Zysk sektora bankowego w 2015 r. mniejszy o ponad 3,5 mld zł

Wynik netto sektora bankowego w 2015 r. spadł do 11,5 mld zł z poziomu 15-16 mld zł  wypracowywanego przez banki w poprzednich latach - donosi "Parkiet"(Nr z 09.02.2016 r.), powołując się na wstępne,  niezaudytowane  jeszcze dane   Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jak oświadczył   Wojciech Kwaśniak, wiceszef  KNF   podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych,  odnotowany   zysk sektora na  2015 r. kształtuje się na poziomach ostatnio notowanych w 2010 r. Zdaniem wiceszefa organu nadzoru,  duży spadek zysku netto banków  w 2015 r. ( w 2014 r. wyniósł on 16,2 mld zł)   jest  głównie efektem  zdarzeń jednorazowych, a więc uzupełnienia środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) po upadłości spółdzielczego SK Banku (2 mld zł) i utworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (600 mln zł).
Kwaśniak  podkreślił, iż "pozytywny wynik finansowy jest podstawowym źródłem wzmacniania kapitałów wszystkich instytucji finansowych (...) Jest też źródłem dywidend dla akcjonariuszy - w ostatnich latach ok. 58 proc. wyniku netto sektora było zatrzymywane i przeznaczane na fundusze własne."

Oprocentowanie kredytów w trendzie spadkowym

Nowy podatek, którym obłożone zostały instytucje finansowe  miał podbić oprocentowanie kredytów, ale na razie przyniósł  odwrotny efekt - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 04.02.2016 r.). Zdaniem gazety, może to być jednak  tylko   przejściowym   zjawiskiem. Dziennik podkreśla, iż to inwestorzy oczekują spadku kosztu kredytu. Na  rynku finansowym  wyraźnie widoczne są oczekiwania na dalszy spadek  stawek oprocentowania,  po jakich banki pożyczają sobie pieniądze (WIBOR). Stawki te,  z którymi powiązane jest oprocentowanie innych kredytów powoli, ale systematycznie maleją - podaje "Rz". Jest to "o tyle dziwne, że zwykle stawki WIBOR zmieniają się w rytm stóp procentowych NBP. Tymczasem ostatnio ekonomiści wycofują się z oczekiwań, że Rada Polityki Pieniężnej  (RPP) zdecyduje się obniżyć stopy procentowe" - podkreśla dziennik. Jeżeli   jeszcze w grudniu  2015 r. blisko  80 proc. ankietowanych przez  gazetę  ekonomistów przewidywało, że do połowy 2016 r. RPP  obniży stopy procentowe, to już  w ankiecie z końca stycznia 2016 r. "poluzowania polityki pieniężnej w takim horyzoncie czasowym oczekiwało już niespełna 40 proc."

Sejm  RP  pracuje nad nowym przepisami dla sektora bankowego

Posłowie pracują nad  projektem przepisów, które poszerzają kompetencje m.in. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe prawo ma  lepiej chronić finanse publiczne oraz depozytariuszy przed upadłością instytucji finansowych -  informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 11.02.2016 r.). Jak podaje dziennik, w Sejmie RP  odbyło się już  pierwsze czytanie  projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.  "Nowe przepisy będą wdrażały dwie dyrektywy UE: dyrektywy BRRD - ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę DGSD ws. systemów gwarancji depozytów" - wyjaśnia gazeta. I tak, według przygotowywanej regulacji,  w Polsce organem ds. przymusowej restrukturyzacji (resolution) będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny,  "odpowiedzialny za gromadzenie środków w funduszach przymusowej restrukturyzacji, obok projektowanych funduszy gwarancyjnych wzorowanych na istniejących obecnie funduszach własnych BFG dedykowanych finansowaniu zadań z zakresu przymusowej restrukturyzacji. Projektowana ustawa w istotny sposób rozszerzy i zwiększy znaczenie BFG, który dotychczas koncentrował się jedynie na wspomaganiu procesów naprawczych realizowanych w bankach zagrożonych upadłością". Według dziennika, projekt nowego prawa  reguluje też szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem  nadzoru  i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego  oraz "organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw w ramach prowadzenia tego postępowania w odniesieniu do grup bankowych".  Nowe przepisy "istotnie" rozszerzą kompetencje BFG i KNF -  pisze "Rz" - m.in w zakresie przygotowania postępowania przymusowej restrukturyzacji, jego prowadzenia  oraz wszelkich  elementów  towarzyszącym działaniom w tym zakresie. "Chodzi o tworzenie przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji, ocenę ich wykonalności oraz wydawanie zaleceń instytucjom finansowym dotyczących usunięcia stwierdzonych przeszkód dla skutecznej realizacji tego postępowania."  Posłowie chcą  także  nałożyć  na instytucje finansowe obowiązek przekazywania do BFG informacji "koniecznych do opracowania planów postępowania przymusowej restrukturyzacji, dokonywanie przez BFG umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych, stwierdzanie przez KNF wystąpienia przesłanek wskazujących na zagrożenie upadłością podmiotu". Według nowego prawa,  banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji;  składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji wnosiły będą także firmy inwestycyjne. Wysokość wnoszonych składek zależna będzie od przyjętego tempa dochodzenia do (określonych w ustawie) minimalnych i docelowych poziomów środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas (0,8 proc. i 2,8 proc. środków gwarantowanych) oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych oraz  kas - 1,0 proc. i 1,4 proc. środków gwarantowanych.

Standard & Poor's  obniżyła rating polskiego sektor bankowego z oceny  "stabilnej" na "negatywną"

Agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła ocenę  polskiego sektora bankowego ze "stabilnej" na "negatywną" - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.02.2016 r.) za  komunikatem agencji ratingowej S&P.  "Otoczenie, w jakim działają polskie banki, pozostaje trudne, a nowy podatek bankowy, wzrost kosztów regulacyjnych, a także kosztów związanych z możliwą konwersją kredytów denominowanych w walutach obcych na polskie złote, będą wywierały dalszą presję na rentowność sektora w otoczeniu niskich stóp procentowych" - głosi komunikat Standard & Poor's . W  opinii agencji,  czynniki  te  "zmniejszają odporność banków na wstrząsy i powodują, że straty będą trudniejsze do odrobienia. To z kolei może wpłynąć już bezpośrednio na stabilność systemu bankowego.(...) Z tego względu uważamy, że w najbliższych dwóch latach polski sektor bankowy będzie stał w obliczu negatywnych trendów związanych z ryzykiem ekonomicznym oraz sektorowym." - podaje  dziennik.  Standard & Poor's stanęła na stanowisku - pisze "Wyborcza", iż  jeżeli   uzna, że  "wsparcie dla niezabezpieczonych wierzycieli z prawem pierwszeństwa jest w Polsce mniej przewidywalne w ramach nowego ustawodawstwa",  to wówczas najprawdopodobniej  dokona  rewizji oceny "wsparcia udzielanego przez polski rząd bankom komercyjnym działającym w sektorze prywatnym, zmieniając ją z obowiązującej obecnie oceny "wspierający" na "niepewny".

UOKiK bada  obecne zmiany   wysokości opłat bankowych i prowizji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi  postępowanie wyjaśniające ws. wysokości opłat bankowych i  prowizji - donosi "Parkiet"(Nr z 09.02.2016 r.), powołując się na   oświadczenie Bernadety Kasztelan-Świetlik, wiceprezes UOKiK  podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów. W jej opinii,  niektóre zachowania banków budzą wątpliwości. Wiceszefowa UOKiK stwierdziła - podaje dziennik - iż nie jest to "postępowanie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy, gdzie można postawić konkretny zarzut. To jest postępowanie w sprawie, które ma na celu sprawdzenie, w jakiś sposób te opłaty się kształtują."
Według   Bernadety Kasztelan-Świetlik, UOKiK  analizuje obecne zmiany dotyczące  wysokości opłat bankowych i prowizji - pisze gazeta. „Bazujemy częściowo na zestawieniu NBP, tylko to zestawienie kończy się niestety na czerwcu 2015 r. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach dostaniemy świeższe analizy".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT