Lewiatan: obecny projekt rekomendacji U dot. bancassurance

Jeśli rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance weszłaby w życie w obecnie zaproponowanym brzmieniu, nie  wprowadziłaby  transparentności  na rynku bankowości ubezpieczeniowej - uważa  Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Lewiatana - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.02.2014 r.) -  nie można zgodzić się z tezą, że  na rynku bancassurance w Polsce występują  nieprawidłowości we współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi. Według Konfederacji, „opisane problemy nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce rynkowej banków i ewentualnie występują incydentalnie, dlatego też powinny być rozwiązywane w drodze indywidualnych kontroli i zaleceń pokontrolnych” - podaje gazeta. I podkreśla, iż celem rekomendacji jest wyeliminowanie konfliktu interesów w sytuacji, gdy bank w ramach grupowej umowy ubezpieczenia występuje w roli ubezpieczającego i jednocześnie otrzymuje wynagrodzenie za czynności związane z obsługą umowy. Lewiatan ostrzega,  że pomysł KNF może w praktyce przynieść odwrotne rezultaty. „Z jednej strony nadzorca dąży do tego, aby banki oferowały ubezpieczenia indywidualne, działając jedynie w roli agentów ubezpieczeniowych, reprezentujących interesy ubezpieczycieli, bo zgodnie z projektem rekomendacji tylko w takim przypadku bank może otrzymywać od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie. Z drugiej zaś strony chciałby, aby banki nadal działały w imieniu i na rzecz swoich klientów w ramach oferowanych produktów” – zauważa Lewiatan. I podkreśla, iż  opisywany projekt  może nie spełnić swojego podstawowego celu – transparentności. Ponadto - pisze "DGP" - .proponowany termin, w którym nastąpić miałoby stosowanie rekomendacji, tj. 1 listopada 2014 r., nie jest do pogodzenia z zakresem nowych obowiązków nałożonych na banki.
„Przy tak krótkim terminie vacatio legis banki staną przed wyborem działania w sposób niezgodny z rekomendacją albo zaprzestania oferowania i obsługi ubezpieczeń, a tym samym niewywiązywania się z umów zawartych z towarzystwami ubezpieczeń i klientami banku" - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Dyrektywa UE  w sprawie pośredników ubezpieczeniowych już z poprawkami

Europarlament przyjął  poprawki do dyrektywy w sprawie pośredników ubezpieczeniowych. Nowa dyrektywa będzie oznaczała zmiany w polskim prawie  - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 28.02.2014 r.).  Dyrektywa nakłada na brokerów i agentów  dodatkowe obowiązki informacyjne, dotyczące dokładnego wyjaśnienia m.in., w czyim imieniu i na czyją rzecz pośrednik działa oraz w jaki dokładnie sposób i przez kogo jest wynagradzany, jak wysoką prowizję otrzymuje  – pisze gazeta. Ponadto, pośrednicy jeszcze przed zawarciem umowy będą musieli informować ubezpieczonego o możliwych interesach, które mogą być w konflikcie z jego dobrem.  Unia chce również wprowadzić zakaz łączonej sprzedaży różnych produktów. By wybór po stronie nabywcy nie był pozorny, ma obowiązywać reguła, że produkty można łączyć w pakiet, o ile da się je również kupić osobno.
Jak podkreśla "DGP",  dzisiaj ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) przewiduje, że działalnością ubezpieczeniową w Polsce mogą zajmować się wyłącznie agenci i brokerzy. Dyrektywa rozróżnia zaś pośredników zwykłych i zależnych. I o ile "unijna regulacja wskazuje, że zależni pośrednicy działają na rzecz zakładu ubezpieczeń, o tyle nie precyzuje, że ci drudzy wykonują usługi w interesie konsumenta".  Oprócz  podania typu ubezpieczenia i jego zakresu, pośrednik musi powiedzieć klientowi, jakie ryzyka nie są objęte umową, jaki jest koszt całkowity inwestycji oraz w jaki sposób klient ma dokonać płatności. Ujawniane będą także dane kontaktowe pośrednika oraz źródło i wysokość jego wynagrodzenia.
Zdaniem gazety, takie obostrzenia mają uchronić konsumenta przed fałszywymi doradcami.

UOKiK: już 9 postępowań w sprawie polis z UFK


Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  prowadzi obecnie 9. postepowań dotyczących długoletnich produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, tzw. ubezpieczeń na  życie z UFK - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.01.2014). Dziennik  skierował do towarzystw ubezpieczeniowych  oferujących polisy z UFK pytania dotyczące wysokości opłat. Według gazety, tylko dwie firmy  przesłały dane:  Compensa Życie i Getin Noble Bank.  I to pomimo tego, że ubezpieczyciele życiowi deklarują już  od jakiegoś czasu, o wprowadzeniu  zmian zapewniających klientom łatwiejszy dostęp do rzetelnych informacji o produkcie.
Zdaniem  Agnieszki Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w br.  UOKiK zamierza wydać raport z analizy segmentu rynku ubezpieczeń życiowych z UFK. "Przyjrzy się m.in. klauzulom niedozwolonym, regulaminom czy materiałom reklamowych, a także metodom sprzedaży" - podaje gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT