Na cyberprzestępcę - "Bezpieczna Tożsamość" z Europ Assistance Polska

"Bezpieczna Tożsamość",  program ochrony danych osobowych i pomocy assistance opracowany i realizowany przez Europ Assistance Polska dołączany do kart i kont  oferuje już część funkcjonujących w Polsce banków - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 27.01.2015 r.). W ramach programu klienci mogą liczyć na dwa rodzaje pomocy: assistance i informacyjną. I tak,  klienci otrzymają  wsparcie firmy polegające na zebraniu niezbędnych informacji, pomocy w zastrzeżeniu dokumentów i kart, a także na udzieleniu informacji na temat dalszego postępowania i ochrony jego tożsamości - podaje dziennik. Ponadto, klienci otrzymają również "pomoc w uzyskaniu nowych dokumentów lub kart, a za granicą pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych, pomoc tłumacza, a także pożyczkę na poczet niezbędnych wydatków w razie utraty środków płatniczych". "Rz" podkreśla, iż  Europ Assistance Polska deklaruje  również  pomoc w sprawdzeniu historii kredytowej i wypełnieniu wniosku o raport w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), który  pozwoli wykryć ewentualne próby posłużenia się danymi osobowymi klienta w celu zaciągnięcia kredytu. Z kolei,  w ramach pomocy informacyjnej klienci otrzymają szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, zastrzeżenia kart płatniczych i kredytowych, wyrobienia nowych dokumentów tożsamości, a także na temat bezpieczeństwa i ochrony tożsamości w sieci internet. Gazeta radzi, aby w sytuacji ataku hakera zmienić wszystkie hasła i przeanalizować dotychczasowe działania w sieci, by wiedzieć, jakich zachowań unikać w przyszłości.

KNF przeciwna  sprzedaży większościowego pakietu akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej


Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła jednogłośny sprzeciw wobec ewentualnego zakupu  przez austriacką firmę ubezpieczeniową D.A.S. Rechtsschutz AG większościowych udziałów D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA z siedzibą w Warszawie - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.01.2015 r.) za  komunikatem  KNF. Zdaniem nadzoru finansowego, bezpośrednie nabycie przez D.A.S. Rechtsschutz AG z siedzibą w Wiedniu akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA z siedzibą w Warszawie oznaczałoby jednocześnie pośrednie nabycie tych akcji przez monachijskie D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Zaś podstawą zgłoszenia sprzeciwu przez KNF - pisze dziennik - "jest niespełnienie wymogów określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej". 
Gazeta wyjaśnia, iż  zgoda na nabycie akcji zapewniłaby D.A.S. Rechtsschutz AG bezpośrednio (a  D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG pośrednio) " 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA", przedstawiciela grupy na rynku polskim.
Grupa D.A.S. specjalizuje się w ubezpieczaniu ochrony prawnej - zawarcie umowy ubezpieczeniowej uprawnia np. do skorzystania z usług adwokatów, radców prawnych lub opłacenia kosztów sądowych.

Liberty Ubezpieczenia ubezpiecza także  MSP


Liberty Ubezpieczenia, firma, która dotąd kojarzyła się przede wszystkim z ubezpieczeniami komunikacyjnymi zmieniła strategię,   rozszerzając  ofertę ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z  23.01.2015 r.), produkty Liberty Ubezpieczenia adresowane  są  do sektorów " pogrupowanych wokół następujących tematów: biuro i informatyka; sklep i sprzedaż; edukacja; zdrowie, sport i uroda; wypoczynek i gastronomia; naprawy i usługi; budownictwo; produkcja; apteki". Przy tym, kupując  jedną polisę  - informuje dziennik -  przedsiębiorca może uwzględnić w niej wiele różnych ryzyk (część z nich Liberty Ubezpieczenia oferuje bez potrzeby opłaty dodatkowej składki). Są to m.in.: rozmrożenie środków obrotowych, zwrot utraconego czynszu czy też pokrycie kosztów najmu lokalu zastępczego. Ponadto, propozycja firmy obejmuje unikalne na rynku rozwiązania, w tym np. usługę awaryjnego sekretariatu. Klienci mogą  wybrać ubezpieczenie w wybranym przez siebie zakresie na przykład: sprzętu elektronicznego - all risks, od pożaru i innych zdarzeń losowych, oraz OC działalności - pisze gazeta. Liberty Ubezpieczenia  oferuje także  ochronę budynków  lub lokali  należących  do osób fizycznych, a wynajmowanych  do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty.  Firmy  z sektora produkcyjnego i detalicznego mogą liczyć także - bez dodatkowej składki -  na  20 proc. większą sumę  ubezpieczenia dla towarów w okresach przedświątecznych oraz świątecznych.
Rafał Klepuszewski, kierownik ds. Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw Liberty Ubezpieczenia  - twierdzi w "Rz", że towarzystwo . ubezpieczyło już ponad 1000 firm i podkreśla, ze jest to  sukces.

Tańsze polisy dla flot o niskiej szkodowości

Każdego roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) spływają dane o blisko 2 mln zdarzeń komunikacyjnych, które wymagają wypłat z firm ubezpieczeniowych.  Szkodowość jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na cenę ubezpieczenia - podkreśla "Rzeczpospolita"(Nr z 24.01.2015 r.).  Natomiast  podstawowym obszarem kosztowym w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest wielkość płaconych składek. Na  ich wysokość wpływa zaś -   twierdzi w gazecie  –  Wioletta Wojcieszek ze  Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) - "zakres terytorialny ochrony, rozszerzenia specjalne w AC, ilość i rodzaje wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, koszty związane bezpośrednio z naprawami pojazdów (tj. sposób kalkulacji kosztów naprawy, dobór sieci serwisów naprawczych, uproszczone procedury szkód), terminy płatności składek oraz pośrednie koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami".  W  opinii Wojcieszek,   kluczem do minimalizacji kosztu ubezpieczenia floty jest zaś ograniczenie liczby stłuczek i wypadków. Dziennik radzi, powołując się na  Marcina Pawłowskiego z     SKFS, aby przy kupnie polisy dla floty korzystać z usług profesjonalnego  brokera, a  przy negocjacji kontraktu zwracać  uwagę w OWU na zapis o „rażącej niedbałości", często niejednoznaczny, a  dosyć często stosowany i wykorzystywany przy decyzjach o wypłacie (lub nie )  odszkodowania.  Ponadto,  Pawłowski podkreśla w gazecie, aby  przy czytaniu zapisów OWU zwracać uwagę na inne punkty wpływające na decyzję o wypłacie odszkodowania np. czas s zgłoszenia, liczba kluczy do zwrotu w przypadku kradzieży, niezostawianie dowodu rejestracyjnego w samochodzie, zakres terytorialny itp. "Aby obniżyć koszty ubezpieczenia, warto skorzystać z opcji udziału własnego lub franszyzy integralnej, która w praktyce nie wpływa negatywnie na budżet, a znacznie zmniejsza ratę za ubezpieczenie" oraz rozszerzyć  podstawowy pakiet  usługi assistance o   samochód zastępczy na czas naprawy rozbitego, np. na pięć dni, czy o  klauzulę znoszącą zakaz holowania do np. 50 km od siedziby firmy  – dodaje  Pawłowski.

Bez badania technicznego pojazdu trudno o wypłatę odszkodowania z polis AC i NNW

Obowiązkiem dokonania badania technicznego pojazdu objęci są w Polsce właściciele pojazdów samochodowych(osobowych i ciężarowych, ciągników rolniczych, a także motorowerów i przyczep (pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) .Warto więc pamiętać, iż  jeżeli zdarzy się wypadek na drodze, a pojazd biorący w nim udział nie posiada aktualnych badań technicznych, to zaniedbanie to może wpłynąć  na decyzję ubezpieczyciela o wypłacie  odszkodowania z tytułu AC i NNW - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 21.01.2015 r.)  Według gazety, chociaż  w przypadku braku badań technicznych pojazdu towarzystwo ubezpieczeń  zobowiązane  jest do wszelkich wypłat z polisy OC,  to nie dotyczy to już  dobrowolnych ubezpieczeń, gdzie  firmy ubezpieczeniowe  stosują wyłączenia odpowiedzialności. I tak, w  ogólnych warunkach ubezpieczeniem AC  "nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego. Podobnie jest z NNW. Oczywiście w przypadku obtarcia auta na parkingu nie będzie miało to znaczenia, ale już awaria układu jezdnego i spowodowana nią kolizja lub wypadek może zostać zakwalifikowana, o ile ubezpieczyciel dowiedzie, że miała ona związek ze złym stanem technicznym pojazdu" - zauważa "DGP"
Ponadto,  wizyta w stacji diagnostycznej z autem zagrażającym bezpieczeństwu może okazać się niezwykle kłopotliwa.  Większość szanujących się stacji kontroli pojazdów, w przypadku stwierdzenia usterek, które skutkowałyby negatywnym wynikiem badania, informuje użytkownika pojazdu o stwierdzonych usterkach i konieczności ich usunięcia - pisze  dziennik. Jak informuje w gazecie Marcin Barankiewicz, radca prawny, dyrektor Biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, "niejednokrotnie użytkownik pojazdu otrzymuje od diagnosty listę stwierdzonych usterek, tak aby mógł ją pokazać mechanikowi, ze wskazaniem co należy naprawić. Po usunięciu usterek pojazd ponownie pojawia się w stacji kontroli pojazdów i przechodzi badanie z wynikiem pozytywnym". Przy tym,  stacje kontroli pojazdów są zobligowane przesyłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów informację tylko o badaniach pozytywnych, wtedy kiedy pobierana jest opłata ewidencyjna.

Zanim kupisz polisę, musisz wiedzieć, kiedy nie zadziała


Warto pamiętać, iż niektórych sytuacjach polisa może okazać się całkiem bezwartościowa. Dlatego decydując się na jej zakup, powinniśmy  zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę, ale także na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), a zwłaszcza na zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.01.2015 r.).  Ubezpieczyciel może nam także odmówić wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekroczy określonego progu (najczęściej kilkusetzłotowego) - pisze gazeta. "W takiej sytuacji mamy do czynienia z franszyzą integralną. Istnieje jednak możliwość jej odpłatnego wykupienia, co oznacza, że nawet najdrobniejsza szkoda zostanie zlikwidowana" - podaje "DGP".  Gazeta podkreśla - "rozsądek przede wszystkim" - ż w sytuacji, kiedy  ubezpieczyciele zachęcają nas na wszelki sposoby, abyśmy kupili czy to  dodatkowe zakresy ubezpieczeń, darmowe assistance albo prezenty niespodzianki.  Trzeba mieć  wiedzę o tzw. wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela,  aby uniknąć rozczarowania w sytuacji gdy przy darzy się szkoda, a kiedy wyłączona  odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego "jest racjonalna i wytłumaczalna" - zauważa dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT