Polisy inwestycyjne także z podatkiem

Wszystkie polisy inwestycyjne będą opodatkowane. Ministerstwo Finansów  przygotowuje się do wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych, które ujednoliciłyby przepisy podatkowe - informuje "Gazeta Prawna" (Nr z 23.10.2008 r.). Obecne  nieścisłości w obowiązujących przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o działalności ubezpieczeniowej pozwalają tworzyć produkty inwestycyjne, z których zyski nie są objęte podatkiem od przychodów kapitałowych, bez względu na okres trwania umowy ubezpieczeniowej - pisze dziennik. Komisja Nadzoru Finansowego, która przygotowuje dla MF ekspertyzę w tej sprawie, popiera pomysł w celu ujednolicenia przepisów podatkowych związanych z inwestycjami kapitałowymi. Nadzór  popiera stanowisko, że podobne produkty finansowe powinny być jednolicie traktowane podatkowo.
Produkty strukturyzowane dostępne są w formie depozytów, certyfikatów inwestycyjnych, funduszy zamkniętych czy obligacji. Zyski z takich inwestycji w formie tradycyjnej co do zasady obciążone są 19 proc. podatkiem od dochodów z kapitałów pieniężnych. Jedynie struktury oferowane w formie polisy ubezpieczeniowej nie podlegają temu obciążeniu. A 80 proc.  struktur wprowadzonych w tym roku na rynek  miało formę ubezpieczeń na życie.

Nie ma zagrożenia wypłacalności  ubezpieczycieli

W opinii KNF, dane dotyczące sytuacji finansowej  ubezpieczycieli, nie wskazują na zagrożenie ich wypłacalności - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 23.10.2008 r.). Wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności według stanu na dzień 30 września br. (wstępne dane szacunkowe) wyniosły 272,1 proc. (dział I) i 669,2 proc. (dział II). Natomiast wskaźniki pokrycia rezerw aktywami wyniosły odpowiednio 108,4 proc. i 158,7proc. Wszystkie zakłady spełniały ustawowy wymóg posiadania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Lokaty zakładów ubezpieczeń na dzień 30 czerwca br. wyniosły 121,5 mld zł (96,7 proc. spośród tych lokat ulokowane zostało na terytorium RP, 2,7 proc. w innych krajach UE, a jedynie 0,3 proc. w krajach poza UE). Według danych na dzień 30 września br. łączna wartość wszystkich lokat zakładów ubezpieczeń wyniosła 126 mld zł. Według gazety, KNF zarządziła przekazanie przez wszystkie zakłady dodatkowych danych dotyczących inwestycji zakładów w tzw. "złe aktywa", inwestycji zakładów w instrumenty emitowane przez instytucje kredytowe oraz, w przypadku zakładów ubezpieczeń, których akcjonariuszami są podmioty wykazujące pogorszenie sytuacji finansowej w związku z aktualną sytuacją na rynkach finansowych, podstawowych wskaźników wypłacalności i transakcji wewnątrzgrupowych.
Zakłady ubezpieczeń otrzymają wezwanie do przekazania szczegółowych informacji dotyczących działalności w zakresie ubezpieczenia kredytów w celu oceny ewentualnego ryzyka związanego z produktami oferowanymi w ramach tej grupy ubezpieczeń - pisze dziennik.

Ubezpieczenie na życie na trudne czasy

Klienci coraz częściej wybierają ubezpieczenia na życie połączone z możliwością inwestowania. Produkty takie ubezpieczyciele zazwyczaj tworzą we współpracy z funduszem inwestycyjnym albo uruchamiają  nawet własne programy inwestycyjne - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 24.10.2008 r.). Coraz częściej ubezpieczenia takie sprzedawane są za pomocą platform internetowych. Ryszard Rusak, doradca inwestycyjny Union Investment, twierdzi, że udział transakcji przy nabywaniu TFI w ciągu ostatnich lat systematycznie rośnie. Taki tryb działania pozwala bowiem aktywnym inwestorom szybko relokować swoje środki w odpowiedzi na zmiany koniunktury - pisze dziennik..
Zdaniem Mariusza Zagajewskiego, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń na Życie w Generali,  linia produktów inwestycyjnych łącząca  w sobie zalety oszczędzania i ubezpieczenia,  pozwala również w trudnych czasach ulokować środki w funduszu bezpiecznym, a gdy pojawia się ożywienie rynku - w funduszu o bardziej agresywnym charakterze.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT