Rzecznik Ubezpieczonych: odszkodowanie nie może być wyższe bądź niższe od poniesionej przez poszkodowanego szkody

Rzecznik Ubezpieczonych  ostrzega, iż często  przyznane sumy odszkodowań uniemożliwiają przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 25.01.2013 r.). Zdaniem RzU (powołuje się na skargi, które do niego wpłynęły),  dokonane potrącenia amortyzacyjne  w świetle obowiązujących przepisów prawa  należy uznać za nieuzasadnione - pisze dziennik. A skarg na zaniżone odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli ciągle przybywa. Tymczasem Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU twierdzi w "GW", iż  "praktyka likwidacyjna PZU odpowiada przepisom prawa i nie stoi w sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Przy szacowaniu wysokości szkody, czyli wyliczaniu bezspornego odszkodowania, PZU wykorzystuje oryginalne części zamienne oraz części zamienne o porównywalnej jakości".
Rzecznik Ubezpieczonych jest odmiennego zdania. Uważa, iż "odszkodowanie nie może być wyższe bądź niższe od poniesionej przez poszkodowanego szkody, gdyż ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego. (...) Zmniejszenie odszkodowania w świetle kodeksu cywilnego dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy poszkodowany przyczynił się powstania lub zwiększenia szkody,  lub jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają tego zasady współżycia społecznego"
"Wyborcza"  zauważa, że sądy powszechne potwierdzają w licznych orzeczeniach wskazany pogląd.

Za wypadek na nieodśnieżonym chodniku należy się odszkodowanie

Zdarza się, że osoby które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły szkody materialne w związku z wypadkiem na chodniku, który był w nienależytym stanie, nie wiedzą,  że przysługuje im odszkodowanie  oraz  zadośćuczynienie - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.01.2013 r.). Albowiem   ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości  obowiązek " „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości". Jeżeli więc na chodniku, który był nieodśnieżony lub  śliski,  doszło  do wypadku, osoba w nim poszkodowana ma prawo do odszkodowania, "które może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy, jak również do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" - podaje "DGP". Ponadto,  jeśli  uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego  spowodował całkowitą lub częściową utratę jego zdolności do pracy, może  domagać się renty. Aby jednak być skutecznym, powinna  zebrać dowody, w tym ustalić   świadków  zdarzenia czy zadbać o serwis zdjęciowy, na przykład  sfotografować stan nawierzchni. Poszkodowany  powinien także powiadomić niezwłocznie Straż Miejską lub policję o zaistniałym zdarzeniu, m.in po to aby  spowodować sporządzenie oficjalnej notatki z miejsca zdarzenia, dokumentującej poniesione straty zdrowotne i materialne - radzi gazeta  I przypomina o konieczności dokonania obdukcji lekarskiej.
Po zebraniu materiału dowodowego, poszkodowany powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w celu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Z  polisy  AC odszkodowanie za uszkodzeniu auta przez dziurę  w drodze

Jeżeli kierowca uszkodzi pojazd  przez dziurę, która pojawiła się nagle w wyniku  ubytku w nawierzchni  drogi, może   szkodę  zlikwidować z polisy AC. O ile ją posiada - pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 28.01.2013 r.). Portal  twierdzi, iż  w takiej sytuacji można  również bezpośrednio dochodzić naprawienia szkody w samochodzie od podmiotu odpowiedzialnego za stan nawierzchni dróg np. do Zarządu Dróg i Mostów, czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najlepiej  więc niezwłocznie zawiadomić policję, która opisze zdarzenie wraz ze wskazaniem lokalizacji i zarządcy drogi w stosownej notatce urzędowej.  Według Jadwigi Czugalińskiej,  ekspertki  z PZU SA., szkodę można zgłosić telefonicznie, przez internet albo  w oddziale  towarzystwa ubezpieczeń.  Jednak aby  ubezpieczyciel   przyjął odpowiedzialność za zdarzenie,  powinno być ono właściwie udokumentowane. Ubezpieczony powinien więc  przedstawić udokumentowane dowody dotyczące powstania szkody (informacje i oświadczenia od kierującego pojazdem), ponieważ to na  tej podstawie  ubezpieczyciel  w postępowaniu likwidacyjnym ustala stan faktyczny sprawy. "Przeprowadza oględziny pojazdu, określa wysokość szkody oraz zasadność wszystkich uszkodzeń auta. (...) eksperci firmy jadą na miejsce zdarzenia w celu jego oględzin i sporządzają dokumentację fotograficzną".

Polisa podwyższa cenę kredytu bez wkładu własnego

Ubezpieczenie zwiększa cenę kredytu bez wkładu własnego - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.01.2013 r.). W opinii Domu Kredytowego  Notus, w  większości kredytów na 100 proc. wartości mieszkania trzeba się liczyć z jeszcze jednym kosztem – ceną polisy ubezpieczenia niskiego wkładu. " Klient będzie zmuszony do opłacania składki do czasu, aż zadłużenie spadnie do poziomu 80 proc. wartości nieruchomości" – mówi w dzienniku Michał Krajkowski główny analityk DK Notus. "DGP" twierdzi,  iż takie kredyty, opiewające na 100 proc. wartości nieruchomości,  już wkrótce znikną  z oferty banków. "Wszystko za sprawą projektu nowelizacji Rekomendacji S".  Komisja Nadzoru Finansowego zaleca w niej bankom, (Rekomendacja S ma wejść w życie w marcu br.) szybkie  zakończenie sprzedaży kredytów bez wkładu własnego. Zdaniem Haliny Kochalskiej,  analityka Open Finance, będzie to zmiana proponowana przez KNF to prawdziwa rewolucja. Dlaczego ? Obecnie " niemal połowa klientów pożycza pieniądze na więcej niż 80 proc. wartości nieruchomości, . Polacy będą mieć spore trudności, aby sprostać nowym oczekiwaniom" – wyjaśnia w gazecie Kochalska.
I tak, zgodnie z zapisami   Rekomendacji  S,  od 2014 r. klient  biorąc kredyt na nieruchomość, "będzie musiał dysponować środkami stanowiącymi co najmniej 10 proc. wartości nieruchomości, a na kolejne 10 proc. – wykupić ubezpieczenie. Od 2015 r. wkład własny ma już wynosić minimum 20 proc." informuje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT