SN orzekł: ubezpieczyciel nie pomniejszy kosztów pogrzebu z polisy OC sprawcy wypadku o zasiłek ZUS

Sąd Najwyższy  w uchwale z 15 maja br. podjętej w składzie całej Izby Cywilnej zadecydował,  że ubezpieczyciel, pokrywając z OC sprawcy koszty pogrzebu ofiary wypadku drogowego, nie może pomniejszać tego zwrotu o zasiłek pogrzebowy z ZUS (sygn. III CZP 140/08). SN do którego trafiło zapytanie Rzecznika Ubezpieczonych, zadecydował o przedstawieniu problemu wszystkim sędziom Izby Cywilnej - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 18.05.2009 r.). Rzecznik  zwrócił się o orzeczenie do SN, zwracając  uwagę na niejednolitą praktykę ubezpieczycieli w tym zakresie, spowodowaną rozbieżnym orzecznictwem sądowym. Skład całej Izby Cywilnej SN uznał, że uprawnienia do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego oraz prawo do uzyskania zwrotu kosztów pogrzebu z OC komunikacyjnego bądź NNW są od siebie niezależne. Wskazał na odmienne cele tych dwóch świadczeń. Zwrot kosztów pogrzebu ma na celu naprawienie szkody, zaś zasiłek pogrzebowy  zaspokojenie potrzeb socjalnych i pomoc w trudnej sytuacji życiowej. 
Dziennik przypomina, że  kwestia zwrotu kosztów pogrzebu uregulowana jest w art. 446 § 1 k.c., zaś zasiłek pogrzebowy wypłacany jest na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory niektóre firmy ubezpieczeniowe pomniejszały kwoty należne z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu o zasiłek pogrzebowy.

Edukacja ubezpieczeniowa w Mikołajkach

W Mikołajkach zakończył się kolejny już, XII Kongres Brokerów, poświęcony tym razem szeroko rozumianej edukacji. Uczczono także XV-lecie kwartalnika "Prawo Asekuracyjne", wydawanego obecnie przez  Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych (SBUiR). Udział w Kongresie wzięły w tym roku 953 osoby, w tym wielu zaproszonych gości, zwłaszcza ze świata nauki. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.05.2009 r.). Liczne panele  podkreślały znaczenie  wiedzy i edukowania w relacji rynek ubezpieczeniowy a odbiorca jego usług,  zwłaszcza w czasach kryzysu. Obecny na Kongresie prof. Bralczyk stwierdził m.in., jak  istotne są możliwości i umiejętność  porozumiewania się, w tym waga i znaczenie używanych słów,  a nie tylko, co obecnie najczęstsze - komunikowanie się.  Z kolei Jacek Santorski,  psycholog i terapeuta  biznesu podsumował kongresowe obrady (cyt. za "GU"): "Z czym wyjeżdżam z kongresu? Z wiarą, że mogę wpływać na to, jakimi będą otaczający mnie ludzie, że będą chcieli powracać do  podstawowych wartości, takich jak: uczciwość, szacunek, dobro; że trzeba rzeczy upraszczać, aby stały się bardziej przejrzyste".
Brokerzy przyznali po raz kolejny  swoje doroczne nagrody Fair Play towarzystwom ubezpieczeniowym z którymi współpracują. Otrzymała je (zarówno w ubezpieczeniach na życie jak i w ubezpieczeniach majątkowych)  sopocka Ergo Hestia. Na drugim miejscu znalazła się Warta, a na trzecim Allianz.

PZU SA utworzy nową spółkę ?

W  kręgach rządowych pojawił się pomysł utworzenia przez grupę PZU  nowej  spółki, która będzie udzielać gwarancji kredytowych bankom - donosi "Parkiet" (Nr  z 18.05.2009 r.). .Nowa spółka  PZU z kapitałem rzędu 2–3 mld zł  i  być może z udziałem PKO BP czy Banku Gospodarstwa Krajowego oferowałaby ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe - pisze dziennik i podkreśla, że  przyniosłoby  to efekt w postaci wzrostu podaży kredytu. Według gazety,  w pracach nad stworzeniem tej koncepcji brali udział nie tylko politycy, ale i finansiści, w tym jeden z byłych prezesów ubezpieczyciela.
Nowa firma miałaby - po dokonaniu oceny procedur kredytowych danego banku - uruchomić gwarancje wobec kredytów dla firm o wartości od 0,3 mln zł do 20 mln zł. Gwarancje sięgałyby 50 proc. wysokości kredytu. Jeden bank mógłby zabezpieczyć portfel kredytów o wartości do 5 mld zł - twierdzi "Parkiet". Gwarancje mogłyby sięgnąć 90 proc.  wartości kredytu, a ich koszt roczny  powinien się mieścić w przedziale 50–80 pkt bazowych, w zależności od siły banku i oceny jego procedur kredytowych. Andrzej Klesyk,  prezes zarządu ubezpieczyciela powiedział gazecie, że nikt nie zwracał się do niego z takim pomysłem i że nie zna jego szczegółów. W opinii  szefa PZU  ograniczeniem jest czas potrzebny do uruchomienia projektu, który mógłby się przeciągnąć  nawet do dwóch lat, kiedy to  być może kłopoty z podażą kredytu mogłyby się skończyć. Prezes Klesyk powiedział gazecie,  że zarząd myśli o tym, w jaki sposób PZU SA,  które ma kilkanaście mld  zł nadwyżki kapitałowej mogłoby zająć się taką działalnością, a w szczególności zwiększeniem  zaangażowania na rynku ubezpieczeń finansowych.
Propozycji nie chce komentować prezes Eureko Polska (ma 33 proc. akcji PZU) Michał Nastula.
Na prawa akcjonariuszy zwraca natomiast uwagę Andrzej Powierża, analityk DM Banku Handlowego - twierdzi dziennik. W jego opinii,  ubezpieczenia kredytu musiałyby być oferowane przez nową spółkę po cenie rynkowej, która zapewniałaby jej przyzwoity zwrot z kapitału. Gdyby było inaczej, oznaczałoby to subsydiowanie właścicieli banków przez PZU. Nie byłoby to więc uczciwe wobec mniejszościowych akcjonariuszy ubezpieczyciela.

Allianz ze stratą w I kw. 2009 r.

W I kwartale 2009 r. ponad 1  mld zł  zebrały ubezpieczeniowe spółki grupy Allianz Polska (wzrost o 175 proc.). Aktywa pod zarządem całej grupy to 6,6 mld zł, a zysk netto 18 mln zł.  Firma majątkowa zebrała 387 mln  zł składki przypisanej brutto (wzrost o 2 proc.), w tym z ubezpieczeń  przemysłu więcej o 7 proc., z ubezpieczenia mieszkań i budynków więcej o 7 proc., z ubezpieczeń  dla małego i średniego biznesu o 2 proc. a z  ubezpieczeń OC więcej o 18 proc. niż w porównywalnym okresie 2008 r. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.05.2009 r.). Natomiast w ubezpieczeniach komunikacyjnych, z których przychody wyniosły 197 mln zł  nastąpił spadek o 6 proc.. Wpływ na to miała mniejsza sprzedaż nowych samochodów wynikająca ze zmniejszenia się importu o 45 proc. (co oznacza 110 tys. samochodów mniej) oraz reeksport stymulowany dopłatami rządowymi za granicą (samochody z polskich salonów trafiają do klientów w Niemczech i Czechach). Według "GU", TU Allianz Polska wypłacił 233 mln  zł  odszkodowań. Firma wypracowała  wynik techniczny na poziomie 4,3 mln zł, osiągając ujemny  wynik finansowy netto minus  (-) 24 ml n zł. Na stratę miała wpływ inwestycja w nowo powstały Allianz Bank. Bez  wydatków na bank,  TU Allianz Polska osiągnęło zysk wysokości 13,7 mln  zł.

Grupa Ergo Hestia: wysoka dynamika zbioru składki

Grupa Ergo Hestia w I kwartale  2009 r. osiągnęła wysoką dynamikę zbioru składki. Jak podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 19.05.2009 r.),  STU Ergo Hestia   odnotowała  w pierwszych trzech miesiącach br. 120,4  proc. dynamikę  sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.  i przypis składki brutto 528 mln zł. Natomiast  należące do grupy  MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń wypracowało w omawianym czasie dynamikę przypisu na poziomie  ponad 132,5  proc. i 94 miliony zł składki.  Według "GU",   zyski netto w tych dwóch spółkach  wyniosły odpowiednio 48 mln zł  i 7 mln  zł. W opinii Małgorzaty Makulskiej, wiceprezesa  grupy Ergo Hestia, wyniki wypracowane przez firmy z  grupy Ergo Hestia można  uznać za wyjątkowo korzystne,  zwłaszcza w aspekcie sygnałów z rynku, które  wskazują na spowolnienie w niektórych kategoriach ubezpieczeń.  Sopocki ubezpieczyciel podkreśla - pisze "GU" -  że wypracowane wyniki są w dużym stopniu efektem ciągłego ulepszania procesu likwidacji szkód, który w badaniu Deloitte otrzymał najwyższe oceny na rynku. Tym  samym potwierdzają, że jakość relacji z klientem jest  jedną z przewag konkurencyjnych Ergo Hestii.  Według "Ubezpieczeniowej", dużym zainteresowaniem klientów cieszy się pierwsze w Polsce eKonto ubezpieczeniowe wprowadzone na rynek w styczniu br. przez Ergo Hestię  i pozwalające klientowi zgłaszać szkodę oraz śledzić jej likwidację on-line.

Postępowanie arbitrażowe w sprawie PZU SA  zawieszone 

Postępowanie arbitrażowe między Eureko a Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie PZU 15 maja br. zostało zawieszone na czas toczących się negocjacji - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 19.05.2009 r.). Według dziennika, z  wnioskiem o zawieszenie postępowania przez Trybunałem Arbitrażowym w Brukseli wystąpiło Eureko, a polski resort skarbu wyraził na to zgodę. Resort skarbu podał w komunikacie, że Eureko zwróciło się o zawieszenie postępowania w celu "umocnienia dobrego ducha negocjacji". Jak informuje gazeta, Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu, poinformował, że nie widzi powodów, aby spierać się z Holendrami przez trybunałem, skoro podjęto rozmowy dążące do zawarcia ugody.
Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, sprawa wróci przed Trybunał Arbitrażowy.
Zdaniem  Marka Millera, pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko,  najlepszym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda zawarta przed polskim sądem,  jednak nie na warunkach przedstawionych w połowie stycznia br. przez Eureko.  Miller twierdzi - pisze gazeta - że  MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie nakładów rzeczywiście poniesionych przez Eureko.
Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

BRE Ubezpieczenia chce sprzedawać polisy we współpracy z firmą spoza ubezpieczeń
 
BRE Ubezpieczenia przymierzają się do rozpoczęcia współpracy z  nowym partnerem,  spółką z zupełnie innej branży niż ubezpieczenia. Za jej pośrednictwem mają być sprzedawane ubezpieczenia spółki - pisze "Parkiet"(Nr z 16.05.2009 r.). Według gazety, która powołuje się na  Pawła Zylma, prezesa zarządu BRE Ubezpieczenia, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, towarzystwo uruchomi sprzedaż za pośrednictwem tego innowacyjnego kanału  w ciągu 2 najbliższych miesięcy. Na razie nie wiadomo jednak, kto będzie partnerem spółki - twierdzi "Parkiet". Dziennik pisze,  że zarówno może być to operator telefonii komórkowej jak i  sieć supermarketów. Nie wiadomo również, jakie produkty będą oferowane za jego pośrednictwem.

Dekoniunktura przyniosła  zainteresowanie polisami D&O 
 
Kryzys finansowy spowodował wzrost  zainteresowania ubezpieczeniami D&O. Coraz więcej osób przekonuje się o korzyściach, które przynosi  posiadanie takiej  polisy.  Przyczyniają się do tego m.in. wzorce płynące z Europy Zachodniej i USA - tłumaczy w "Rzeczpospolitej"(Nr z 19.05.2009 r.) Grzegorz Blachowski z Ergo Hestii. Jego zdaniem, atrakcyjność polis  D&O  potęgują  cykle koniunkturalne w gospodarce, wahania na warszawskiej giełdzie, ale także większa świadomość akcjonariuszy co do swoich  praw.  Z kolei Marek Brejwo z Departamentu Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych w Warcie  zaznacza - pisze gazeta -  że dotychczas mała popularność ubezpieczeń D&O mogła być spowodowana m.in. obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z nimi,  składki za to ubezpieczenie powinny być zaliczane do przychodów poszczególnych członków zarządu. Jednak ostatnio  organy skarbowe w pewnych sytuacjach odstępują od tej zasady. Zaś w opinii Roberta Woźniaka, dyrektora Departamentu Financial Lines AIG Europe Oddział w Polsce,  ubezpieczenia D&O z każdym rokiem stają się coraz bardziej dostępne cenowo.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT