Polski rynek ubezpieczeniowy nadal atrakcyjny dla Alico

Polski rynek ubezpieczeniowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie, jeśli chodzi o liczbę ludności i stopień nasycenia ubezpieczeniami - uważa Andreas Vassiliou, prezes i dyrektor generalny Alico na region Europy Środkowej i Wschodniej. Jego zdaniem  polski biznes ubezpieczeniowy ma się dobrze i prawo regulujące go w zupełności wystarcza. Vassiliou radzi jednak przemyślenie ulg podatkowych dla ubezpieczających  - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.11.2010 r.). Z naszym krajem firma wiąże spore nadzieje - twierdzi w gazecie. Jego zdaniem,   światowy kryzys gospodarczy spowodował zmianę podejścia do ubezpieczeń - zwiększyło się zainteresowanie ubezpieczeniami na życie oraz zdrowotnymi. Wprawdzie   proces scalania MetLife i Alico na świecie może potrwać około  2 lat, to  nie powinno spowodować niedogodności w żadnym zakresie. Ponadto, w  Polsce przeprowadzenie tego procesu będzie krótsze - mówi dziennikowi szef Alico. Według niego, po połączeniu towarzystw w ofercie pojawią się nowe produkty, które będą sprzedawane za pośrednictwem nowych kanałów. Planowany jest także  rozwój bancassurance. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", w opinii prezesa Alico na region Europy Środkowej i Wschodniej,  polskie spółki MetLife są dobrze przygotowane do wejścia w życie Solvency II.

"Bezpieczna Przyszłość" z ING TU na Życie

Nowy produkt o charakterze ochronno-inwestycyjnym „Bezpieczna Przyszłość”, służący systematycznemu oszczędzaniu oferuje  ING Bank we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom.„Bezpieczna Przyszłość” to propozycja przeznaczona dla osób, które chcą mieć pewność, że niezależnie od zdarzeń losowych, zgromadzą kapitał potrzebny na zaspokojenie potrzeb osoby bliskiej, np. dziecka, zapewniając mu środki na start w dorosłe życie, czy też sfinansowanie jego edukacji - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 23.11.2010 r.). Według "GU", umożliwia to gwarancja zainwestowanej części składki oraz możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku, wynikającego z inwestowania środków w ramach polisy, ale przede wszystkim pewność, że w przypadku śmierci, trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, to ubezpieczyciel przejmie od klienta obowiązek opłacania składek. Okres ubezpieczenia wynosi od 5 do 25 lat.
"Bezpieczna Przyszłość"  jest indywidualnym kapitałowym ubezpieczeniem na życie z miesięczną składką w wysokości co najmniej 150 zł, dzieloną na dwie części. Część inwestycyjna jest przeznaczona na budowanie wartości polisy, natomiast część ochronna jest przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Alokacja składki jest stała i zależy od wieku klienta oraz okresu ubezpieczenia na etapie podpisywania wniosku.
Produkt gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego w czasie okresu ubezpieczenia oraz dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia oraz w przypadku  całkowitej niezdolność klienta/ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub niezdolność do samodzielnej egzystencji. Produkt umożliwia dokonywanie wpłat składek dodatkowych w wysokości od 500 zł, możliwość zawieszenia opłacania składek nawet na 6 miesięcy raz na 5 lat,  możliwość przekształcenia umowy w umowę ubezpieczenia bezskładkowego oraz możliwość dokonywania wypłaty w trakcie trwania umowy bez dodatkowych kosztów po upływie 2 lat trwania polisy,

HDI-Gerling Życie radzi klientom likwidowanych UFK  konwersję środków do innych funduszy

Na początku grudnia br. dojdzie do zmian w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) HDI-Gerling Życie Towarzystwa Ubezpieczeń - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 22.11.2010 r.).  "GU" pisze, że HDI-Gerling Życie sugeruje klientom, aby do dnia 29 listopada br.  dokonali  konwersji środków zgromadzonych w wycofywanym funduszu   na inne UFK z oferty towarzystwa.  Klientom, którzy nie przeniosą środków zgromadzonych na likwidowanym funduszu, z dniem 3 grudnia 2010 r. HDI-Gerling Życie zamieni dotychczasowe jednostki zgodnie z warunkami OWU. Druga zmiana jest  natomiast związana z zamiarem połączenia przez Pioneer Pekao TFI funduszu Pioneer Obligacji Plus (fundusz przejmujący) i Pioneer Obligacji (fundusz przejmowany przez Pioneer Obligacji Plus). Jak podaje Ubezpieczeniowa", w związku z tym począwszy od dnia 10 grudnia 2010 r. zostanie zablokowana możliwość dokonywania wpłat oraz przyjmowanie zleceń odkupienia, zamiany lub konwersji funduszu przejmowanego.
Stąd  zachęta dla posiadających jednostki uczestnictwa w funduszu Pioneer Obligacji (kod PI12) o dokonanie do dnia 3 grudnia 2010r. konwersji jednostek tego funduszu na dowolny fundusz znajdujący się w ofercie HDI-Gerling Życie (dostępny dla danej grupy ubezpieczeń). Klientom, którzy do dnia 3 grudnia 2010r. nie zlecą przeniesienia środków zgromadzonych na funduszu przejmowanym, TFI przydzieli jednostki uczestnictwa funduszu Pioneer Obligacji Plus (kod PI11).

Aegon TUnŻ - wyższa składka, spadek zysku

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie opublikowało wyniki finansowe za okres od stycznia do września 2010 r.  Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 22.11.2010 r.), spółka wykazała znaczący wzrost przychodów ze składek (przy jednoczesnym pogorszeniu zarobków), oraz spadek kosztów i wartości wypłaconych odszkodowań. Przypis składki brutto wyniósł 548,97 mln zł i był o prawie 100 mln zł wyższy od osiągniętego rok wcześniej (454,46 mln zł). Aegon TUnŻ osiągnęło wynik finansowy netto w wysokości 47,59 mln zł, gdy rok  wcześniej wynosił  56,01 mln zł. Wynik techniczny Aegon TUnŻ   był zaś  na poziomie 57 mln zł wobec 68,27 mln zł po trzech kwartałach 2009 r. Spadł  wynik netto z działalności lokacyjnej ubezpieczyciela, osiągając  poziom 224,57 mln zł (627,4 mln zł na dzień 30 września 2009 r. ). W ciągu dziewięciu miesięcy 2009 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 497,64 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 555,58 mln zł. Spadły także koszty działalności ubezpieczeniowej Aegon TUnŻ: ze 141,61 mln zł po III kwartale 2009 r., do 136,15 mln zł na dzień 30 września 2010 r.
Aktywa wzrosły zaś o 7 proc., a liczba polis w portfelu o 10 proc..

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT