UFG otrzymuje coraz więcej zawiadomień o braku komunikacyjnego OC

Liczba zawiadomień Policji o braku komunikacyjnego OC, przesyłanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosła  o ponad 60 proc. Tylko w  pierwszej połowie br. UFG  otrzymał prawie 20 tys.  takich zawiadomień, podczas gdy  rok wcześniej  niewiele ponad 12 tys. - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 10.11.2010 r.).Najwięcej kar za brak tej obowiązkowej polisy ściągają komendy policji: mazowiecka, śląska i  kujawsko-pomorska. Od Policji napływa do UFG około 70 proc. wszystkich zgłoszeń. Według  Joanny Pasturczak, dyrektor Pionu Opłat UFG, Fundusz po otrzymaniu takiego zawiadomienia od policji, podczas kontroli pojazdu, weryfikuje to zgłoszenie (m.in. w swojej bazie danych o tych ubezpieczeniach lub w skrajnych przypadkach w zakładach ubezpieczeń ). I w  przypadku braku informacji że właściciel wykupił  OC, UFG  wysyła do niego wezwanie do okazania ważnej polisy lub zapłaty kary za jej brak (w 2010 r. dla samochodu osobowego maksymalna sankcja to 2050 zł). W pierwszym półroczu 2010 r.  około 30 proc. tych zawiadomień zakończyło się  wysłaniem wezwań do właścicieli pojazdów. 
UFG  szacuje - podaje "Bankier",  że po polskich drogach może jeździć około 200 tysięcy pojazdów bez ważnego OC. Do kontroli tych obowiązkowych polis zobowiązane są: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego,  straż graniczna, organy celne oraz organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów. 

UOKiK zgodził sie na przejęcie PTU przez niemiecki Gothaer

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)   zgodził się na nabycie przez spółkę Gothaer Finanzholding 74 proc. akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń -donosi "Parkiet"(Nr z 12.11.2010 r.).Gazeta przypomina, iż Ciech zbył na rzecz  niemieckiego inwestora  pakiet 45,42 proc. akcji PTU za 136,27 mln zł.  Obecnie Niemcy negocjują nabycie dalszych udziałów z Techwellem (24,52 proc.) i Investą (4,05 proc.).W akcjonariacie PTU jest jeszcze m.in. Polskie Towarzystwo Reasekuracji (22,71 proc.) - podkreśla dziennik.
Według  "Parkietu",  Gothaer Finanzholding, będący częścią grupy kapitałowej Gothaer (która prowadzi działalność ubezpieczeniową przede wszystkim na terenie Niemiec), otrzymał zgodę na nabycia w sumie 74 proc. akcji PTU.  UOKIK Jak informuje, że aby transakcja  aby doszła do skutku,  Gothaer   oprócz zgody prezes UOKiK  musi jeszcze uzyskać akceptację m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

NSA: w leasingu z ubezpieczeniem  stosuje się stawkę VAT przynależną usłudze głównej

Naczelny Sąd Administracyjny  uznał, że podmiot świadczący usługi leasingowe musi włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia leasingu - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 09.11.2010 r.). W opinii  NSA przemawia za tym to, iż opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza - "decydujące znaczenie ma ekonomiczny cel podejmowanych przez podatnika działań".  Sąd zwrócił uwagę na zasadę autonomii prawa podatkowego- podkreśla gazeta. Zdaniem NSA, w usługach kompleksowych, takich jak leasing z  ubezpieczeniem, nie można sztucznie rozgraniczać tych usług, "nawet jeśli na gruncie prawa cywilnego są to dwa odrębne świadczenia" . Według "DGP", w sytuacji, gdy usłudze leasingu towarzyszy usługa ubezpieczenia,  mają one charakter świadczenia kompleksowego i z tego  względu należy je "opodatkowywać jedną stawką VAT przynależną do usługi wiodącej" - orzekł NSA .W opinii sądu, "w większości przypadków taka interpretacja jest korzystna dla podatników, bo w wielu sytuacjach usługa główna jest opodatkowana niższą stawką niż usługa pomocnicza". 
Gazeta pisze, iż  NSA nie zgodził się z zarzutem, że Polska błędnie implementowała przepisy unijne o świadczeniach złożonych, podkreślając, że "orzecznictwo w tym zakresie jest ukształtowane".

Warta poprawia wyniki finansowe

TUiR WARTA  po trzech kwartałach 2010 r. odnotowała  ponad 1,457 mld zł składki przypisanej brutto, to znaczy  o 2,3 proc. więcej  w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.11.2010 r.), natomiast  trzeci kwartał br. przyniósł poprawę rentowności  ubezpieczyciela oraz  wysoką dynamikę sprzedaży produktów. Towarzystwo  odnotowało  również znaczącą poprawę wyniku technicznego, który w samym III kw. 2010 r. był dodatni i wyniósł 7,2 mln zł. Jak podkreśla "GU", "nie skompensowało to jednak strat" poniesionych we wcześniejszych miesiącach 2010 r., wywołanych skutkami ostrej zimy i powodzi oraz kilkoma dużymi szkodami korporacyjnymi o charakterze zdarzeń jednorazowych. Wzrost przypisu  składki brutto wypracowany po dziewięciu miesiącach 2010 r. został osiągnięty  pomimo spowolnienia sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla. "Spowolnienie to zostało nadrobione bardzo silnym wzrostem w pozostałych liniach biznesowych, widocznym zarówno w ubezpieczeniach korporacyjnych – wzrost o 11,2 proc.  (głównie ubezpieczenia mienia), jak i w ubezpieczeniach indywidualnych – wzrost o 9 proc. ubezpieczeń komunikacyjnych oraz o 6,8 proc ubezpieczeń mieszkaniowych - pisze "Ubezpieczeniowa", podkreślając, iż  najwyższy wzrost przypisu  nastąpił w samym III kw.  2010 r. 
TUiR WARTA  wypracowało w omawianym czasie (III kw.) dodatni wynik finansowy netto w wysokości 8 mln zł. Jednocześnie wynik finansowy netto narastająco na koniec września 2010 r.  wyniósł (-)44,9 mln zł. Na jego poziom, obok ujemnego wyniku technicznego pierwszego półrocza 2010 r., znaczący i pozytywny wpływ miał zysk zrealizowany na działalności lokacyjnej w wysokości 125,5 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT