Rząd: ofiary nawałnic otrzymają pełne odszkodowanie strat

Poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania w pełni pokrywające ich straty - poinformował Grzegorz Schetyna, wicepremier rządu. Dodał, że oprócz wsparcia od państwa, osoby, których budynki były ubezpieczone, otrzymają równocześnie odszkodowania od ubezpieczycieli. Dotyczy to ok. 30-40 proc. budynków, jak wynika z szacunków MSWiA.  Koszty wypłacanych odszkodowań mają zamknąć się w kwocie 50 mln zł – pisze „Rzeczpospolita” (Nr z  20.08. 2008 r). Z 25 mln zł już wyasygnowanych,  11 mln zł przeznaczono na naprawę szkód w woj. opolskim, ponad 10,5 mln zł - śląskim, 3,5 mln zł w łódzkim i 1 mln zł w podlaskim. Z kolei 5 mln zł przeznaczono na zapomogi osobowe dla osób, które straciły majątek. Szacunki dotyczące strat, które ponieśli rolnicy, ma natomiast przygotować resort rolnictwa, a samorządy ocenić zniszczenia w infrastrukturze.
Premier Donald Tusk podpisał również rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wykazu gmin, miejscowości, na terenie których można stosować ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów.

Pomoc finansowa i odszkodowania dla poszkodowanych bez podatku?

Poszkodowani przez wichury i burze, które w ostatni weekend przeszły przez Polskę, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe wypłacanej pomocy i odszkodowań – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 20.08.2008 r.).   Zdaniem Marcina Rogalskiego, doradcy podatkowego  w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, kwestie opodatkowania odszkodowań majątkowych, w tym wypłacanych w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, regulują przepisy art. 21 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tymi regulacjami kwoty otrzymane z tytułu odszkodowań majątkowych i osobowych są zwolnione z opodatkowania, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza to – twierdzi dziennik -  że odszkodowania majątkowe wypłacone w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania - wskazuje ekspert. Ponadto,  wszyscy poszkodowani, a w szczególności osoby, które nie były ubezpieczone, mogą liczyć na wsparcie rządu i organizacji pozarządowych. W opinii Agnieszki Janki z  działu doradztwa podatkowego KPMG we Wrocławiu, pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy może być ustawowo zwolniona z podatku, w zależności od charakteru i źródła wypłat na te cele. Zgodnie z ustawą PIT,  zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł. Zwolnienie to obejmuje wszelkie zapomogi wypłacane w tych okolicznościach, a więc także przez stowarzyszenia i fundacje pomocy dla ofiar wypadków . Ograniczenie kwotowe nie dotyczy natomiast świadczeń z pomocy społecznej, które są w całości zwolnione z podatku PIT. Zatem jeżeli w związku z poniesieniem strat w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego poszkodowanym zostanie udzielona pomoc finansowa na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu - podkreśla nasza rozmówczyni. Zdaniem Agnieszki Janki, w pozostałych przypadkach wypłaty w ramach pomocy rządowej mogą być opodatkowane, więc do czasu rozliczenia rocznego należy oczekiwać wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatków.

Będzie wzrost stawek ubezpieczeń od żywiołów

Wciąż trwa zgłaszanie szkód przez poszkodowanych. Wciąż trwają również szacunki kwot odszkodowań, które ubezpieczyciele będą musieli wypłacić. Wypłata odszkodowań dla ofiar weekendowych trąb powietrznych będzie więc sprawdzianem dla ubezpieczycieli, zarówno  pod względem finansowym, jak i organizacyjnym – twierdzi „Gazeta Wyborcza” (Nr z 20.08.2008 r.). Dziennik pisze, że na przykład Commercial Union szacuje, iż na wypłatę tylko 80 odszkodowań przeznaczy kilkaset tys. zł. Z kolei  PZU i Ergo Hestia już zaczęły wypłacać po kilkadziesiąt tys. zł odszkodowań i zaliczek. W opinii zaś Pawła Wróbla, rzecznika prasowego Generali, można przypuszczać, że liczba szkód spowodowanych kataklizmami i wartość wypłaconych z tego tytułu odszkodowań dla klientów indywidualnych może wzrosnąć w tym roku o kilkanaście proc., co  z czasem może się odbić na wysokości składek. Podobnie uważa Michał Witkowski, rzecznik PZU. W opinii Witkowskiego,  w chwili, kiedy kwoty odszkodowań będą szybko rosnąć, nastąpią również podwyżki składek.
Zdaniem Andrzeja Maciążka z Polskiej Izby Ubezpieczeń,  nawet, kiedy wzrosną stawki, nie nastąpi to szybko, ponieważ ceny polis wylicza się na podstawie nawet siedmioletnich obserwacji.

Grupa VIG:  1,5 mld zł składki

Po dwóch kwartałach 2008 r. polskie spółki VIG zebrały składkę przypisaną w wysokości 1,5 mld zł – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.08.2008 r. Według „GU”,  w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2007,  łączny wzrost sprzedaży we wszystkich towarzystwach VIG Polska wyniósł 42 proc. Natomiast zysk netto całej grupy osiągnął poziom  31,7 mln zł, przy 37,2 mln zł w analogicznym okresie 2007 r. W tym, spółki majątkowe VIG zebrały w pierwszym półroczu 2008 r. składkę w wysokości 800 mln zł, czyli o 31 proc. więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. I tak,  InterRisk (d. Cigna) zebrało 366 mln zł składek, co oznacza wzrost 26 proc. w porównaniu do roku 2007, kiedy składka kształtowała się na poziomie 290 mln zł (wynik finansowy netto towarzystwa wyniósł 25,4 mln zł wobec 24,3 mln zł rok wcześniej).Natomiast  Compensa Majątek zebrała 274 mln zł składek, co oznacza wzrost 13 proc.  w porównaniu do roku 2007, kiedy składka kształtowała się na poziomie 242 mln zł. Wynik finansowy netto towarzystwa wyniósł 5,7 mln zł wobec 2,9 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Benefia Majątek zanotowała przypis składki w wysokości 91 mln zł (30 proc. więcej), a PZM TU 67 mln zł(  wzrost w stosunku do I półrocza 2007 r. o  1385 proc.).

Polacy za pomocą  rządu dla tych,  którzy stracili cały majątek  przez kataklizm

Z badania przeprowadzonego przez GFK Polonia wynika, że ponad połowa ankietowanych Polaków (52 proc. ) twierdzi, że rządową pomoc powinni dostać ci, którzy stracili cały majątek – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z  20.08. 2008 r). Natomiast kolejne 38 proc. respondentów uważa,  że pomoc powinna być rozdzielona między wszystkich poszkodowanych po równo. Z kolei 17 proc.  badanych sądzi, że to  rząd powinien nieść pomoc tym, którzy się nie ubezpieczają. Według zaś  24 proc. uczestników sondażu,  pomoc od państwa powinny dostać te osoby, które  były  ubezpieczone,  ale ich straty są większe niż nieubezpieczonych.

WSA :Pakiety medyczne bez podatku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że pracownicy nie powinni płacić podatku od pakietów medycznych otrzymywanych od pracodawcy - poinformowała kancelaria podatkowa Ożóg i Wspólnicy, która skierowała sprawę do sądu w imieniu jednej z firm. Sąd uznał – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z  22.08. 2008 r) - że takie świadczenia nie mogą być opodatkowane, gdyż "przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń". Natomiast wykupienie przez firmę abonamentu medycznego "jest jedynie postawieniem do dyspozycji korzyści w postaci prywatnej opieki medycznej". Według orzeczenia sądu, o ile w przypadku pieniędzy,  postawienie ich do dyspozycji wystarczy już,  aby pracownik osiągnął przychód, to dla nieodpłatnych świadczeń konieczne jest ich faktycznie otrzymanie tj. skorzystanie z pomocy lekarskiej.  Wyrok sądu jest nieprawomocny. Dyrektor Izby Skarbowej ma 30 dni na jego zaskarżenie. Dotychczas organy podatkowe traktują pakiety, wykupywane w prywatnych centrach medycznych, jako dochód pracownika wynikający ze stosunku do pracy.

Podwyższone limity obowiązkowego OC nie wpłyną na stawki polis

List Rzecznika Ubezpieczonych, Haliny Olendzkiej do Ministerstwa Finansów w którym rzecznik proponuje  wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu objęcie pełną ochronę osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników  stawia pytanie, czy rozwiązanie te nie przełożą się na ceny OC komunikacyjnego – pisze „Dziennik. WSJ Polska" (Nr z  21.08.2008 r.).  W opinii Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, obawy takie są bezpodstawne. Dyr. Krawczyk sądzi, że jeżeli zobowiązania ponad sumę gwarancyjną przejmie na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), to będzie to dotyczyło kilkunastu przypadków w całym kraju. Dlatego – jej zdaniem -  nie ma zagrożenia podwyżek w stawkach za OC komunikacyjne. Natomiast dobre byłoby  całkowite zniesienie limitów, jak ma to miejsce np. we Francji.

SN: szpital odpowiada za błędy, kiedy zaistnieje związek przyczynowy jako warunek odpowiedzialności

Sąd Najwyższy orzekł, że aby szpital ponosił odpowiedzialność za swoje zaniechanie wobec pacjenta, musi istnieć związek przyczynowy między jego działaniem lub zaniechaniem, a powstałą szkodą – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z  20.08. 2008 r). Sąd Najwyższy stwierdził, że słuszny okazał się zarzut naruszenia art. 361 § 1 k.c., zgodnie z którym zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Czyli musi istnieć jako warunek odpowiedzialności normalny związek przyczynowy.
Sprawa dotyczyła sześcioletniej Nicoli R, której matka domagała się dla córki 600 tys. zł zadośćuczynienia za wyrządzoną dziecku krzywdę i 1 tys. zł miesięcznej renty jako rekompensatę za szkody w zdrowiu Nicoli, powstałe wskutek błędów i zaniedbań popełnionych przy jej porodzie  (sygn. V CSK 491/07).
Sąd I instancji oddalił żądania matki Nicoli. Sąd II instancji uchylił ten wyrok, a po ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd I instancji przyznał Nicoli 300 tys. zł zadośćuczynienia i rentę w wysokości 500 zł miesięcznie. Sąd II instancji zaakceptował ten wyrok. SN przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Mniejsze zyski PZU SA o blisko połowę

W pierwszym półroczu 2008 r. przypis składki PZU SA był o 212 mln zł  wyższy od osiągniętego w tym samym okresie 2007 r. Ubezpieczyciel  zebrał  o 159,8 mln zł więcej składek z ubezpieczeń komunikacyjnych,  głównie z ubezpieczeń AC dla klientów  korporacyjnych – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  22.08.2008 r. Poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi większą składkę pozyskano w grupie ubezpieczeń rolnych (o 39,6 mln zł) oraz pozostałych ubezpieczeń OC (o 27,1 mln zł). Spółka odnotowała wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej, wynikający z wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji, związanych ze wzrostem przypisu składki oraz z otrzymanymi niższymi prowizjami reasekuracyjnymi. O 91,3 mln zł  spadł wynik techniczny spółki ogółem, przede wszystkim z powodu  wzrostu  pozostałych kosztów technicznych z tytułu obowiązkowych opłat do NFZ  w kwocie 87,4 mln zł (koszty „podatku Religi"). Pierwsze półrocze br. PZU SA zamknął zyskiem netto w wysokości 567,5 mln złotych - spadek zysku o 49,5 proc. spowodowany był głównie słabszymi wynikami na portfelu akcyjnym. W omawianym czasie PZU SA osiągnął zysk z działalności lokacyjnej na poziomie 248 mln zł. Wynik z portfela akcji obciążył wynik PZU SA w wysokości 200,4 mln złotych w pierwszym półroczu 2008 roku wobec pozytywnego wpływu w wysokości 378,2 mln złotych zysku w analogicznym okresie 2007 r. Natomiast dochody z portfela obligacji wyższe o 85,7 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT