Od ugody przedsądowej nalicza się podatek dochodowy

Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących podatku dochodowego, która ma w jednoznaczny sposób określić, że  odszkodowania przyznane na podstawie ugody sądowej będą zwolnione z opodatkowania. Już w 2006 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak takiego zwolnienia jest niezgodny z konstytucją. Według „Gazety Prawnej”(Nr z 145.04.2008 r.),  towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają do zawierania tzw. przedsądowych  ugód, tłumacząc, iż odsetki od odszkodowań wypłacone w trybie zwykłym trzeba wykazać w zeznaniu rocznym  PIT, oraz że muszą o wypłaceniu tychże odsetek informować organy skarbowe, podczas gdy w ramach ugody nie trzeba wyodrębniać tych kwot. Bartłomiej Chmielowiec z Biura Rzecznika Ubezpieczonych twierdzi jednak, że odsetki te nie są zwolnione z opodatkowania. Albowiem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż odszkodowania otrzymane na w wyniku podpisanej umowy czy ugody  przedsądowej podlegają  opodatkowaniu, podczas gdy wypłaty pochodzące z ugody sądowej  są  zwolnione z podatku dochodowego.

System dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych od 2009 r. ?

Zdaniem Ewy Kopacz, minister zdrowia,  system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych zacznie działać od 2009 roku, ale nie ma co liczyć na szybkie wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób, które wykupią dodatkowe polisy. Ewa Kopacz powiedziała w wywiadzie dla  "Gazety Prawnej" (Nr z 15.04.2008 r.), że  kończą się prace dotyczące decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2010 r. ma powstać sześć niezależnych funduszy regionalnych. Projekt ustawy w tej sprawie jest tworzony w porozumieniu z NFZ i zostanie przedstawiony pod koniec kwietnia albo na początku maja br. Zdaniem Kopacz, w
 sytuacji, kiedy nie jest jeszcze gotowy bardzo istotny załącznik do projektu, należy wstrzymać się z procedowaniem ustawy. Tym załącznikiem jest koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Prace nad nim wciąż trwają. Minister Kopacz powiedziała, iż
liczy na to, że do końca czerwca br.  posłowie uporają się z innymi projektami ustaw z pakietu reformującego system ochrony zdrowia i wtedy będą mieli czas na zajęcie się kwestią dodatkowych ubezpieczeń. Ewa Kopacz chce, aby  ustawa była  uchwalona przed wakacyjną przerwą w parlamencie.

Atrakcyjny rynek polis komunikacyjnych dla starszych aut

Polisy AC wykupiło aktualnie zaledwie 25-30 proc. użytkowników aut,   przeważnie  osoby mające pojazdy nowe lub co najwyżej kilkuletnie – podaje „Dziennik. Wall Street Journal Polska” (Nr z 15.04.2008 r.). Według gazety, coraz częściej jednak pojawiają się propozycje dla  kierowców posiadających starsze samochody. Największe towarzystwa ubezpieczeniowe w naszym kraju poszerzają swoją ofertę o tzw. minicasco, usługi mini-AC, czyli polisy z ograniczonym zakresem ochrony, ale za to o niskiej cenie. Ubezpieczenie to chroni  klienta przed kradzieżą lub szkodą całkowitą. Ten typ produktu wprowadził już  lider sprzedaży polis komunikacyjnych – PZU SA, a  ostatnio zajmująca drugie miejsce w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych Warta. Z  oferty skorzystać mogą jednak  posiadacze aut do określonej wartości – podkreśla dziennik – na  przykład w  Warcie kwota ta wynosi 30 tys. zł. Oferta minicasco nie obejmuje  tutaj ochroną szkód częściowych, tj. towarzystwo nie pokrywa kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji, chyba, że będą one spowodowane przez akty wandalizmu lub siły przyrody. Udział własny w wariancie mini w Warcie wynosi 15 proc., a ochrona ubezpieczeniowa działa tylko w granicach naszego kraju. Według  Michała Witkowskiego, rzecznika PZU SA,   40-letni kierowca, właściciel  zarejestrowanej  w Warszawie Toyoty Corolli z 2000 r.,  za AC przy zniżkach za bezszkodowość 40 proc. zapłaci 1031 zł, za  minicasco już tylko 225 zł.
Na polski  rynek trafia nawet 1 mln używanych aut w skali roku. A blisko 38 proc. samochodów poruszających się po polskich drogach ma powyżej 11 lat. Gazeta szacuje, iż do wzięcia jest fragment rynku wart ok. 1,7 mld złotych,  przyjmując, iż minicasco będzie kosztowało średnio 300 zł.  A dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne casco są rentowne. Kiedy  OC komunikacyjne przyniosło w 2007 r.  towarzystwom 161 mln złotych strat,  wynik techniczny casco wyniósł 303 mln złotych i był wyższy o 50 proc. od rezultatu odnotowanego w 2006 roku. Dlatego też – pisze dziennik - można przypuszczać, iż duża liczba relatywnie tanich aut spowoduje konieczność dostosowania ofert ubezpieczycieli do indywidualnych potrzeb takich klientów, lub na wzór mini AC zostaną wprowadzone odrębne produkty.

OWU ubezpieczenia mieszkania  TUiR Warta narusza przepisy kc ?

Postanowienie z ogólnych  warunków  ubezpieczenia mieszkania  TUiR Warta, zawarte w par. 19 ust. 2 pkt 1 regulaminu, a  stanowiące, że umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania, może naruszać przepisy art. art. 3853 pkt 15 i 22 kodeksu cywilnego – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 14.04.2008 r. Dziennik  przypomina, że stosownie do art. 3853 pkt 15 k.c. niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które zastrzega dla kontrahenta - konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy, zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia. Ponadto, zgodnie z art. 3853 pkt 22 k.c. sprzeczne z prawem jest przewidywanie obowiązku wykonania zobowiązania przez konsumenta, mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta. Jak pisze „Gazeta Prawna”, wynika to faktu, iż w kwestionowanym wypadku - jeżeli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie - zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie przysługuje. Ubezpieczyciel jednak przewidział obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta pomimo niewykonania,  lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta. Według gazety, taki zapis regulaminu może być uznany za niedozwolone postanowienie umowne zwłaszcza w sytuacji, gdy ubezpieczyciel dokonuje wypowiedzenia umowy po zajściu szkody częściowej i po wypłacie odszkodowania równego niewielkiemu ułamkowi sumy ubezpieczenia. A ochrona ubezpieczeniowa powinna w takiej sytuacji trwać nadal. Zdaniem „Prawnej”,  postanowienie to jest również niezgodne z art. 813 par. 1 k.c., który wprowadził czytelną zasadę przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ustawodawca wprowadził w tym zakresie następującą zasadę: składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Inter Partner Assistance proponuje tzw. lekką  sieć w likwidacji szkód

Inter Partner Assistance wprowadza do swojej sieci usługodawców drogowych pojazdy specjalnie przystosowanych do obsługi takich świadczeń jak: naprawa na miejscu, inspekcje do mobilnej weryfikacji stanu przedmiotu ubezpieczenia, mobilne ekspertyzy, usługi concierge i inne – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  14.04.2008 r..
Tzw. „lekka sieć”  będzie  wykorzystywana wszędzie tam, gdzie liczy się natychmiastowy czas dojazdu bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Zdaniem towarzystwa,  lekka sieć sprawdzać się będzie zwłaszcza w realizacji takich usług jak inspekcje przedszkodowe dla towarzystw ubezpieczeń, polegające na sprawdzeniu stanu przedmiotu ubezpieczenia przed zaistnieniem szkody oraz wykonanie dokumentacji szkodowej na miejscu zdarzenia, w warsztacie naprawczym lub w miejscu wskazanym przez ubezpieczonego. Lekka sieć Inter Partner Assistance została wprowadzona w pierwszym etapie w Warszawie i Poznaniu. Towarzystwo planuje jej rozszerzenie na pozostałe terytorium kraju.

Sąd Najwyższy rozstrzygnie wątpliwości w orzecznictwie ?

Środowisko ubezpieczeniowe mają wątpliwości, czy ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien wypłacać z OC komunikacyjnego równowartość wynagrodzenia dla policjantów poszkodowanych w wypadku – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 14.04.2008 r.). Kwestia stała się przedmiotem dyskusji po orzeczeniu Sądu Okręgowego w Częstochowie, który zadecydował, że TUiR Warta ma zwrócić ubezpieczonemu u niej sprawcy wypadku pieniądze wypłacone przez niego policji (ta ostatnia wystąpiła do sprawcy z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, które wypłaciła poszkodowanym funkcjonariuszom w okresie ich niezdolności do pracy).
Tymczasem Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 34/07 stwierdził, że policja może domagać się zwrotu uposażenia należnego w okresie rekonwalescencji. SN powołał się na ustawę z 1972 roku o odszkodowaniach w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej – pisze dziennik. Według  Małgorzaty Więcko z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, na którą powołuje się „GP”,  sądy stosowały konstrukcję odpowiedzialności solidarnej, a w szczególności art. 441 par. 3 kodeksu cywilnego. „Gazeta Prawna” przypomina, że uznawały one, iż Komenda Policji ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z jego winy. Tymczasem środowisko ubezpieczeniowe ma wątpliwości odnośnie sprawy pokrywania takich roszczeń z polis OC przez ubezpieczycieli. Jako przykład podaje Wartę i PZU SA.  To pierwsze towarzystwo nie uznaje swojej odpowiedzialności, z kolei drugie – jak najbardziej Grzegorz Drewnowski z biura likwidacji szkód w PZU SA mówi, że zgodna z rozstrzygnięciem sądu w Częstochowie praktyka towarzystwa jest utrwalona już od dziesięciu lat. Marcin Orlicki, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówi, że fakt dobrowolnego zaspokojenia przez sprawcę szkody roszczenia policji nie determinuje odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Mec. Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura Rzecznika Ubezpieczonych powiedział gazecie,  że urząd analizuje możliwość wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie, czego przykładem jest wyrok częstochowskiego sądu.

Rekompensata za krzywdę moralną

Sejm przywrócił możliwość zasądzenia rekompensaty za krzywdę moralną dla bliskich ofiary śmiertelnego wypadku czy przestępstwa. Sąd na podstawie art. 446 § 4 k.c. będzie mógł teraz przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 12.04.2008 r.).  Wprowadzone przez posłów poprawki zakładają,  że nie tylko ofiary przestępstw popełnionych po 21 września 2005 r., ale i ci, którzy doznali krzywdy po 1 lipca tegoż roku, mogą się ubiegać o finansowe powetowanie strat, jakie z tego tytułu poniosły . Ustawa ta  wejdzie  w życie miesiąc po jej ogłoszeniu, musi jednak wcześniej trafić do Senatu i uzyskać podpis prezydenta. Kompensata przysługuje ofierze przestępstwa, która nie otrzymała odszkodowania ani od sprawcy, ani z innego źródła (np. z ubezpieczenia). Pamiętać trzeba jednak, że wprowadzenie państwowej kompensaty nie zdejmuje odpowiedzialności ze sprawców ani nie przejmuje zadań instytucji ubezpieczeniowych czy pomocy społecznej..  Pieniądze mają zapewnić poszkodowanym środki na leczenie i utrzymanie. Na pomoc mogą jednak liczyć tylko ofiary niektórych przestępstw. Ustawa wymienia tu przestępstwa umyślne, których skutkiem jest choroba i niezdolność do pracy ofiary. W razie śmierci pokrzywdzonego kompensata przysługuje najbliższym (małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, przysposobiony).  Kompensacji podlegają wyłącznie utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz pogrzebu. Pieniądze wypłaca się z budżetu państwa (Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sprawcy przestępstwa umyślnego). Wypłaca je sąd rejonowy, który wydał orzeczenie o jej przyznaniu, w ciągu miesiąca od jego uprawomocnienia się. Z powództwem może wystąpić prokurator. Według gazety, dotychczasowe statystyki pokazują jednak, że niewielu obywateli występuje o kompensatę

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT