Firmie potrzebna polisa OC do faktycznie wykonywanej działalności

Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie musi być tożsame z pełnym zakresem działalności firmy, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym (sygn. akt KIO/UZP 429/08)- orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. Według Gazety Prawnej" (Nr z 06.08. 2008 r), sprawa dotyczyła Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu, która wybierała w przetargu oferty na wycenę nieruchomości. Podmiot, tóry przegrał, oprotestował wynik przetargu, twierdząc, że do oferty, która zwyciężyła, nie dołączono polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dziennik pisze, ze polisy, które przedstawił zwycięzca potwierdzały zaś ubezpieczenie tylko jednego zakresu działalności ujawnionej w KRS.

Zamawiający oddalił protest i odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła to odwołanie uznając, że wykonawcy powinni przedstawić polisy potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczywiście wykonywanej działalności. Wystarczy zatem, że ubezpieczenie odnosi się do faktycznie wykonywanej przez firmę działalności.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT