Banki przerzucają na kredytobiorców ryzyko ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Z raportu przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, iż banki,  zawierając z towarzystwami ubezpieczeniowymi umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego, obciążają jej kosztami konsumentów. Zdaniem UOKiK – pisze „Gazeta Prawna" (Nr z 29.05.2008 r.) - nie ma żadnych podstaw prawnych,  usprawiedliwiających działania, których efektem jest przerzucenie na konsumentów ryzyka prowadzenia działalności. Albowiem kredytobiorca, w stosunku do umowy ubezpieczenia pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem, jest wyłącznie osobą trzecią i z tytułu jej zawarcia nie zyskuje jakiejkolwiek formy zabezpieczenia własnych interesów –uważa Ewa Ostrowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Gregorowicz-Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca opłaca składki wynikające z umowy, która zabezpiecza jedynie przedsiębiorcę. Zdaniem Marka Niechciała, prezesa UOKiK, jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie bankowi, to konsument ponosi odpowiedzialność regresową. W takiej sytuacji trzeba udowodnić, nierzadko w procesie cywilnym okoliczności, od jakich zależała wypłata świadczenia. W ocenie UOKiK  - podaje „GP” - nie ma żadnych podstaw prawnych usprawiedliwiających takie działania banków. Z opinią tą zgadza się część prawników. Według  E. Ostrowskiej, istnieją racjonalne względy, które pozwalają zakwalifikować postanowienie umowy kredytowej, obciążające konsumenta kosztami własnych działań ochronnych banku, jako niedozwolone w rozumieniu kodeksu . Jej zdaniem, narzucony kredytobiorcy obowiązek, de facto przenoszący na niego ryzyko działalności bankowej, w świetle licznych możliwości zabezpieczenia umów wydaje się naruszać jego interesy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych korzystną propozycją rozwiązywania sporów

Zdaniem dr Małgorzaty Maliszewskiej,  nowej prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Polska jako członek Unii Europejskiej powinna korzystać ze stosowanych i sprawdzonych w krajach europejskich polubownych metod rozstrzygania sporów dotyczących różnorodnych dziedzin rynku, w tym ubezpieczeń –podaje Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  28.05.2008 r. Zgodnie z regulacjami Dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny posiadać, niezależnie od organów nadzorujących rynek usług finansowych, instrumenty stwarzające konsumentom tych usług możliwość rozstrzygania sporów na drodze polubownej. M. Maliszewska przypomina – pisze „GU” - że zgodnie z regulacją (nowela  z dnia 18 lutego 2005r. „O zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw”) zostały rozszerzone kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych o stworzenie możliwości polubownego lub pojednawczego rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi oraz brokerami ubezpieczeniowymi.
W opinii dr Maliszewskiej, instytucja Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych stanowi korzystną propozycję rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych dla dynamicznie rozwijającego się rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Ofensywa VIG w AC

Spółki VIG w Polsce na koniec grudnia 2007 r. zarówno w przypadku OC, jak i AC zajmowały piąte miejsce segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych pod względem wielkości zbieranej składki. A według Pawła Biska, prezesa Benefii - donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 29.05.2008 r.) - grupa rozwija się szybciej w segmencie AC niż OC. Na koniec 2007 r. wzrost przypisu wyniósł odpowiednio 34 proc. i 26 proc. Z jednej strony grupa przejmuje klientów od konkurencji, która traci udziały w rynku, a z drugiej do Polski spływa coraz więcej aut używanych, które ubezpieczane są w zakresie autocasco. Polskie spółki należące do Vienna Insurance Group w I kwartale 2008 r. poprawiły łączny wynik finansowy o 1,9 mln do wysokości 18,6 mln zł. Największy udział w zysku netto po trzech miesiącach 2008 r. wypracowały towarzystwa majątkowe:16 mln zł, podczas gdy spółki życiowe osiągnęły zysk w wysokości 2,6 mln zł.

Klienci skarżą

W I kwartale br. do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)  wpłynęło ponad 1300 skarg od klientów banków, ubezpieczycieli, OFE oraz podmiotów rynku kapitałowego. W tym, ponad 40 proc.  z nich odnosiło się do sektora bankowego. Natomiast w stosunku do ubezpieczycieli złożono 364 wnioski – podaje „Parkiet”(Nr z 29.05.2008 r.). Według gazety, 90 proc. skarg dotyczyło ubezpieczeń majątkowych, zwłaszcza ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Klienci skarżą towarzystwa ubezpieczeniowe za odmowy wypłaty odszkodowania i jego wysokości, opieszałości ubezpieczycieli czy problemy z odstąpieniem od umowy.

AC dla flot z mało znanych w Polsce towarzystw ?

Samochody jeżdżące w ramach flot samochodowych coraz częściej będą posiadać polisy AC wystawiane przez niezbyt znane przeciętnemu klientowi towarzystwa – twierdzi „Gazeta Prawna" (Nr z 28.05.2008 r.). Ubezpieczenia autocasco są bowiem coraz częściej oferowane przez towarzystwa zakładane przez zarządzających flotami, lub też przez ubezpieczycieli działających na zasadzie wolnego przepływu usług,  oferujących swoje usługi poza granicami kraju macierzystego. Na przykład ostatnio działalność w Polsce rozpoczęła agencja węgierskiego ubezpieczyciela AIM General Insurance Company, która zamierza koncentrować się na ubezpieczeniach AC komunikacyjnego oraz przedłużonych gwarancjach dla posiadaczy aut. Firma w pierwszym etapie chce skierować swoją ofertę do tzw. klientów flotowych., ale klient indywidualny już wkrótce także będzie mógł on-line kupić takie gwarancje. Według „Gazety Prawnej”,  wabikiem na klientów mają być taryfy, których konstrukcja jest zaczerpnięta z rynku brytyjskiego, traktująca kierowcę i pojazd jako jedność. Dziennik pisze, że taka sytuacja oznacza, iż ubezpieczając klientów indywidualnych, firma będzie zadawała więcej pytań o status klienta. „GP” informuje, że w Polsce  znacznie  bardziej rozwija się koncepcja sięgania przez zarządzających flotami po oferty tworzonych przez siebie towarzystw. Pierwszy taki projekt uruchomił w Polsce Lease Plan, który  od lipca 2006 r. wystawia swoim klientom polisy AC poprzez zarejestrowane w Irlandii Euro Insurances, w 100 proc. należące do holenderskiej spółki-matki. Podobne plany ma Arval, z którym LeasePlan walczy o prymat na rynku wynajmu i leasingu pojazdów.

PZU proponuje zgłaszanie szkód majątkowych przez internet

PZU SA wprowadził nową usługę – zgłoszenie szkody przez internet. Teraz za pomocą formularza na www.pzu.pl można szybko i sprawnie uruchomić proces likwidacji szkody majątkowej lub komunikacyjnej – donosi Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  28.05.2008 r.  Podczas wypełniania elektronicznego dokumentu klient określa preferowany termin kontaktu, w którym konsultant Telecentrum oddzwoni do niego, aby umówić się na wizytę w jednostce i ewentualne oględziny. Możliwość zgłoszenia szkody przez internet została udostępniona ze względu na coraz szerszą grupę osób, które większość spraw załatwiają drogą elektroniczną – pisze dziennik. Dodatkowo,  możliwość ta pozwala zgłosić szkodę o każdej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca na świecie, nie narażając klientów na żadne dodatkowe koszty. Zgłoszenie przez internet jest także pomocne dla pracowników dużych firm czy warsztatów, którzy często jednorazowo zgłaszają po kilka / kilkanaście szkód.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT