TUW-y dla ZOZ-ów ?

Możliwość organizowania się ZOZ-ów  w towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych  wpłynęłaby na ograniczenie ich wydatków, a także na bardziej efektywne bezpieczeństwo leczenia pacjentów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 07.02.2012 r.). I pisze, że ze  względu na kontrowersje, m.in. z powodu niedoszacowania ryzyka i częstych sytuacji, kiedy świadczenie ubezpieczyciela w niewielkiej części pokrywa  zobowiązania z tytułu błędów medycznych, celowe wydaje się rozważenie utworzenia  medycznych  towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Zdaniem gazety,  wymagałoby to uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i spełnienia wymogów ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwłaszcza w części dotyczącej wymogów kapitałowych. "DGP" podaje, iż  wysokość minimalnego kapitału TUW zależy od ilości i jakości grup oferowanych  ubezpieczeń. Ubezpieczyciele działający w formie TUW mają obniżone wymogi w zakresie minimalnego kapitału gwarancyjnego  "do 75 proc. wartości, a TUW uznane przez organ nadzoru za małe mogą być zwolnione z obowiązku tworzenia minimalnego kapitału w niektórych określonych w ustawie przypadkach".
TUW   działa  w oparciu o ideę wzajemności, nie  dla zysku, a wypracowane nadwyżki bilansowe nie są wypłacane w postaci dywidendy, lecz przeznaczane na zaspokojenie potrzeb członków towarzystwa - podkreśla  dziennik. "Służy temu konstrukcja niestałej składki, wnoszonej przez ubezpieczających będących członkami towarzystwa. (...)TUW może  bowiem stosować wobec swych członków system dopłat do składki, lub dokonywać częściowego jej zwrotu, w zależności od rachunku przychodów i kosztów spowodowanych wystąpieniem ryzyk i koniecznością wypłacenia odszkodowań". Co istotne, to to, że "do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem przez podmioty będące członkami TUW nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (zwolnienie z obowiązku ogłaszania przetargu przez podmioty do tego zobowiązane)".

Jaka dywidenda z PZU SA za  2011 r.?

Zarząd PZU SA  będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2011 rok. Zdaniem Andrzeja Klesyka, szefa PZU,  dobra pozycja finansowa ubezpieczyciela "pozwoli jej spełnić wszelkie kryteria ostrożnościowe związane z wypłatą dywidendy na planowanym poziomie." - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.02.2012 r.). "Będziemy się starali płacić dywidendę zgodnie z polityką, która mówi o wypłacie między 50 a 100 proc. zysku, z tym że nic ani pozytywnego, ani negatywnego nie może się zdarzyć do czasu walnego, które będzie decydować o dywidendzie" - twierdzi Klesyk w dzienniku.  Według   prezesa  PZU,  towarzystwo oczekuje jeszcze wskazówek Komisji Nadzoru Finansowego w tej kwestii. Jak zauważa " KNF pewne wskazówki dla sektora bankowego już wysłała. Podejrzewam, że coś takiego może się pojawić także dla sektora ubezpieczeniowego. Będziemy proponować wypłatę dywidendy w górnych widełkach. Nie byłoby to dobre, żeby wypłacać 100 procent zysku".
Jak pisze  "Wyborcza", KNF wydała już rekomendację ograniczającą możliwość wypłaty przez banki dywidendy oraz  wyznaczyła szereg okoliczności, w których nie mogą one jej dokonywać.

Sobota a  ubezpieczenia


W ubezpieczeniach data dacie nierówna - podaje "Rzeczypospolita" (Nr z 08.02.2012 r.).   W opinii dziennika,  problematyczna stała się sobota, jeżeli  przypada ona w ostatnim  dniu  wymaganego terminu na złożenie dokumentów. Jak wyjaśnia  gazeta, przyczyną zamieszania z sobotą  jest  uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11), która  zrównała ten dzień z dniem wolnym od pracy. Tym nie mniej,   nie można  traktować soboty  jako nieroboczą, kiedy np. ustala się wysokość zasiłku - zauważa  "Rzeczypospolita".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT