Jakie ubezpieczenia klęskowe: obowiązkowe czy dobrowolne?

Zespół przedstawicieli MSWiA, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Rzecznika Ubezpieczonych pracuje nad projektem założeń do ustawy o ubezpieczeniach żywiołowych - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 11.02.2010 r.). Zdaniem Zbigniewa Śwircza, dyrektora  Biura do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, eksperci  analizują  " możliwość wprowadzenia powszechnych, ale nieobowiązkowych ubezpieczeń od skutków klęsk". Ubezpieczenia takie muszą być proste i gwarantować łatwą likwidację szkód. Dyr. Śwircz powiedział gazecie, że ich wzorem mogą być "polisy zawierane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich". Prawnicy twierdzą, że trudno uzasadnić obowiązkowe ubezpieczenia katastroficzne ochroną interesu ogółu - podkreśla dziennik. Z  kolei dyrektor Mariusz Gilicki z grupy ubezpieczeniowej Concordia uważa, ze obowiązek ubezpieczeń od klęsk żywiołowych zapewni ich powszechność i cenę niższą, niż gdyby były nieobowiązkowe. Kontrolę spełnienia tego obowiązku musi sprawować państwo. Natomiast odrębna ustawa powinna określić konsekwencje niezawarcia umowy ubezpieczenia . Z kolei  w opinii Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, "trzeba wykorzystać system ubezpieczeń mienia, dostosowany terytorialnie do mapy występowania szkód. Proponujemy ubezpieczenia obowiązkowe i wsparcie finansowe państwa". Zdaniem Krystyny Krawczyk, potrzebne są też zachęty, np. ulgi podatkowe lub dopłaty.

PZU restrukturyzuje się i będzie zwalniać pracowników

Zarządy PZU SA i PZU Życie  zapowiedziały dalszą  reorganizację  struktury spółek w regionach. Planowane zmiany są kontynuacją działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w ostatnich latach w całej Grupie PZU oraz stanowią część strategii ubezpieczyciela na lata 2009 – 2011 - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www. gu.com.pl z 10.02.2010 r.). Według "GU", skala zatrudnienia w spółkach może zmniejszyć się  w 2010 r.  o 2316 etatów, ale zmiany restrukturyzacyjne dotkną w różnym stopniu około  5200 osób zatrudnionych w obu firmach. Ubezpieczyciel planuje  bowiem wręczyć grupie blisko trzech tysięcy pracowników tzw. tzw. wypowiedzenie zmieniające czyli propozycje  zmiany  warunków zatrudnienia, dotyczącą np. miejsca lub zakresu wykonywanej pracy."Ubezpieczeniowa" pisze, że władze obu towarzystw liczą się jednocześnie z tym, że część osób nie przyjmie tych warunków, co w konsekwencji może mieć wpływ na ostateczną skalę restrukturyzacji firmy.

W 2009 r. skarżono się głównie na ubezpieczenia komunikacyjne

W 2009 r. do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 8566 pisemnych skarg dotyczących ubezpieczeń, w tym najwięcej  gospodarczych (84,6 proc.). W tym najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 5269 skarg (61,5 proc.). Najwięcej skarg odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 3046 skarg (35,5 proc.) oraz składki ubezpieczeniowe (1224 skargi tj. 14,3 proc.), związane z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" (www. gu.com.pl z 11.02.2010 r.), co dziesiąty skarżący zgłaszał zastrzeżenia do ubezpieczeń AC (854 skargi). Ponadto,  część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych (49 skarg – 0,6proc.) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (19 skarg – 0,2 proc.). Pozostałe wystąpienia skarżących w tej grupie skarg dotyczyły ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 40 skarg (0,4 proc.), ubezpieczeń assistance – 22 skargi (0,3 proc.) oraz ubezpieczenia Zielonej Karty – 15 skarg (0,2 proc.).

Liberty Direct balansuje na granicy prawa

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych,  Liberty Direct we współpracy z komisami samochodowymi   prowadzi działania na granicy prawa. Jak podaje "Parkiet"(Nr z 10.02.2010 r.),  konstrukcja umów z komisami samochodowymi zwiększa przychody ubezpieczyciela z polis komunikacyjnych. Jednak w opinii przedstawicieli Rzecznika Ubezpieczonych, takie postępowanie może  wprowadzać klientów w błąd.
Według "Parkietu",  w niektórych komisach nabywca pojazdu otrzymuje wraz z autem polisę OC Liberty Direct kupioną przez właściciela komisu w dniu transakcji a  zwykle podpisaną na rok. Co istotne,  towarzystwo  małym drukiem zaznacza , że jeśli klient nie skontaktuje się z nim w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu, dokona  rekalkulacji składki. Dziennik twierdzi, że może ona "być wtedy dużo wyższa i zgodnie z prawem będzie musiała być opłacona” .  W efekcie   klient  dowiaduje się, że właściciel komisu nie opłacił składki za pełny okres ochrony. I tak, na podstawie umowy ubezpieczyciela z właścicielem komisu,  klient zostaje zmuszony do zapłacenia składki za pozostały okres.  Przy czym sprzedający  pojazd  przekazuje Liberty składkę tylko za jeden dzień, w wysokości 1 zł. Dziennik pisze,  iż z treści polisy Liberty Direct klient nie dowie się, że może wypowiedzieć umowę na piśmie w ciągu 30 dni.  Informacje są tam podane wybiórczo i mogą wprowadzać klientów w błąd. Nabywca pojazdu dowiaduje się zazwyczaj, że auto miało już wykupioną polisę.
W opinii Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych  "Liberty Direct balansuje na granicy prawa (...) W tej chwili Rzecznik nie może jednak wydać jednoznacznej opinii w tej sprawie, bo nie ma wszystkich danych związanych z tą formą działalności Liberty Direct".
Do Rzecznika Ubezpieczonych trafiło już kilka skarg telefonicznych w opisywanej sprawie. Problem w tym - podkreśla "Parkiet" -  że Liberty Direct to marka będąca własnością hiszpańskiej spółki z grupy Liberty Mutual o nazwie Liberty Seguros i  nie podlega polskiemu, lecz hiszpańskiemu nadzorowi finansowemu.
Rafaa Karskie, dyr. sprzedaży i marketingu Liberty Direct  twierdzi, że  "Liberty Direct zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC z właścicielami komisów samochodowych charakteryzujące się składką wynoszącą 1 zł za 1 dzień ochrony, czyli 365 złotych rocznie. Składka 1 zł za dzień pokrywa ryzyko i koszty powstałe, gdy samochód stoi w komisie (tj. nie jeździ po drogach). Jest to zgodne z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych."

Warta zebrała mniej składki

Grupa  Warta w 2009 r. zebrała  łącznie  4,5 mld zł przypisu składki, w tym około  1,86 mld zł stanowił przypis z firmy majątkowej. Ubezpieczyciel  zakończył 2009 rok dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 10,8 mln zł. Towarzystwo wypracowało   w 2009 r. wynik techniczny na poziomie minus (-) 189,5 mln zł. Na taki rezultat - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www. gu.com.pl z 11.02.2010 r.) -  wpłynęły głównie szkody powodziowe, duże szkody w ubezpieczeniach korporacyjnych oraz pogorszenie rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych. I tak w ub.r. Warta wypłaciła 1,3 mld zł  odszkodowań i świadczeń (była to kwota wyższa o 216,4 mln zł niż w  2008 r.). Według "GU", ujemny rezultat z działalności ubezpieczeniowej został jednak  zrekompensowany działalnością inwestycyjną, dzięki czemu spółce udało się wypracować dodatni wynik finansowy netto.
Przypis składki brutto na koniec 2009 r.-  1,86 mld zł - był o 7,9 proc.  niższy od przypisu w 2008 r. co głównie było efektem ograniczenia działalności kredytowej przez Żagiel S.A.
W 2009 r. spółka odnotowała  wzrost sprzedaży głównie w ubezpieczeniach morskich i lotniczych, ubezpieczeniach mieszkaniowych oraz w niektórych liniach produktów samochodowych – ubezpieczeniach AC oraz ubezpieczeniach flotowych.

Ubezpieczenie OC audytora

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 11.02.2010 r.), minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń wynosi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,  400 tys. euro (równowartość w złotych), jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej.  Natomiast minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i wynosi (równowartość w złotych)  od 2 do 10 tys. euro -wylicza "DGP".
Według gazety, umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Pakiet ubezpieczeń zdrowotnych motywuje pracownika

Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników są traktowane przez firmy jako czynnik zarówno  motywacyjny,  jak i poprawiający wizerunek przedsiębiorstwa - uważa Adam H. Pustelnik, prezesa zarządu  Signal Iduna w Polsce. Prezes Pustelnik powiedział  w wywiadzie dla dziennika "Puls Biznesu"(Nr z 12.02.2010 r.), że towarzystwo  w 2009 r.  o 30 proc.  zwiększyło sprzedaż pakietów dla pracowników. W jego opinii, ubezpieczenia pracowników wprowadzają głównie średnie i duże firmy, które  zatrudniają ponad 100 osób. Z szacunków Signal Iduny wynika, że takie przedsiębiorstwa stanowią około  80 proc.  firm wykorzystujących pakiety ubezpieczeń zdrowotnych   jako bonus.

BRE Ubezpieczenia najwięcej składki zbierają z direct

Spółki  BRE Ubezpieczenia zarobiły brutto w 2009 r.  23,6 mln zł, co oznacza przeszło trzykrotny wzrost w porównaniu z 2008 r. Na rzecz i w imieniu BRE Ubezpieczenia spółki zebrały łącznie prawie 550 mln składki - donosi. "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www. gu.com.pl z 11.02.2010 r.) za komunikatem ubezpieczyciela.  "GU" przypomina, że  BRE Ubezpieczenia rozwijają swą działalność w oparciu o trzy linie biznesowe: platformę internetową (direct), klasyczny bancassurance oraz kompleksową obsługę firmy leasingowej. Według  Pawła Zylma, prezesa zarządu  BRE Ubezpieczenia, firma największy wzrost  przypisu składki  odnotowała  w linii direct. Platforma internetowa zebrała w 2009 r. łącznie prawie 69 mln zł składek, o 38  proc.  więcej niż rok wcześniej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT