Dokapitalizowanie formalne będzie szybsze?

W opinii Lesława Gajka, wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego(KNF), wśród ubezpieczyciel nie ma żadnego problemu niewypłacalności. Problem stanowi zaś  zbyt wolne uzupełnianie kapitału przez te towarzystwa ubezpieczeniowe, którzy agresywnie inwestują, starając się zwiększyć swój udział w rynku – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 17.07.2008 r.). Według gazety, niektórzy ubezpieczyciele zarzucają natomiast KNF opieszałość przy rejestracji podwyższonego kapitału. Dlaczego ? Procedury z tym związane zostały bowiem rozszerzone o obowiązek przedstawienia sprawozdania finansowego przez spółkę – matkę ubezpieczyciela, a to znacznie wydłuża czas rejestracji – twierdzi dziennik.
Według Lesława Gajka, KNF, chcąc przyspieszyć proces dokapitalizowania towarzystw, przekazała przewodniczącemu Komisji upoważnienie do podejmowania tego typu decyzji. Kolejne raporty o wypłacalności będą publikowane jak co kwartał.

Polisa PPI z kredytem MultiBanku

MultiBank zaproponował  ubezpieczenie PPI do kredytu gotówkowego. Osoby, które zdecydują się na jego wykupienie, mogą liczyć na obniżenie standardowego oprocentowania – informuje  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  17.07.2008 r.  PPI (Payment Protection Insurance) to ubezpieczenie od poważnego zachorowania, trwałej niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku wystąpienia pierwszego zdarzenia ubezpieczyciel zapewnia spłatę 6 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. W innym wypadku pokrywa całość zobowiązania na rzecz banku. Ubezpieczyciel nie wymaga przeprowadzenia badań, składania oświadczeń medycznych, ani ankiet o stanie zdrowia. Nie określa również limitu kwotowego na świadczenie, ani liczby zdarzeń w trakcie trwania umowy kredytu. Wysokość składki ubezpieczeniowej kalkulowana jest jednorazowo z góry, podczas podpisywania umowy kredytowej. Następnie opłata zostaje dołączona do kwoty kredytu i rozłożona na tyle samo rat. Dzięki temu rozwiązaniu i obniżeniu marży, wysokość raty kredytowej zmienia się tylko nieznacznie.

Naganny tryb życia poszkodowanego nie wpływa na jego prawo do zadośćuczynienia

Sąd Najwyższy w wyroku kończącym sprawę o zadośćuczynienie i rentę orzekł, ze naganny sposób życia poszkodowanego nie wpływa na jego prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdy uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia nastąpiły z winy sprawcy – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 18.07.2008 r.). Chodzi o sprawę wniesioną przez Adama L. przeciwko Mariuszowi S (sygn. IV CSK 127/08).  Adam L pobity przez Mariusza S. jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki innych osób;  cierpi encefalopatię pourazową, uszkodzenie nerwu wzrokowego; ma  m.in. na padaczkę pourazową, częściowy niedowład i  zaburzenia psychiczne. Biegli stwierdzili 100-proc. utratę zdrowia, bez szans na wyleczenie. Pozwany Mariusz S negował obowiązek rekompensaty na rzecz Adama L., twierdząc, iż sam poszkodowany jest przyczyną tragicznego zdarzenia, a przynajmniej w decydującym stopniu przyczynił się do powstania szkody. Albowiem  w myśl art. 362 kc, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, zwłaszcza stopnia winy obu stron. W ocenie SN nie było podstaw do obniżenia na podstawie art. 362 k.c. zadośćuczynienia ze względu na przyczynienie się Adama L. Między bowiem jego zachowaniem a szkodą był wprawdzie związek, ale sekwencja zdarzeń nie pozwala na przyjęcie normalnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 k.c. – tłumaczyła sędzia. Ze względu zaś na skutki uderzenia nie można mówić, że zadośćuczynienie jest nadmiernie wygórowane. SN uznał przy tym, że nie do przyjęcia jest tu argumentacja odnosząca się do cech poszkodowanego

Struktury alternatywą dla inwestycji giełdowych

W Polsce coraz bardziej wzrasta zainteresowanie produktami strukturyzowanymi – donosi „Puls Biznesu”(Nr z 18.07.2008 r.). Według gazety,  zwiększający się popyt na tego typu produkty spowodowany jest przede wszystkim niestabilną sytuacją na rynkach kapitałowych, słabnącym dolarem oraz presją inflacyjną. Dlatego też – podkreśla dziennik - obecny bardzo duży wybór struktur jest alternatywą dla inwestycji w ryzykowne akcje. Gazeta zauważa, że  inwestując w produkty strukturyzowane trzeba mieć jednak na uwadze, że struktury wymagają ścisłego dopasowania do własnych potrzeb.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT