Większa liczba skarg na ubezpieczycieli w I kwartale 2009 r.

Do Rzecznika Ubezpieczonych  w I kwartale 2009 r. wpłynęły 2093 skargi z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, o około 7,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - podaje "Parkiet"(Nr z 05.05.2009 r.), powołując się na  najnowszy  raport  RzU. Polacy skarżyli przede wszystkim ubezpieczycieli majątkowych -  1770 pism dotyczyło ubezpieczeń majątkowych, a 320 - życiowych (w trzech przypadkach rzecznik uznał, że nie jest właściwym urzędem, by zajmować się sprawą). I tak, najwięcej skarg wśród towarzystw majątkowych wpłynęło -  proporcjonalnie  do udziału firmy w rynku mierzonego ilością zbieranej składki -   na PZU(528), Wartę (150) i oraz STU Ergo Hestię (141). Z raportu wynika natomiast, że zdecydowanie większy udział w skargach niż w rynku miały zaś Moje Towarzystwo Ubezpieczeń (6,6 proc. do 1,8 proc., a więc 4,8 pkt proc. różnicy), Signal Iduna (3,4 proc. do 0,4 proc., czyli 3 pkt proc. różnicy) i Link4 (odpowiednio 3,8 proc. do 1,3 proc., czyli 2,5 pkt proc. różnicy).
Najliczniejsza grupa skarg (1313) dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych - pisze "Parkiet".  Najwięcej wniosków dotyczyło obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (793 pisma, 37,9 proc. wszystkich). Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu oraz na wysokość składek - informuje dziennik.
W przypadku 1643 spraw, czyli 78,5 proc., urząd rzecznika podjął interwencję. W przypadki pozostałych skarg,  346 przypadków nie spełniało formalnych wymogów (16,5 proc. wszystkich skarg), a w 104 sprawach (5 proc.) RzU nie podjął  decyzji, czy będzie interweniować

Polisy chronią kredyt mieszkaniowy...

Kiedy kupuje się lokum  na kredyt, polisy ubezpieczeniowe mają pokryć ewentualne straty banku, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać raty. I tak, na przykład ubezpieczenie pomostowe obowiązuje od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki (prowizja waha się od 0,02 do 0,08 proc. wysokości kredytu miesięcznie) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.05.2006 r.). Forma płatności zależy od banku. I tak, część banków zamiast ubezpieczenia pomostowego na czas oczekiwania na hipotekę podwyższa oprocentowanie od  0,5 do 3 proc. Według gazety,  ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest obowiązkowe, gdy nie posiadamy wymaganej przez bank kwoty pierwszej wpłaty. Dziś większość banków wymaga minimum 20 proc. wkładu własnego, a ubezpieczeniu podlega różnica między standardowo wymaganym przez bank udziałem środków własnych a faktycznie wnoszonymi przez kredytobiorcę pieniędzmi. Jest to jednorazowa składka w wysokości 2,5 – 4 proc. wartości kredytu na okres trzech – pięciu lat (w zależności od banku). "Rzeczpospolita" szacuje, że trzyletni koszt ubezpieczenia brakujących 10 proc. wkładu własnego to ponad 1350 zł. Większość banków wymaga zapłaty tej kwoty z góry, w dniu podpisania umowy.
Przy tym, niektóre banki zwracają część składki ubezpieczeniowej, gdy kwota kredytu spadnie poniżej wymaganego limitu przed wygaśnięciem ubezpieczenia; inne zastrzegają sobie zwrócenie składki na wniosek kredytobiorcy. Natomiast w sytuacji straty pracy  lub gdy zlikwiduje działalność gospodarczą,  terminową spłatę kredytu umożliwia polisa od utraty pracy, która zapewnia przez cały okres ubezpieczenia  prawo do 6 – 12 świadczeń – jeśli zostaną one wykorzystane;  po 6 – 24 miesiącach nabywa się nowe prawo do kolejnych 6 – 12 świadczeń z tytułu utraty stałego źródła dochodu.
W całym okresie kredytowania, w zależności od umowy, towarzystwo może zapłacić za nas od 12 do 48 rat kredytowych. Koszt takiego ubezpieczenia za dwa lata to 1,5 – 2 proc. kwoty kredytu, czyli 5250 – 7000 zł. Składka za pierwszy okres jest doliczana do kwoty kredytu - podaje dziennik. I jeszcze obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Prawa z takiej polisy w drodze tzw. cesji praw z ubezpieczenia są przekazywane bankowi. Trzeba być ubezpieczonym przez cały okres kredytowania (umowa przedłużana co roku), aż do momentu całkowitej spłaty kredytu. Zwykle stawka takiego ubezpieczenia wynosi 0,008 proc. sumy ubezpieczenia, czyli przy wartości nieruchomości 350 tys. zł rocznie zapłacimy 280 zł składki.

Pozew o unieważnienie umowy prywatyzacyjnej PZU SA

Jak podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 04.05.2009 r.), Jacek Zdrojewski, drobny udziałowiec PZU SA - posiada 20 akcji ubezpieczyciela -   złożył w sądzie  pozew o unieważnienie umowy prywatyzacyjnej  towarzystwa. Pod koniec października 2008 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął jego pozew o unieważnienie umowy prywatyzacyjnej PZU SA z 1999 r., na mocy której Skarb Państwa sprzedał   30 proc. akcji spółki.
Na razie sąd oddalił pozew (Zdrojewski to były poseł SLD, a obecnie sekretarz Polskiej Lewicy) z powodu nieuiszczenia opłaty w wysokości 100 tys. zł, ale  poza tym pozew Zdrojewskiego spełnia wszystkie wymogi formalne - donosi gazeta. Według "Rzeczpospolitej", w  pozwie Zdrojewski wykazuje, że transakcja sprzedaży przez rząd AWS akcji PZU holenderskiemu Eureko i BIG Bankowi Gdańskiemu (obecnie Bank Millennium) przebiegała z naruszeniem prawa. Za bezprawne uważa też podpisanie aneksu umożliwiającego Eureko zakup kolejnych 21 proc. akcji PZU (Eureko początkowo kupiło 20 proc., potem kolejne 10 odkupiło od BIG Banku). Dziennik zauważa, że  wyrok sądu może rozwiązać trwający od lat spór między Skarbem Państwa a Eureko, chcącym kupić 21 proc. akcji PZU SA .

Będą większe wymogi ubezpieczeniowe dla organizatorów turystyki ?

W przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  projekcie zmian w ustawie o usługach turystycznych nowe przepisy są bardzo korzystne dla klientów, ale wymogi dotyczące ochrony pociągną za sobą duże koszty, w tym także   wyższe ceny wycieczek - twierdzi "Gazeta Prawna"(Nr z 04.05.2009 r.). Zdaniem Józefa Ratajskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki, wejście ustawy w życie w obecnym kształcie "rozłoży polską branżę turystyczną na łopatki". Szacuje, że z 3 tys. operatorów na rynku zostanie 300. A wszystko przez nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń. Obecnie  operatorzy wysyłający klientów za granicę muszą płacić składki od sum gwarancji, określonych jako 6 proc. rocznych przychodów z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów. Pieniądze z tytułu gwarancji wystarczały więc co najwyżej na sprowadzenie turystów z zagranicy, a osoby, które w ogóle nie wyjechały, miały trudności z uzyskaniem zwrotu kosztów imprezy, nie mówiąc już o odszkodowaniu. Natomiast  według projektu ustawy - pisze dziennik - miałoby to być nie mniej niż 12 proc. od ogółu prognozowanych rocznych przychodów. Jak zauważa "Prawna", obecnie składki są wyliczane w oparciu o dane za zamknięty rok, a ustawodawca chce, żeby wyliczać je od prognoz. Ubezpieczyciele obawiają się, że firmy turystyczne będą zaniżać te wartości, żeby płacić niższe składki, ponieważ w proponowanym systemie firmy turystyczne będą dwa razy płaciły za pokrycie części ryzyk.

FSO wygrała w sądzie z Grupą Ciech sprawę o kontrolę nad PTU

Sąd zdecydował o unieważnieniu uchwał zarządu komisarycznego z 2003 r., pozbawiających FSO kontroli nad Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń  – podaje „Gazeta Wyborcza” (Nr z 04.05.2009 r.). Dziennik przypomina,  uchwała ta  obniżyła kapitał PTU (dawne Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe) ze 100mln  do 2 mln zł. Natomiast kolejna uchwała zadecydowała o sprzedaży nowych akcji ubezpieczyciela wycenionych na blisko 64 mln zł spółkom holdingu chemicznego Ciech, Polskiemu Towarzystwu Reasekuracji oraz spółkom Investa i Matrix.pl. W efekcie zmian, udziały FSO w PTU zostały zredukowane z 87,4 do zaledwie 2,5 proc.- pisze "Wyborcza".
Wyrok sądu  jest nieprawomocny. Tymczasem Marek Maciaś,  rzecznik PTU powiedział „GW”, że PTU wystąpi do sądu z wnioskiem o uzasadnienie wyroku. Zapewnił przy tym, że kondycja finansowa ubezpieczyciela jest dobra. Wyrok sądu nie ma natomiast wpływu na działanie firmy. Grupa Ciech, obecny największy akcjonariusz PTU, nie skomentowała wyroku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT