Sejm znowelizował przepisy dotyczące ubezpieczeń: koniec podwójnego OC

Sejm znowelizował szereg ustaw dotyczących ubezpieczeń: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawo ubezpieczeniowe oraz ustawy Prawo drogowe. Jak informuje "Puls Biznesu"(Nr z 15.07.2011 r.), wprowadzone zmiany umożliwiają m.in. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, gdy klient ma podpisaną już nową. Posłowie przyjęli poprawkę likwidującą tzw. podwójne ubezpieczenie w umowach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz umowach obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, co pierwotnie proponował rząd - pisze gazeta - a także  poprawkę określającą przypadki, kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia. Posłowie  nie zgodzili się natomiast  na umożliwienie  podwyższania składki ubezpieczeniowej w określonych okolicznościach przez zakład ubezpieczenia.
Nowelizacja zmienia sposób zwrotu składki ubezpieczeń obowiązkowych. Przysługuje on za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie - jak obecnie - za każdy pełny miesiąc. Wysokość opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego ma być uzależniona od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie kursu  euro. Kara za brak OC na auto osobowe ma stanowić równowartość dwukrotności płacy minimalnej, na samochód ciężarowy i autobus - trzykrotności, na pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.
Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Większość Polaków  nie kupuje "ponadpodstawowych" polis na wyjazd zagraniczny
 
Tylko co piąty turysta kupuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne obowiązujące za granicą, gwarantujące pełny koszt leczenia.  Tymczasem w przypadku posiadania jedynie polisy zdrowotnej  podstawowej, poszkodowana w wypadku czy chora osoba może liczyć na pomoc medyczną tylko do górnej kwoty ubezpieczenia, a wszelkie koszty przewyższające tę sumę musi zapłacić z własnej kieszeni - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 14.07.2011 r.). Zdaniem Łukasza Neski  z eSky.pl, dodatkowa polisa jest na przykład niezbędna dla kobiet w ciąży i osób cierpiących na choroby przewlekłe ( koszty leczenia nie zostaną pokryte przez standardową polisę).
Jak podkreśla w gazecie  Grażyna  Bilik z TUiR Warta SA, za  "granicą nawet drobna porada medyczna, kupno leków czy środków opatrunkowych kosztować będzie znacznie więcej niż polisa ubezpieczenia. Odnosi się to również do leczenia w krajach UE".
Dziennik podaje, że jeszcze mniej osób - zaledwie co dziesiąta osoba - ubezpiecza się od rezygnacji z wycieczki organizowanej przez biuro podróży. Z kolei polisę od rezygnacji z biletu lotniczego przy wyjazdach organizowanych samodzielnie kupuje tylko 2 proc. osób ( polisa od rezygnacji z imprezy, jak i biletu lotniczego kosztuje ok. 3 proc. wartości zakupu).

Polisa pozwoli zaoszczędzić na kosztach adwokata

Aby  zabezpieczyć się przed kosztami rozprawy sądowej, warto kupić polisę - radzi "Gazeta Wyborcza"(15.07.2011 r.). Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów prawnych. Dzięki polisie osoba ubezpieczona może sobie pozwolić na własnego adwokata czy radcę prawnego, a koszty z tego tytułu pokryje ubezpieczyciel - pisze dziennik.  W opinii ekspertów - tłumaczy "Wyborcza" - gdyby zdecydowała się ona na samodzielnie szukanie  prawnika, to koszt prowadzenia sprawy mógłby wynieść od 8 do 10 tys. Tymczasem  roczna składka za polisę, dzięki której towarzystwo ubezpieczeń  pokryje wszystkie koszty prowadzenia sprawy w sądzie, kształtuje się na poziomie  kilkuset zł. Takie ubezpieczenie można kupić u nieomal wszystkich ubezpieczycieli działających na polskim rynku - pisze dziennik.

Projekt ustawy "powodziowej" przewiduje 2 tys. bezzwrotnej pomocy powodzianom

Sejmowa komisja nadzwyczajna nie zaakceptowała propozycji podwyższenia jednorazowego zasiłku dla powodzian. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi określa wysokość tego zasiłku na 2 tys. zł - donosi "Bankier"(www.bankier.pl. z 14.07.2011 r.). Tomasz Siemoniak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji stwierdził,  że te 2 tys. zł bezzwrotnej pomocy, niezależnej  od dochodów, jest faktycznie nowym zasiłkiem powodziowym. "Rządowi chodziło o to, by taką kwotę mógł dostać poszkodowany jak najszybciej - już w kilka godzin po zdarzeniu, które odebrało mu dach nad głową czy środki do życia".
Kwota 2 tys. to  nie cała pomoc, jaką będzie mógł uzyskać poszkodowany. Są środki z pomocy społecznej oraz przeznaczone na odbudowę domów czy pomoc dla przedsiębiorców. Jak podaje  Bankier.pl,  zgodnie z projektowanymi przepisami, rząd będzie wydawał rozporządzenie z listą gmin i miejscowości dotkniętych powodzią lub innymi klęskami (do 12 miesięcy od wydania rozporządzenia będą obowiązywały przepisy dotyczące usuwania ich skutków). Będzie wydawane "w przypadku powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki użyte przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. Ponadto, w  roku, w którym wystąpi powódź, minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania skutków powodzi. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na naprawę szkód nie będzie mogła przekroczyć wartości tych szkód; "będzie ona dotyczyła osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które poniosły szkody majątkowe na skutek powodzi albo utraciły możliwość korzystania z nieruchomości lub lokalu".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT