuł egzekucyjny - donosi "Dziennik Gazeta  Prawna"(Nr z 27.10.2015 r.). Podpisana przez prezydenta regulacja  uchyla przepisy  dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz reguluje  procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców - informuje dziennik.  Zmiany w prawie dotyczą także wysokości opłat sądowych w sprawach związanych z  czynnościami  bankowymi. Przepisy  stanowią, że w sprawach o roszczenia wynikających  z czynności bankowych,  opłata stosunkowa wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 zł.
Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Gazeta  pisze, za  komunikatem  kancelarii prezydenta RP, iż  celem nowelizacji prawa bankowego   było dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie   przepisów   przyznających bankom "możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzających, że takie tytuły – po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd – mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku  z tytułu zabezpieczenia wierzytelności  banku wynikających z czynności bankowych".
Ponadto, nowa regulacja poza zmianami w prawie bankowym  wprowadziła zmiany w "Kodeksie postępowania cywilnego; ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów  mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa  oraz niektóre osoby prawne" -  podaje "DGP".

Sprzedaż akcji  po 1 stycznia 2016 r. -  rozliczenie z fiskusem na nowych zasadach
 
Papiery wartościowe warto sprzedać  jeszcze w tym roku - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.10.2015 r.). Dlaczego? Albowiem po 1 stycznia 2016 r. nie da się ich już korzystnie rozliczyć z fiskusem. Jak podkreśla gazeta, .z początkiem roku zaczną obowiązywać bowiem nowe przepisy, według których zbywający akcje  spółek będą  musieli zapłać fiskusowi  podatek od razu po sprzedaży, jeżeli   nawet  "umówią się z nabywcą na późniejszą płatność". Z nowelizacji przepisów wynika bowiem, że przychód ze sprzedaży papierów wartościowych powstanie już w momencie przeniesienia ich własności na nabywcę. Jednak jeśli pozbywający się akcji  podpiszą umowę np. w grudniu br., będą rozliczać się ze skarbówką jeszcze na starych zasadach  - wyjaśnia dziennik. Do tej pory  osoby sprzedające walory mogły przesunąć moment rozliczenia się z urzędem skarbowym - przypomina: "Rzeczpospolita". 
Zmianę zasad rozliczania sprzedaży papierów wartościowych wprowadza nowelizacja ustawy o PIT i o CIT z 9 października 2015 r.  oczekująca obecnie  na podpis prezydenta RP.

Prawnicy zawiadomili UOKIK w sprawie wprowadzania w błąd klientów przy udzielaniu kredytów hipotecznych w obcych walutach

Frankowicze wprowadzeni w błąd przez bank  mogą się uwolnić od kredytów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 23.10.2015 r.). Jak donosi gazeta, w opinii  prawników  "banki nie ujawniały prawdziwych całkowitych kosztów kredytów hipotecznych w walucie obcej" , stąd ich  zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Według szacunków,  różnice między deklarowanym a rzeczywistym całkowitym kosztem kredytu przekraczały w niektórych przypadkach nawet 100 tys. zł - pisze dziennik.. Zdaniem  dr Jacka Czabańskiego, prowadzącego blog www.pomocfrankowiczom.pl i współautora zawiadomienia do UOKiK, "powodem tak znaczącego zaniżania przez banki kosztów kredytów było nieuwzględnianie przez nie faktu, że w kredytach indeksowanych do waluty obcej stosowane były dwa różne kursy dla przeliczania zobowiązań". "DGP" podaje, iż o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez podawanie im nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji prawnicy podejrzewają cztery banki: Bank Millennium; Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank; GE Money Bank (obecnie Bank BPH) oraz Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK).
Dr Czabański tłumaczy w gazecie, iż brakuje  "w tym gronie mBanku, mimo że to jeden z głównych graczy na rynku walutowych kredytów hipotecznych. Wszystko dlatego, że bank ten w ogóle nie przedstawiał klientom wyliczenia całkowitych kosztów kredytu". Na banki taki obowiązek  nałożyła Rekomendacja S, wydana w 2006 r. przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Podatek bankowy jest już przesądzony ?

Wprowadzenie podatku bankowego wydaje się  przesądzone, pytanie tylko, w jakiej będzie on  formie - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z  29.10.2015 r.). W opinii dziennika, "bardziej prawdopodobny wydaje się podatek od  aktywów o stawce 0,39 proc., mający przynosić budżetowi 5 mld zł rocznie". A "banki już szykują się do przeniesienia obciążeń na klientów " - ostrzega gazeta. Koszty podatku banki mogą przenieść na klientów głównie poprzez "zwiększanie opłat i prowizji (w przypadku podatku transakcyjnego) oraz marż kredytowych. Mogą pojawić się również cięcia oprocentowania depozytów" . "Rz" pisze, iż z  zebranych przez dziennik  informacji wynika, że  "co najmniej parę banków już proponowało w umowach nowym klientom zapis mówiący o podniesieniu kosztu np. kredytu w razie wprowadzenia podatku bankowego". Z kolei w opinii ekspertów - podkreśla dziennik -   banki mogłyby być w stanie przerzucić na klientów łącznie nawet 1,5–2 mld zł w skali roku, szczególnie w razie wprowadzenia podatku od transakcji (ma przynieść budżetowi ok. 1,7 mld zł). I tak, w " razie nałożenia podatku od aktywów,  proces byłby trudniejszy ze względu na dużą ilość długoterminowych umów kredytowych zawartych przez banki",  albowiem . sytuacja poszczególnych instytucji i ich zdolność do przenoszenia obciążeń na klientów jest bardzo różna. Kamil Stolarski, analityk z  Haitong Bank zauważa w gazecie, iż  na przykład "w  części kredytowych umów korporacyjnych jest zapis, dzięki któremu na klientów automatycznie przenoszone są nowe obciążenia regulacyjne". Ponadto, banki analizują opłacalność rolowanych kredytów i wyznaczają sobie minimalną stopę zwrotu, jaką chcą na nich osiągnąć. Według Stolarskiego,  w pierwszym roku obowiązywania podatku,  banki będą w stanie przerzucić na klientów 20 proc. daniny, a w drugim 30 proc.

Szef NBP: restrukturyzacja kredytów we franku i opodatkowanie banków może osłabić system bankowy

Zdaniem Marka Belki, prezesa NBP, jednoczesna restrukturyzacja kredytów mieszkaniowych zaciągniętych we frankach i opodatkowanie banków może osłabić system bankowy. Jak donosi "Parkiet"(Nr z 27.10.2015 r.) podczas X Kongresu Ryzyka Bankowego BIK szef NBP komentował m.in. pomysły gospodarcze PiS - pisze gazeta.. W opinii Marka Belki, "coraz wyraźniej artykułowane są plany dodatkowego opodatkowania banków, przy czym nieprecyzyjność i zmienność tych propozycji może utrudniać oszacowanie ewentualnych skutków". Belka podkreśla - podaje dziennik -  iż są to propozycje konstrukcyjnie tak "od siebie odległe, jak opodatkowanie aktywów, pasywów czy transakcji". Szef NBP prognozuje w "P". iż  "niewykluczone jest równoległe wprowadzenie w życie dodatkowego opodatkowania, jak i ustawowej restrukturyzacji kredytów walutowych".

Spadło tempo wzrostu sektora obligacji nieskarbowych

W 2015 r. rozwój  rynku nieskarbowych instrumentów był   najwolniejszy od ponad dwóch lat - donosi "Parkiet"(Nr z 27.20.2015 r.).Według gazety, wartość wyemitowanych na koniec III kwartału br. nieskarbowych instrumentów finansowych  wynosiła blisko 146 mld zł, a więc o 4,3 proc. więcej, niż przed rokiem. Dziennik pisze, powołując się na raport opublikowany przez  agencję  ratingową  Fitch,  że wyhamowanie tempa rozwoju rynku obligacji nieskarbowych wynika z  kurczenia się podaży krótkoterminowych papierów dłużnych oraz obligacji banków. I tak,  podaż krótkoterminowych (o okresie zapadalności do roku) papierów dłużnych spadła w III kwartale br. (rdr)do 13,6 mld zł, to jest  o 29,5 proc. . W rezultacie  te papiery stanowią już tylko 9,2 proc. rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych, podczas gdy  początku 2013 r. miały udział 21,6 proc. - informuje gazeta. W III kw. br. zmniejszyła się  również podaż obligacji (o okresie zapadalności powyżej roku) banków. Ich  wartość na koniec października 2015 r.  w obrocie wynosiła na 51,2 mld zł, to jest o 6,3 proc. mniej, niż rok wcześniej. Z kolei  podaż obligacji spółek niebankowych wzrosła aż o 30 proc. rok do roku, tak iż na koniec ub.r. wartość w obrocie obligacji spółek przewyższyła po raz pierwszy podaż obligacji banków - pisze "P".

Nadzór finansowy zalecił bankom dodatkowe wymogi kapitałowe związane z kredytami walutowymi 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała bankom domiary kapitałowe związane z kredytami walutowymi. Zalecenie powinno być przez banki respektowane od daty jego otrzymania do odwołania - tzn. do czasu, kiedy KNF uzna - na podstawie analiz i oceny nadzorczej - że ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, będące powodem nałożenia na bank dodatkowego wymogu kapitałowego uległo istotnej zmianie. Nadzór  finansowy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 23.20.2015 r.) za komunikatem KNF - zalecił też zatrzymanie przez bank co najmniej 50 proc. zysku wypracowanego w 2014 r. Według Łukasza Dajnowicza, rzecznika KNF, chodzi o  "zabezpieczenie ryzyka tej części portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, dla której wartość kredytu przewyższa wartość zabezpieczenia. Banki otrzymały indywidualne, ale wynikające z jednolitej dla wszystkich metodyki, zalecenia odnoszące się do współczynników kapitałowych, uwzględniające profil ryzyka portfela kredytowego i jakość zarządzania - pisze dziennik. Gazeta podaje, iż "banki zostały poinformowane odrębnym pismem o zaleceniu utrzymywania - począwszy od 1 stycznia 2016 r. - wskaźników kapitałowych na poziomie co najmniej: dla wskaźnika T1= 10,25 proc. oraz dla TCR=13,25 proc."
Jak wyjaśnia "Rz", domiary kapitałowe polegają na "indywidualnym podniesieniu wymogów nadzoru wobec funduszy własnych banku. W przypadku  banków wchodzących w skład europejskich grup procedura wyznaczania buforów w ramach BION odbywała się z udziałem kolegiów nadzorczych, zgodnie z unijną procedurą czyli we współpracy z  Europejskim Bankiem Centralnym jako nadzorcą banków ze strefy euro".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT