Jaka najlepsza polisa ubezpieczenia domu czy mieszkania ?

W lecie, w dniach z odnotowanymi wysokimi temperaturami,  ubezpieczyciele odnotowują  wzrost liczby szkód spowodowanych gwałtownymi burzami. Z powodu wyładowań atmosferycznych  uszkodzeniu lub wręcz spaleniu ulegają sprzęty elektryczne i elektroniczne, instalacje alarmowe, elementy elektryczne bram wjazdowych, domofony, instalacje antenowo-telewizyjne. Zdarzają się też pożary mieszkań czy domów spowodowane zapaleniem się łatwopalnych materiałów narażonych na działanie wysokiej temperatury. Towarzyszące upałom ulewne burze powodują również zalania budynków. Jak pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 19.07.2010 r.), powołując się na likwidatorów Ergo Hestii,  zalaniu ulegają nie tylko piwnice, garaże i mieszkania położone na parterze, ale również lokale mieszczące się na wyższych kondygnacjach. Po fali upałów nierzadko występują również gradobicia - efektem są uszkodzenia elewacji, dachów, okien budynków. Tymczasem najczęstsza polisa  ubezpieczenia domu lub mieszkania chroni przed szkodami polegającymi na zalaniu lub szkodami spowodowanymi przez pożar. Rzadko jednak jej zakres ochrony obejmuje również szkody wyrządzone przez przepięcia spowodowane uderzeniem pioruna czy na przykład usługi assistance (pomoc hydraulika, szklarza, ślusarza w razie wystąpienia szkody). "GU" podkreśla, że cena  polisy  ubezpieczenia domu zależy od bardzo wielu czynników (sumy ubezpieczenia, zakresu, rodzaju pakietu itp.), ale przeważnie jest to kwota rzędu kilkuset złotych rocznie (250-600 zł). Tymczasem koszt usługi „Home Assistance”, która zagwarantuje nam m.in. pomoc specjalisty, to przeciętnie około 30 zł rocznie.

Można składać pozwy grupowe - ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu zbiorowym obowiązuje

Od 19 lipca br.  weszły w życie   przepisy o pozwach grupowych – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można już więc  składać pozwy zbiorowe - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 19.07.2010 r.). Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu zbiorowym daje taką możliwość  grupie  co najmniej 10 osób – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Według "GU", nowe przepisy obejmują roszczenia związane z naruszeniem praw konsumentów, szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz czynami niedozwolonymi, z wyjątkiem dóbr osobistych – np. uszkodzenia ciała czy naruszenia dobrego imienia. W przypadku roszczeń finansowych konieczne jest, aby kwota, której domaga się każdy poszkodowany była taka sama – ujednolicenie może nastąpić także w podgrupach liczących co najmniej dwie osoby.
Pozew, w imieniu całej grupy, składa jej reprezentant; pozew powinien zawierać m.in. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym oraz określenie wysokości roszczenia każdego z poszkodowanych. Koszt złożenia pozwu to 2 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Dodatkowe koszty mogą się wiązać z ustanowieniem przez sąd – na wniosek pozwanego przedsiębiorcy – kaucji na poczet kosztów postępowania sądowego, nie wyższej jednak niż 20 proc. wartości sporu. Składający pozew będzie musiał zdeponować wówczas odpowiednią kwotę w gotówce. Warto pamiętać -podaje "Ubezpieczeniowa" -  że koszty postępowania ponosi przegrany, jeśli więc sprawę wygrają konsumenci – kaucja zostanie im zwrócona. Ponadto, składający pozew musi na swój koszt opublikować, w ogólnopolskiej gazecie, informację o toczącym się postępowaniu.  A sąd w każdym momencie może nakazać polubowne rozwiązanie sprawy. Z kolei  w trakcie trwania procesu, za zgodą co najmniej połowy członków grupy, może nastąpić wycofanie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia oraz zawarcie ugody – chyba że sprzeciwi się temu sąd.

Maklerzy różnie oceniają przyszły kurs akcji PZU SA

Inwestorzy, którzy kupili akcje PZU SA po 312,5 zł w ofercie publicznej,  mogli ostatnio zyskać na ich sprzedaży  nawet ponad 20 proc. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 19.07.2010 r.). Dziennik zauważa jednak, iż rekomendacje domów maklerskich dotyczące akcji największego polskiego ubezpieczyciela  są zróżnicowane. I tak, analitycy Deutsche Banku i USB wyceniają je na 390 i 391 zł. Z kolei analitycy  ING wyceniają walory PZU SA na  318 zł. Natomiast  średnia cena docelowa akcji PZU, wynikająca z raportów analitycznych to 364,5 zł - informuje gazeta. "DGP" pisze, powołując się na opinię Marcina Brendoty, analityka Alior Banku, że jednak możliwość kontynuacji wzrostu kursu akcji PZU jest ograniczona.

Kredyt  hipoteczny z ubezpieczeniem

Zarówno wzięcie kredytu hipotecznego jak i  zakup nieruchomości często  wiążą się z dodatkowymi opłatami wymaganymi przez bank. Są to - przypomina "Puls Biznesu"(Nr z 20.07.2010 r.) - wydatki na ubezpieczenie pomostowe czy  ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Z kolei  w  przypadku zakupu mieszkania lub domu z niskim wkładem własnym należy wykupić ubezpieczenie brakującego wkładu własnego - podpowiada  gazeta. Ponadto - podkreśla  "Puls Biznesu" -   korzystanie z promocji, która gwarantuje niższą marżę wiąże się także często z obowiązkiem zakupu ubezpieczenia, na przykład  polisy na życie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT