Ubezpieczyciele na fali wzrostu

Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 14.06.2017 r.), która powołuje się  na raport Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), I kwartał 2017 r. był udany dla towarzystw ubezpieczeniowych. Sektor wypracował  zysk netto na poziomie  1,02 mld zł, a więc  o 67 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast  wynik techniczny  branży był na poziomie  1,24 mld zł, to jest o  63,32 proc. wyższy od odnotowanego w I kw. ub.r.  Z  kolei  do 10,44 mld zł, czyli o 17,47 proc. wzrosła kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto - podaje dziennik. Co warto podkreślić - pisze gazeta -  "wszystkie grupy ubezpieczeń są rentowne. W ostatnich latach straty przynosiło komunikacyjne ubezpieczenie OC, w 2017 r.  po I kw.  wynik techniczny wynosił 87,74 mln zł.  Nie oznacza to jeszcze trwałej stabilizacji". "Rz" podkreśla, iż  wyższa rentowność w komunikacyjnym OC jest  zasługą głównie PZU. Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), ."niewielki zysk z komunikacyjnego OC (...) nie oznacza jeszcze trwałej równowagi na rynku. Szczególnie w świetle potencjalnych nowych uprawnień do kolejnych wypłat, jak zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach czy nowe rozwiązania w zakresie sum gwarancyjnych. Obecną sytuację nazwać możemy kruchą równowagą".
Łącznie w omawianym czasie ubezpieczyciele zebrali  15,96 mld zł składki brutto (wzrost  o 18,4   proc.  więcej  niż w I kw. 2016 r.). I tak sektor  ubezpieczeń na  życie odnotował 6,12 mld zł przypisu składki brutto,  czyli o  ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast w  ubezpieczeniach majątkowych przypis składki brutto  wyniósł 9,83 mld zł, (wzrost o 28 proc. w porównaniu z I kwartałem 2016 r.) - informuje gazeta.

Polisy mieszkaniowe są coraz tańsze

Zaostrza się walka towarzystw  na rynku ubezpieczeń nieruchomości, chociaż  nie doszło jeszcze do wyczerpującej wojny cenowej, - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr  z 12.06.2017 r.). Według gazety, ubezpieczyciele niskimi cenami polis   zabiegają o właścicieli domów i mieszkań. Stawki  są więc  coraz niższe i jeżeli  ten trend się utrzyma, ubezpieczenia te mogą przestać być rentowne. Zdaniem  Agnieszki Poloczek, kierownika Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Gothaer,  "firmy ścigają się o pozyskanie w tym segmencie klienta, który – jak wskazują badania rynkowe – pozostaje zwykle związany z wybraną firmą ubezpieczeniową na długo" - podaje dziennik. "Rzeczpospolita" przypomina, iż wojna cenowa,  którą prowadziły  towarzystwa  sprzedające komunikacyjne  polisy  OC ,  w ciągu dziesięciu lat  przyniosła  firmom ubezpieczeniowym straty rzędu  7 mld zł.
 
Jaka droga po  odszkodowanie z OC sprawcy wypadku ?

Jeżeli  Twoje dziecko czy Ty  zostaliście  poszkodowani  w wypadku, powinieneś  niezwłocznie zwrócić się z  wnioskiem  o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela, którego polisę OC posiada sprawca wypadku  - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.06.2017 r.).Wprawdzie roszczenia przedawniają się po 3 latach od wypadku, to warto pamiętać, iż  firma ubezpieczeniowa  ma obowiązek wypłacenia odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku - podkreśla gazeta. Jednak w sytuacji, gdy  ustalenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania w sądzie, towarzystwo ubezpieczeń w ciągu 30 dni ma obowiązek "zawiadomić  na piśmie o przyczynach niemożności wypłaty odszkodowania w całości lub w części i przypuszczalnym terminie podjęcia decyzji, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania" - pisze dziennik. "DGP" dodaje, iż jeśli   wyjaśnienie okoliczności wypadku,  albo wysokości odszkodowania nie będzie możliwe w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o wypadku, wówczas  odszkodowanie ma być wypłacone  w ciągu 14 dni od dnia, w którym  było możliwe  wyjaśnienie okoliczności  zdarzenia, ale nie później niż w ciągu 90 dni od zgłoszenia.
Jeżeli poszkodowany nie zgadza się  z decyzją ubezpieczyciela co do odmowy wypłaty odszkodowania czy też jego wysokości, zawsze może napisać skargę  do Rzecznika Finansowego czy  zaskarżyć ją do sądu. Jeśli zaś  firma ubezpieczeniowa uzna, że nie należy się odszkodowanie, poszkodowany może zaskarżyć tę decyzję do sądu. I tak,  poszkodowany  powinien zwrócić się do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania  albo do sądu właściwego dla miejsca wypadku. Przy tym, o  odszkodowaniu  nieprzekraczającym 75 tys. zł rozstrzyga sąd rejonowy, zaś   jeżeli kwota będzie wyższa - powództwo należy wytoczyć przed sądem okręgowym - wyjaśnia dziennik.

PZU Zdrowie  buduje sieć własnych przychodni medycznych

PZU Zdrowie z Grupy PZU, dzięki przejęciom i rosnącej liczbie klientów  staje się coraz ważniejszym graczem na rynku prywatnej opieki medycznej - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 13.06.2017 r.).  Na początku czerwca br. spółka  poinformowała o przejęciu gdańskiej przychodni Revimed, specjalizującej się w rehabilitacji i medycynie pracy.  Przejęta placówka " ma posłużyć jako podstawa do stworzenia w Trójmieście przychodni, działającej pod marką PZU Zdrowie" - informuje gazeta.  Jak przyznaje w dzienniku Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie, " Revimed zostanie rozbudowany o część specjalistyczną i diagnostyczną oraz czeka go rebranding". Według  prezes Czyżewskiej, kierowana przez nią firma  chce zakończyć  proces inwestycyjny  w pierwszym kwartale 2018 r.  Docelowo wszystkie  placówki PZU Zdrowie mają oferować szeroką gamę usług i specjalizacji - podaje  "PB". 
PZU Zdrowie  od dwóch lat jest bardzo aktywna  na polu przejęć podmiotów świadczących usługi medyczne. Budowana  sieć placówek   ma umożliwić jej  świadczenie  usług zdrowotnych   nie  tylko  za  pomocą  zewnętrznych  partnerów, ale  także własnych, wzorcowych przychodni - zauważa dziennik.

TSUE: pośrednik ubezpieczeniowy ma  zwrócić  część  prowizji z powodu częściowo niewykonanej  umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł  (sygn. akt C-48/16), że jeśli agent czy  inny pośrednik handlowy, świadczący usługi na rzecz ubezpieczyciela, nie wywiąże się z części swoich zobowiązań,  musi w tej sytuacji  zwrócić mu  część  prowizji w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewykonania umowy  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.06.2017 r.). Ponadto, TSUE wskazał, że utratę prawa do prowizji może spowodować nie tylko całkowite niewykonanie umowy, lecz także jej częściowe niewykonanie. W opinii  mec. Pawła Sobola z kancelarii Raczkowski Paruch, taki wyrok TSUE może wyeliminować  niepożądane  praktyki  pozyskiwania przez agentów fikcyjnych klientów.
TSUE rozpatrywał sprawę sporu między słowacką firmą ubezpieczeniową  Ergo Poist'ovna, a pośrednikiem, od którego ubezpieczyciel zażądał  zwrotu prowizji od umów, które automatycznie wygasły, kiedy klienci przestali płacić składki.  Pośrednik jednak  odmówił, a sprawa trafiła do sądu, który zwrócił się z pytaniem do TSUE. Gazeta  pisze, powołując się na  Piotra Hyrlika, radcę prawnego,  że chociaż  sprawa dotyczyła umowy ubezpieczenia,  odnosi się do wszystkich umów, do których stosowane są przepisy o umowie agencyjnej;  zasady te stosowane  są  także  w przypadku umów zawieranych przez osoby fizyczne, a także w ramach bancassurance.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT