Towarzystwa rozwijają sprzedaż direct

Ubezpieczyciele stawiają na sprzedaż polis w systemie  direct. Na  początku marca br. sprzedaż ubezpieczeń przez telefon uruchomiła Benefia 24. Towarzystwo  ulepszyło  również procedury zawierania umów w sieci – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 04.03.2008 r.), powołując się na  Joannę Pieniążek, zastępcę dyrektora biura ds. administracji sprzedaży w Benefii. Według Joanny  Pieniążek, obecnie dla zorientowania się w ofercie firmy, wystarczające jest wypełnienie prostego kalkulatora. Wynik powinno uzyskać się w ciągu około dwóch minut, ale jeśli  ktoś jest zainteresowany zawarciem umowy, to musi poświęcić więcej czasu na uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych.  Według „Prawnej”, także Generali planuje   szerszą promocję sprzedaży direct, Towarzystwo  to – podkreśla dziennik -  już prawie od roku ma w swojej  ofercie sprzedaż polis kanałem direct. Także PZU SA  ma rozpocząć w czerwcu br. sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez telefon i internet ( na razie firma ogranicza się do sprzedaży polis turystycznych przez telefon).

Najważniejsza jest  prawna analiza roszczeń Eureko

Odpowiedź Polski na roszczenia Eureko została już uzgodniona z Prokuraturą Generalną i kancelariami prawnymi – twierdzi minister skarbu państwa, Aleksander Grad. Jego zdaniem,  najważniejszą w tej kwestii jest prawna analiza roszczeń holenderskiej spółki, która już jest gotowa – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 03.03.2008 r.). Natomiast na  wycenę roszczeń został – w opinii ministra Grada -  jeszcze czas. Aleksander Grad podkreśla również, że nie podpisze ugody niekorzystnej dla Polski, dlatego zależy mu na zaakceptowaniu warunków ugody z Eureko przez rząd. Według ministra, rola EBOR w sporze z Eureko ograniczy się na razie do przedstawienia przez bank propozycji rozwiązania konfliktu, natomiast o jego dalszej roli w sporze strony zadecydują wspólnie po jej ocenie. „Prawna” pisze, że zdaniem Aleksandra Grada, nie ma jeszcze wyników kontroli dotyczącej nieprawidłowości, jakie miały miejsce  w PZU SA za prezesury Jaromira Netzla. Grad – twierdzi dziennik- nic nie wie też o dokumentacji dotyczącej rozmów pomiędzy Eureko i PiS na temat sprzedaży udziałów PZU.

Polisa OC obowiązkowa dla księgowych nie na etacie

Według Ministerstwa Finansów, które „Gazeta Prawna” (Nr z 03.03.2008 r.) zapytała, czy księgowi posiadający certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a którzy wykonują obowiązki na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem  prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami. Dotyczy to osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek  nieposiadających  osobowości prawnej, a uprawnionych  do świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki. Według dziennika, w takiej sytuacji ubezpieczenie nie dotyczy więc księgowych zatrudnionych na etacie, a z kolei np. wszystkie biura rachunkowe są zobowiązane do posiadania takiej polisy. Jeżeli przedmiotem ich działalności są usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 15 tys. euro. Jeżeli prowadzą wyłącznie księgi rachunkowe - 10 tys. euro – informuje gazeta. Zdaniem „Prawnej”, w praktyce występuje jednak ten pierwszy przypadek. Biura, prowadząc księgi rachunkowe, równocześnie zajmują się deklaracjami podatkowymi swoich klientów (uznawane jest to za  doradztwo  podatkowe). Taki zaś zakres usług zobowiązuje do wykupu polisy OC na minimalną sumę 15 tys. euro.

PKPP Lewiatan: podatek Religi  do Trybunału Konstytucyjnego

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. podatku Religi – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com.pl z 03.02.2008 r.). Według ekspertów organizacji,  opłata przygotowana przez ministra Religę posiada cechy podatku;  ma ona charakter pieniężny i przymusowy, a fundusze są przeznaczane na realizację zadań publicznych, do których powołany jest NFZ. Podatek ten nie został wprowadzony w życie z nowym rokiem podatkowym, do czego zobowiązuje Konstytucja, a jego wysokość ma być określona w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia (ustawowe określenie wysokości składki OC na poziomie 12 proc. będzie miało zastosowanie jedynie do końca 2008 r.). Ponadto, zdaniem PKPP Lewiatan naruszona została również zasada przyzwoitej legislacji. Okres określony na wprowadzenie w życie nowego prawa był zdecydowanie za krótki. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego istnieje nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis (okres pomiędzy publikacją aktu prawnego, a jego wejściem w życie), który ma szczególne znaczenie, gdy podejmowane decyzje wymagają zwykle czasu, by uniknąć strat. Ubezpieczyciele na dostosowanie się do nowego prawa mieli nie wiele ponad dwa miesiące, natomiast zakres działań związanych z wdrożeniem nowego prawa powinien zająć nawet pół roku.
PKPP Lewiatan twierdzi  też , że ustawa narusza między innymi zasadę trójpodziału władzy, wolności działalności gospodarczej oraz równości.

Farma wiatrowa powinna być ubezpieczona także od pogody

Budowa farmy wiatrowej zazwyczaj  ubezpieczana jest przez wykonawcę. Inwestor powinien zatem zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie odpowiednich zapisów w kontrakcie, które nałożą na wykonawcę obowiązek ubezpieczenia – twierdzi „Gazeta Prawna”(Nr z 03.03.2008 r.).  Od chwili zaś, gdy inwestycja zostaje ukończona, wymaga ona kompleksowego ubezpieczenia w fazie eksploatacji. Program taki powinien obejmować nie tylko ubezpieczenia farmy wiatrowej od ryzyk żywiołowych, ale też ubezpieczenie zainstalowanych maszyn na wypadek awarii. Polisa powinna być rozszerzona o ryzyko  utraty zysku jak i  o ubezpieczenie tzw.  pogodowe  które zrekompensuje straty z tytułu odstępstw od średnich, zakładanych dla takiej inwestycji,  warunków pogodowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT