SN: bez regresu wobec spadkobierców sprawcy wypadku, jeżeli odszkodowanie wypłacono po śmierci sprawcy

Sąd Najwyższy w dniu  16 listopada br. wydał uchwałę rozstrzygającą kwestię roszczenia zwrotnego z OC pojazdu wobec spadkobierców zmarłego sprawcy wypadku - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.11.2012 r.).  SN orzekł  (sygn. akt III CZP 61/12), iż „Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem. ”Według "GU", SN miał też zająć stanowisko odnośnie gospodarczego charakteru sprawy o roszczenie bezpośrednie z OC przy cesji wierzytelności (sygn. akt III CZP 69/12), jednak  odmówił podjęcia uchwały. Jak pisze "Ubezpieczeniowa", SN w uzasadnieniu wskazał, że" to okoliczności danej sprawy decydują o jej charakterze, zaś nabywca wierzytelności może także powoływać się na właściwość przemienną sądu".

Polisa OC  wyleasingowanego auta wchodzi w całości w koszty przychodów

Ubezpieczenie OC samochodu, które jest elementem składowym umowy leasingu operacyjnego, w całości stanowi koszt uzyskania przychodów, natomiast składka na ubezpieczenie AC stanowi  koszt uzyskania przychodu z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych -   twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 20.11.2012 r.),  powołując się na  interpretację   Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 października 2011 r.
Jak podkreśla  dziennik,  przedsiębiorca, który bierze samochód w leasing operacyjny, płacony z tego tytułu co miesiąc czynsz (a wiec raty leasingowe) od razu  zalicza do kosztów uzyskania przychodów.  Pojawiły się jednak wątpliwości, czy   ograniczenie,  wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT dotyczy tylko ubezpieczenia autocasco, czy także i ubezpieczenia OC leasingowanego pojazdu.

Oszustwa w dochodzeniu odszkodowań i świadczeń  szacuje się  na 3 proc. zebranej składki

W ciągu ostatnich sześciu lat (2006–2011) rosła   liczba wykrytych prób wyłudzeń w ubezpieczeniach. Wykrywanych jest więc nadal bardzo niewiele oszustw, jednak techniki firm są coraz lepsze. Jak donosi  "Rzeczpospolita"(Nr z 21.11.2012 r.) za  raportem  Polskiej Izby Ubezpieczeń,  w przypadku polis majątkowych w 2011 r. udaremniono 4624 próby wyłudzenia pieniędzy wobec 2114  w  2006 r.  Ich wartość wzrosła z 48,4 mln zł do 88 mln zł. Według gazety, największa wartość udaremnionych  wyłudzeń  dotyczy polis komunikacyjnych.  I tak, w ub.r. udaremniono próby wyłudzeń z OC na ponad 37 mln zł, zaś z AC na 32,5 mln zł. Natomiast w ubezpieczeniach na życie najwięcej oszustw wykryto w 2010 r. (392 na 3,1 mln zł). Tym niemniej,  w 2011 r.  ich wartość zwiększyła się do 6,43 mln zł  na 188 prób. Dziennik podaje, iż  zgodnie z metodologią  Insurance Europe, europejskiej organizacji skupiającej ubezpieczycieli, "oszustwa w dochodzeniu odszkodowań i świadczeń należy szacować na 3 proc. zebranej składki. Na polskim rynku oznaczałoby to w 2006 r. dla ubezpieczeń na życie 633 mln zł, zaś majątkowych 492 mln zł"; w ub.r.  odpowiednio 1 mld zł i 759 mln zł.  W opinii gazety,  coraz częściej do nadużyć dochodzi  w ubezpieczeniach na życie. Zdaniem Roberta Dąbrowskiego, przewodniczącego  Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU, jednocześnie dyrektora biura bezpieczeństwa PZU, "nie bez znaczenia jest tutaj działalność niektórych kancelarii odszkodowawczych, które pomagają w „podkręceniu" zdarzeń".
Eksperci  szacują , że każdy posiadający polisę Polak musi dopłacać z własnej kieszeni ok. 200 zł aby skompensować straty firm wynikające z przestępstw ubezpieczeniowych- zauważa "Rz".

NSA: Odsetki i prowizje od kredytu na budowę domu nie są kosztem podatkowym


Odsetki i prowizje od kredytu na budowę domu nie są kosztem podatkowym - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.11.2012 r.), powołując się na orzeczenie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego. NSA   w wyroku z 15 listopada 2012 r. uznał bowiem, że nie można zaliczyć do kosztów opłat za korzystanie z kredytu bankowego, podczas gdy takie  koszty  stanowią  m.in. wydatki na zakup domu oraz udokumentowane nakłady, o które można obniżyć opodatkowane przychody ze sprzedaży domu.
Według gazety, sprawa dotyczyła podatnika, który nabył nieruchomość i  "w  koszty"  chciał wliczyć odsetki i prowizje od kredytu na jej kupno. Tymczasem w opinii ministra  finansów,  zarówno odsetki i prowizje, jak i składki na ubezpieczenia są  związane z pozyskaniem środków na kupno nieruchomości, a z  przychodem z jej sprzedaży - podaje "DGP".

Wypłata odszkodowania z polisy  D&O   to rzadkie zjawisko ?

Społeczeństwo mamy coraz  bardziej roszczeniowe, a odpowiedzialność zarządów spółek  czy rad  nadzorczych za niegospodarność albo podejmowanie błędnych decyzji,  jest coraz szersza. I chociaż  polisa  OC członków zarządu (D&O) jest droga, może być ona  zabezpieczeniem na wypadek takich sytuacji jak straty spółki,  czy  roszczenia ze strony osób trzecich - pisze "Puls Biznesu" (Nr z 21.11.2012 r.).Według gazety, jednak  niewiele  firm na taką polisę stać, albowiem "stawki sięgają 1-3 tys. zł za każdy milion sumy gwarancyjnej i 4-8 tys. zł w przypadku podwyższonego ryzyka roszczeń". Zdaniem   Roberta Woźniaka, dyrektora Działu Ubezpieczeń Financial Lines w Chartis Europe, "w skrajnych przypadkach koszty takiej polisy mogą wynieść kilkaset tysięcy złotych, a nawet ponad 1 mln zł ". Tymczasem - ostrzega dziennik -  jak każde ubezpieczenie,  polisa D&O zawiera wyłączenia jak np.  brak ochrony w wypadku umyślnego  działania czy złamania prawa przez członka zarządu spółki. 
Aleksander Chmiel, broker z STBU twierdzi w "PB", że  na rynku nie ma dwóch polis D&O o identycznych parametrach. "Każda jest indywidualnie konstruowana pod potrzeby".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT