Polacy wiedzą, co to są usługi assistance

Ogólnokrajowe badanie sprawdzające wiedzę Polaków na temat assistance,  przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia, na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska, wykazało, że mimo tego, iż rynek ten nad Wisłą znajduje się w dopiero fazie rozwoju, nasi rodacy dość dobrze zdążyli już go poznać. Zdecydowana większość ankietowanych (badanie przeprowadzono na reprezentatywnej dla populacji Polski grupie osób w wieku powyżej 18 lat)  kojarzy assistance z udzielaniem pomocy. Z kolei trzy czwarte respondentów wiąże tego typu usługi z ubezpieczeniami - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.04.2009 r.). Przy tym, aż 14 proc. z grupy badawczej raz korzystała z usługi assistance, w tym  ponad 40 proc. z tej grupy robi to kilka razy w roku. Do najchętniej wykorzystywanych usług assistance należy assistance komunikacyjny, związany przede wszystkim z ubezpieczeniem samochodu. Na kolejnych miejscach w zakresie zdefiniowania pojęcia „assistance” uplasowały się odpowiednio:  „udzielanie pomocy podczas podróży” i „opieka medyczna”.

PTU za 2008 r.  ma stratę czy zysk ?

PTU odnotowało w 2008 r. 8 mln zł straty w wyniku finansowym netto - donosi "Parkiet" (Nr z 25.04.2009r.), powołując się na  nieoficjalne informacje. Gazeta pisze, że jeszcze stosunkowo niedawno ubezpieczyciel twierdził, że jeśli  firma nie poprawi wyników, może mieć kłopoty z wypłatą odszkodowań. Tymczasem PTU podaje, że wypracowało w minionym roku 1,3 mln zł zysku. Ponadto, według "Parkietu,  firma odnotowała znacznie niższy niż podała wynik techniczny. Gazeta twierdzi, że  wyniósł on minus  (-)22 mln zł, a nie minus (-)12,8 mln zł, zaś fatalne wyniki świadczą również o tym, że spółka jest źle zarządzana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną strat - pisze dziennik.. Być może wynikają one z konieczności zawiązania dodatkowej rezerwy w wysokości 25,2 mln zł na niewypłacane odszkodowania z lat 1999-2007. Według ekspertów, zawiązanie rezerw w takiej wysokości znacznie obniżyło poziom aktywów. Jeżeli PTU nie poprawi wyników, pod koniec roku może nie gwarantować wypłat odszkodowań. Wtedy też koniecznością może się stać dokapitalizowanie firmy - twierdzi "Parkiet".

Ubezpieczony sprzęt  elektroniczny i IT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy coraz częściej ubezpieczają sprzęt elektroniczny oraz IT. Tego typu produkty w ramach odrębnej polisy lub ryzyko wchodzące w skład pakietów oferują m.in.: Commercial Union TUO – Partner Przedsiębiorcy, Generali TU – Generali PRESTO, PZU – pakiet: PZU Doradca, PZU Ekspert, PZU Apteka, TUiR WARTA – WARTA Ekstrabiznes - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z 28.04.2009 r.).  W tego typu produktach przedmiotem ubezpieczenia może być stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.: elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt telekomunikacyjny, alarmowy, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, sprzęt RTV, wszelkie urządzenia zasilające i klimatyzacyjne, sprzęt przenośny (laptopy i telefony komórkowe) itp.  Jednak warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest dołączenie przez ubezpieczającego do wniosku wykazu ubezpieczanych urządzeń, zawierającego co najmniej nazwę, typ i producenta - przypomina dziennik. Przy tym, przenośny sprzęt elektroniczny może zostać objęty ubezpieczeniem zarówno w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność (biuro, sklep), jak również w innym miejscu jego użytkowania na terenie Polski. W niektórych towarzystwach w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego są także objęte ochroną wymienialne nośniki danych oraz koszty odtworzenia utraconych danych, np.: informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz indywidualnej produkcji użytkownika itp.
Zakres ubezpieczenia może być zmodyfikowany przez dodatkowe klauzule stanowiące integralną część OWU, np. ubezpieczenie ryzyka dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i wolnych od pracy.

GUS: towarzystwa zarobiły w 2008 r. blisko 6 mld zł

Wynik netto ubezpieczycieli ogółem w 2008 r. wyniósł 5.942,4 mln zł , co oznacza wzrost w skali roku o 12,4 proc. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.04.2009 r.) za  komunikatem GUS. W tym czasie wynik brutto wzrósł o 6,4 proc. do 6.839,7 mln zł. Przy tym wynik netto w zakładach ubezpieczeń na życie spadł o 707,2 mln zł i wyniósł 2579,6 mln zł, a w zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrósł o 1.360,5 mln zł do 3.362,8 mln zł. Wartość aktywów ubezpieczycieli według stanu na koniec grudnia 2008 r. wyniosła 138,0 mld zł i wzrosła o 8,7 proc. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.(aktywa  w ubezpieczeniach majątkowych 52.801,5 mln zł odnotowały wzrost o 11,7 proc.).Natomiast składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 59,27 mld zł i w porównaniu z 2007 rokiem wzrosła o 36,3 proc. (w dziale I o 52,8 proc., a w dziale II o 12,8 proc.). Z kolei  wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych ogółem wzrosła do 29,61 mld, tj. o 51,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku (w dziale I -Life- wzrost o 85,9 proc., a w dziale II-non life -  o 12,6 proc.). Wynik techniczny, wykazany przez ubezpieczycieli ukształtował się na poziomie 4.189 mln zł wobec 4.687 mln zł przed rokiem.

Polisy  D&O coraz bardziej powszechne

 W opinii Wiesława Łatały, radcy prawnego, partnera  w Łatała i Wspólnicy Sp.k., przy coraz bardziej powszechnej praktyce zawierania umów ubezpieczenia D&O, członkowie zarządów i rad nadzorczych mogą się uchronić przed odpowiedzialnością. Polisy D&O mogą na przykład chronić przed roszczeniami z tytułu opcji.
Mec. Łatała  twierdzi w  gazecie "Dziennik.WSJ Polska" (Nr z 28.04.2009 r.), że   posiadanie polisy powoduje, iż dochodzenie odszkodowań  za bardzo często wielomilionowe straty  może okazać się efektywne. Albowiem w przypadku ubezpieczenia D&O, przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ponadto,  niejednokrotnie umowy ubezpieczenia wyłączają roszczenia regresowe ubezpieczyciela w stosunku do ubezpieczonego. To może pozwolić spółce na uniknięcie wypłaty odszkodowania - pisze "Dziennik.WSJ Polska".

Będzie można skarżyć prokuratorów 

Z początkiem maja br. wejdą w życie przepisy umożliwiające skarżenie się na opieszałość prokuratorów - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 28.04.2009 r.). Gazeta przypomina, że do tej pory petenci mogli składać skargi jedynie  na opieszałość sądów. Zgodnie z nową regulacją, kary za opieszałość prokuratorów wypłacać ma prokuratura okręgowa.
Prokuratorzy boją się jednak, że potem Skarb Państwa w ramach regresu będzie żądał od nich zwrotu wypłaconych pieniędzy. Dlatego domagają się podjęcia prac nad objęciem prokuratorów zbiorowym ubezpieczeniem OC. Według gazety,  prokuratorzy nieprzychylnie wypowiadają się na temat nowych przepisów. Zdaniem Iwony Rolskiej-Kubicz, jest to zły pomysł, który zamiast przyspieszyć, może wydłużyć postępowanie. Z kolei Cezary Kiszka, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów RP, obawia się, że możliwość skarżenia się na prokuratorów  będą wykorzystywać głównie pieniacze.

Ile warta jest polisa od bezrobocia ?

Czas kryzysu może pokazać, że np. ubezpieczenia od utraty pracy mogą się naprawdę sprawdzić - twierdzi  "Gazeta Prawna" (Nr z 28.04.2009 r.). Dziennik przypomina, że banki coraz chętniej sprzedają ubezpieczenia okołokredytowe. I oprócz ubezpieczeń, które pozwalają na pokrywanie rat kredytu, pojawiać się mają również te,  pozwalające na uregulowanie stałych płatności w razie utraty zatrudnienia. W opinii "Gazety Prawnej",  umowy takie mogą bowiem  kryć w sobie pułapki. Należy jednak zwrócić uwagę, czy umowa, jaką ma klient, jest polisą, w której ubezpieczonym jest bank, czy taką, gdzie ubezpieczonym jest klient. W sytuacji utraty pracy nie od razu po zaistnieniu tego faktu  można go zgłosić ubezpieczycielowi  i zacząć korzystać z polisy. Utrata pracy musi bowiem nieść za sobą niemożność uregulowania zobowiązań -  dopiero wtedy ubezpieczenie takie zadziała. Według dziennika, kiedy nie pojawi się faktyczny problem z wypłacalnością, brak spłaty zadłużenia może być potraktowana jako przyczynienie się ubezpieczonego do szkody. Brak rzeczywistego problemu z wypłacalnością może być potraktowany jako przyczynienie się ubezpieczonego do szkody - dodaje "Prawna".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT