Odszkodowanie za nieprzestrzeganie uprawnień chorych w aptece

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 159) jest obowiązkiem "podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.05.2012 r.). W opinii gazety, dotyczy to także  farmaceutów i techników farmaceutycznych to   pomimo braku  wyraźnego wskazania tego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Zdaniem "DGP", pacjent w aptece powinien mieć zagwarantowane prawa, w tym m.in. prawo do poufności, poszanowania, intymności i godności, co wydaje się w obecnym kształcie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nieprzewidziane. Sąd może więc przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Prawo pracy przewiduje zaś - podkreśla dziennik - "wyłączną odpowiedzialność pracodawcy wobec osoby trzeciej wówczas, gdy pracownik wyrządził jej szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych.(...) Sprawca szkody, który jest pracownikiem, nie jest zatem objęty cywilnoprawną odpowiedzialnością wobec poszkodowanej osoby trzeciej odmiennie niż osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej."

Polisa dla energii wiatrowej


Także w  Polsce można ubezpieczyć już  farmę  wiatrową. Jak informuje  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 1.05.2012 r.), taką polisę dla elektrowni wiatrowych oferuje na polskim rynku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń we współpracy z niemiecką grupą ubezpieczeniową Gothaer. Zdaniem Tomasza Szejnocha, dyrektora ds. ubezpieczeń majątkowych w PTU,  jest to " dobry moment na wprowadzenie na rynek specjalnej oferty ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców inwestujących w energię ze źródeł odnawialnych", ponieważ  energetyka wiatrowa rozwija się dynamicznie - 526 elektrowni wiatrowych wytwarza 1616,4 MW.
Polisa chroni przede wszystkim przed zniszczeniami spowodowanymi błędami eksploatacyjnymi i projektowymi, wadliwym działaniem aparatury pomiarowej czy działaniem czynników atmosferycznych: ulewy, mrozu, burzy, huraganu- podaje "GW". Polisa pokrywa też koszty akcji ratowniczej oraz  utracone zyski.
Według dziennika, na  odszkodowanie można liczyć również w przypadku "zwarcia, trzęsienia ziemi, pożaru i wybuchu oraz kradzieży z włamaniem i dewastacji obiektu". Suma ubezpieczenia na którą opiewa polisa na  ogół odpowiada jej  wartości odtworzeniowej, czyli tyle,  ile kosztowałoby zbudowanie farmy czy elektrowni wiatrowej od nowa.

Odpowiedzialność za nieletnich rowerzystów  ponoszą ich opiekunowie

Każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z istniejącej drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. I tak, na drodze dla rowerów  rowerzysta ma  pierwszeństwo przed pieszymi, zaś kiedy korzysta on rowerzysta z drogi dla rowerów i pieszych, pierwszeństwo mają piesi . Dopiero w ostateczności, gdy nie ma drogi rowerowej i gdy rowerzysta nie może skorzystać z pobocza (ze względu na jego brak lub na pojazdy stojące na nim) ma prawo poruszać się prawą stroną jezdni - twierdzi Maciej Żyłka z D.A.S. w "Gazecie Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 17.05.2012 r.). Jak  pisze "GU",  "jazda dwóch rowerzystów obok siebie nie jest bezwzględnie zabroniona. Mogą oni, z zachowaniem ostrożności, jechać obok siebie tylko wtedy, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Również korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych jest dozwolone wyjątkowo, gdy rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem". jako osoba poszkodowana i jak może się bronić, gdy sam spowodował wypadek? - na te i inne pytania odpowiadają specjaliści D.A.S.
Według "Ubezpieczeniowej",  która powołuje się na raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2011  zabici rowerzyści stanowili 7,5 procent ogółu ofiar śmiertelnych na drogach (314 zabitych  a 4142 rannych). "GU" przypomina, iż  odpowiedzialność za dzieci jeżdżące na rowerze, w tym szkody przez nie wyrządzone, ponoszą ich opiekunowie na mocy zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Proama -  co minutę  kolejna polisa

Proama – nowy ubezpieczyciel na polskim rynku - średnio co minutę sprzedaje  polisę. Towarzystwo w ciągu czterech miesięcy działalności, to jest od 29 stycznia br.  sprzedała już 50 tys. ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym czasie firma zlikwidowała ponad 200 szkód z polis OC i AC - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 18.05.2012 r.).   Proama  sprzedaje  ubezpieczenia  komunikacyjne: pakiety  OC i AC  wraz z NNW komunikacyjnym,  Super Assistance, czy Ochroną Prawną. Według portalu, nowością, którą  towarzystwo wprowadziło  na polski rynek  jest również Ubezpieczenie od Utraty Pracy, powiązane z użytkowaniem samochodu oraz NNW Domowe. Produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez internet, telefon i u agentów.  Bogumił Perzyna, dyrektor sprzedaży w  Proama szacuje, iż  ubezpieczyciel na koniec roku będzie miał  w portfelu znacznie ponad 100 tys. polis.
Zdaniem "Bankier.pl", Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70 proc dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT