Koniec dumpingu w ubezpieczeniach komunikacyjnych ?

PZU deklaruje, że to już koniec dumpingowych cen ubezpieczeń komunikacyjnych - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 01.09.2015 r.).Jednak pomimo że ceny polis OC od początku roku rosną (polisy OC podrożały o ok. 20 proc.), to stawki polis komunikacyjnych w Polsce wciąż są na rekordowo niskim poziomie i powinny wzrosnąć w sumie o około 40 proc. - prognozuje dziennik. Przy tym wyniki finansowe  towarzystw ubezpieczeniowych maleją  - podkreśla "GW".  Odnotowywany zaś  przez ubezpieczycieli spadek zysku wynika - w opinii "Wyborczej" -  z powodu wyższych odszkodowań wypłacanych kierowcom. Ponadto,  towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wypłacać coraz wyższe odszkodowania (wzrost o 20-25 proc.), ponieważ  wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) "zobowiązały ubezpieczalnie do zaprzestania zaniżania wypłacanych kierowcom odszkodowań" - podaje dziennik.

Samochód firmowy bez AC ? Firma nie ma  prawa  wliczyć   koszty  jego napraw do przychodu

Przedsiębiorca, który nie wykupił dobrowolnego ubezpieczenia auta, nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatków na jego naprawę po wypadku - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 02.09.2015 r.). Albowiem odszkodowanie jest przychodem wówczas, gdy firmowe auto jest ubezpieczone - podaje gazeta, powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT (oraz art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT), który mówi, że "nie są podatkowym kosztem straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodu oraz wydatki na remonty powypadkowe, jeżeli auto nie było objęte ubezpieczeniem dobrowolnym". Doradca podatkowy Tomasz Piekielnik zauważa w dzienniku, iż  obowiązek wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia dotyczy tylko samochodów firmy, natomiast straty w innych składnikach majątku przedsiębiorstwa, np. w motocyklach, mogą być rozliczane bez konieczności spełnienia tego warunku. Według T. Piekielnika, "to wyłączenie jest w ustawie o CIT od 1993 r. i oparło się wszystkim nowelizacjom." Art. t. 16 ust. 1 pkt 50 powinien zniknąć z ustawy o CIT – podkreśla Piekielnik.
Jednak nie zawsze  wykupienie autocasco  gwarantuje rozliczenia straty w kosztach uzyskania przychodów. Niektóre sądy twierdzą bowiem, że zaniedbania przedsiębiorcy wykluczają odliczenie -podaje gazeta. Na przykład, zdaniem Naczelnego Sądu  Administracyjnego (sygn. II FSK 75/10), " wydatki na remont samochodu nie mogą być kosztem uzyskania przychodów, gdyż auto zostało uszkodzone wskutek wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego pracownika".      Z kolei  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 380/08) orzekł, że spółka nie może zaliczyć do kosztów straty z tytułu kradzieży auta," ponieważ prezes zostawił je otwarte i z uruchomionym silnikiem" informuje "Rzeczpospolita".

Wypłaty odszkodowań z tytułu upadłości Alfa Star według dyspozycji marszałka  województwa

Upadłe biuro podróży Alfa Star miało wykupioną gwarancję ubezpieczeniową  na 20 mln zł, obowiązującą do 16 stycznia 2016 r. Zabezpieczenie to wystawił  polski oddział niemieckiej firmy Europäische Reiseversicherung  (ERV) - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 31.08.2015 r..). Według dziennika,  w  sytuacji upadłości touroperatora, zgodnie z procedurami   to marszałek województwa uruchamia  gwarancję ubezpieczeniową bankruta, z której pokrywane są koszty ściągnięcia do kraju jego klientów  Jak podaje gazeta, powołując się na Beatę  Kalitowską, dyrektor zarządzającą  ERV w Polsce, rola ERV jako gwaranta "sprowadza się do realizacji tych wypłat na rzecz marszałka oraz weryfikacji roszczenia".  Według informacji urzędu marszałkowskiego, około 2 tys. osób ma wykupione w Alfa Star wycieczki, z których jeszcze nie skorzystało. Z kolei turystów, których trzeba sprowadzić do Polski jest około 1,6 tys.- informuje dziennik.
Zdaniem Beaty Kalitowskiej, dyrektor zarządzającej  ERV w Polsce, ubezpieczyciel  obecnie nie jest w stanie oszacować kosztów całej operacji, jakimi zostanie obciążony z tytułu sprzedanej gwarancji dla upadłego touroperatora. "Musimy poczekać na dokumentację, którą prześle nam marszałek" – mówi „Rzeczpospolitej" szefowa ERV w Polsce.  Albowiem to  marszałek województwa jest beneficjentem gwarancji i wypłaty odbywają się według jego dyspozycji - podkreśla dziennik.

Warunkiem  otrzymania odszkodowanie  jest dbałość o ubezpieczone mienie

Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania nie zwalnia z obowiązku zabezpieczenia ubezpieczonego majątku  z należytą starannością .Staranność zabezpieczeń jest bowiem warunkiem wypłaty odszkodowań - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 31.08.2015 r.). Wychodząc z domu lub mieszkania, należy pamiętać więc o dokładnym  zamknięciu okien i drzwi - radzi w "DGP" Bartłomiej Chmielowiec z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Przy tym większość ubezpieczycieli wymaga, aby ubezpieczone mieszkanie lub dom były wyposażone w odpowiednie zamki - podaje gazeta - ponieważ niedostosowanie się właściciela polisy do wymogów ubezpieczyciela  i innych jego warunków, określonych w OWU,   może  wpłynąć  na wypłatę odszkodowania. Warto przy tym, aby ubezpieczony spisał powstałe straty, a także zebrał dokumentację,   np. dokumenty (paragony),  potwierdzające posiadanie przez niego skradzionych rzeczy.
Zdaniem B. Chmielowca,  w sytuacji  zaistnienia  szkody, właściciel polisy powinien powiadomić o tym nie tylko ubezpieczyciela, ale obowiązkowo  i odpowiednie służby - na przykład  w sytuacji kradzieży ubezpieczonego mienia policję. 

Kupując tuż przed urlopem i polisę turystyczną, warto pamiętać o okresie karencji

Polisę turystyczną można kupić w ostatniej chwili przed wyjazdem na urlop, korzystając  z internetu czy telefonu,  a nawet już w czasie podróży zagranicznej. Jednak wówczas ubezpieczenie to nie zadziała  od razu - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr z 20.08.2015 r.)  . Początek ochrony zależy bowiem  od daty zawarcia umowy ubezpieczenia  i wpływu składki. . Jak wyjaśnia w gazecie Michał Miedziński z Liberty Ubezpieczenia,  zasadniczo  ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać już od następnego dnia po opłaceniu składki. " Jeśli jednak ktoś kupi polisę już w trakcie wyjazdu zagranicznego, okres ochrony rozpoczyna się po trzech dniach" - podkreśla Miedziński. Przy tym każdy ubezpieczyciel  może wyznaczyć inny okres karencji dla polisy. Według dziennika, najczęściej  są to trzy dni, ale zdarzają się też dłuższe okresy , np. siedmiodniowe. Karencja ma na celu wyeliminowanie nadużyć - tłumaczy M. Miedziński w "Rzeczpospolitej". Jak twierdzi, na przykład  "mogłoby się zdarzyć, że ktoś by wykupił polisę dopiero po zachorowaniu za granicą, przed pójściem do lekarza lub zgłoszeniem się do szpitala. Tymczasem ubezpieczenie zawsze obejmuje zdarzenia przyszłe i niepewne". Z kolei w opinii Beaty Kalitowskiej  z ERV, "okres karencji nie dotyczy osób, które przebywają za granicą i chcą przedłużyć ochronę. Warunkiem jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia. W takiej sytuacji nowa polisa będzie obowiązywała od kolejnego dnia po zakończeniu poprzedniej". 

Polisa OC dla właściciela hotelu

Odpowiedzialność hotelu  za rzeczy osoby korzystającej z jego usług  wynika  z przepisów kodeksu cywilnego i powstaje z chwilą  wniesienia przez gościa bagażu do hotelu - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 26.08.2015 r.). Dlatego też wszelkie  informacje dla gości typu „hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione",  zamieszczone w  różnego rodzaju  informatorach hotelowych czy  regulaminach zawierające takie sformułowania  nie wywołują skutków prawnych - podkreśla gazeta, powołując się na Jacka Chojnackiego  z Concordia Ubezpieczenia. Tak więc  właściciel hotelu "nie może swojej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć, zawierając z klientem umowę, w której to stwierdzi, czy  przez ogłoszenie w recepcji'.  Hotel nie odpowiada natomiast za szkodę poniesioną przez gościa w przypadku, kiedy  pozostawi on  otwarte okna na parterze w pokoju hotelowym czy nie zamknie drzwi na klucz przy wyjściu z pokoju.
Jak podaje dziennik, właściciel hotelu może jednak  przenieść  ciężar odpowiedzialności za  ewentualne szkody, czy to materialne, czy osobowe (na przykład upadek gościa wskutek śliskiej podłogi w holu)  na ubezpieczyciela, zawierając  stosowną umowę ubezpieczenia. Przy czym suma gwarancyjna polisy powinna być uzależniona od wielkości hotelu - pisze dziennik. Dla hotelarzy  najbardziej kosztowne  mogą być szkody osobowe.
Towarzystwa ubezpieczeń  w ubezpieczeniu OC  dla hotelarzy stosują różnego rodzaju wyłączenia. Mogą one obejmować - informuje "Rz" -  szkody wyrządzone umyślnie, szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. itp.

Ubezpieczenia  szpitali niekoniecznie obowiązkowe ?


Zdaniem pracodawców,  ubezpieczenia szpitali powinny być dobrowolne. Tymczasem w opinii Business Centre Club (BCC), polskich szpitali nie stać  na polisy - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 26.08.2015 r.). Spośród ponad 750 szpitali wiele  jest zadłużonych. Dlatego też - uważa BCC - dodatkowe obciążanie szpitalnych placówek medycznych  kosztami polis z tytułu zdarzeń medycznych  (od 300 tys. zł  do 700 tys. zł) może zagrażać ich kondycji finansowej, zwłaszcza szpitali powiatowych. Według dziennika, przepisy wprowadzenia  obowiązku posiadania przez szpital umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych wynikający  z ustawy o działalności leczniczej pierwotnie miały wejść w życie od 1.01.2014 r., następnie przesunięto termin na 1.01.2016 r., zaś obecna propozycja to 1.01.2017 r. "Rz" pisze, iż za kolejnym przesunięciem terminu jest m.in. resort zdrowia; "kolejna zmiana terminu nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie i świadczy o niskiej jakości przyjętej regulacji prawnej".
Jak twierdzi w dzienniku Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego BCC, "krytycznie należy ocenić, że tak ważny przepis ustawy o działalności leczniczej, dotyczący ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych, jest zmieniany przy okazji nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym".
Na  dzień 31 stycznia 2015 r. polisę z tego  tytułu posiadało  jedynie 7 lecznic - podaje dziennik, powołując się na dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT