Pracodawcy przed PPK schronią się w PPE ?

Przygotowywana przez rząd  reforma systemu emerytalnego  ma  ostatecznie  zlikwidować II filar (OFE) oraz wprowadzić  nową formułę III filaru emerytalnego, gdzie "punkt ciężkości ma zostać położony na pracodawców"  - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 09.06.2017 r.). Jednak projektu ustawy o  obowiązkowych pracowniczych planach kapitałowych (PPK),   mających  zastąpić obecne, niezbyt popularne, ale dobrowolne,  pracownicze programy emerytalne (PPE) oficjalnie jeszcze nie ma  -  pisze dziennik. Według gazety,  jego robocze wersje przedostały się już do mediów.  Emocje budzi zwłaszcza projektowana  regulacja, dotycząca zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK dla tych firm, które utworzyły PPE - pisze dziennik . Dlaczego? Otóż według projektu prawo do utrzymania PPE w miejsce PPK mieliby  uzyskać  tylko ci pracodawcy,  którzy "mają co najmniej 6-miesięczny staż w opłacaniu składek do programu i to jeszcze w odpowiedniej wysokości" -  informuje "DGP". Przy tym  jeden ze scenariuszy zakłada, że ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznaczałoby to - podkreśla dziennik -  że największe firmy, najwcześniej  objęte nowymi przepisami,  aby mieć wybór między PPE a PPK,  "musiałyby zakładać PPE już dziś i proces ten zakończyć do 30 czerwca". Albowiem  sześciomiesięczny okres by biegł  od lipca do grudnia. "Miejmy nadzieję, że nie taka jest intencja projektodawców i rząd da firmom czas na decyzję, który wariant oszczędzania jest dla nich i ich pracowników korzystniejszy" - pisze "DGP".

Świadczenia pracownicze wolne od składek na ZUS

Podstawy składek ZUS nie powiększą ani  świadczenia urlopowe,  ani  kwoty przyznane przez pracodawcę, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołu - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 14.02.2017 r.). Dziennik podaje, powołując się na   § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, iż część świadczeń pracowniczych podlega zwolnieniu z obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ww. ubezpieczenia społeczne oraz (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)  składek: na ubezpieczenie wypadkowe i opłacane w całości przez pracowników ubezpieczenie chorobowe. "Świadczenia takie korzystają również ze zwolnienia z obowiązku naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w całości obciąża pracowników" (art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ze składki na ZUS - pisze  gazeta -  wolne są więc świadczenia  rzeczowe,  wynikające  z przepisów o bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia;   ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość bonów  uprawniających pracowników do otrzymania na ich podstawie napojów, posiłków i artykułów spożywczych (jeśli  pracodawca nie ma możliwości ich wydania pracownikom).

PE: Różnice w  wysokości emerytur kobiet i mężczyzn są za duże

Zdaniem Parlamentu  Europejskiego,  w celu przeciwdziałania luce emerytalnej, która w Unii Europejskiej  wynosi prawie 40 proc.,  należy skuteczniej walczyć z nierównością płci w dziedzinie płac - pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 16.06.2017 r.). W   przeciągu ostatnich pięciu lat  w połowie państw członkowskich wzrosły  różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn  dla osób w wieku 65 lat i powyżej i wynosiły one w  2015 r.  38,3 proc. - podaje gazeta, powołując się na    przyjętą ostatnio  przez PE rezolucję, która jest poselską propozycją  mającą  prowadzić do zmniejszenia luki emerytalnej.  Z  dokumentu tego  wynika bowiem, iż  "różnice w wysokości emerytur wynikają głównie z różnic na rynku pracy; więcej kobiet pracuje na niepełny etat, za niższe stawki godzinowe, a także ma krótszy staż pracy z powodu obowiązków rodzinnych" - twierdzi dziennik. I tak, posłowie PE proponują  zmniejszenie nierówności poprzez "walkę z dyskryminacją i stereotypami blokującymi dostęp do rynku pracy, szczególnie poprzez zmiany w systemie edukacji"; respektowanie zasady równej płacy za tę samą pracę (oferowanie kobietom możliwości pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu) oraz wprowadzenie   tzw. "kredytów za opiekę" związanych  z urlopem macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad członkiem rodziny, które wpływałyby na podwyższenie emerytury -  wylicza "Rz".  Ponadto, rezolucja PE stwierdza konieczność  zapewnienia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, także poprzez zachęcanie mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich i rodzicielskich;   dostępu do ośrodków opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, które będą „lokalne, wysokiej jakości i o przystępnej cenie” oraz  stosowanie tzw. "środków korekcyjnych  w systemach emerytalnych, chroniących  najsłabsze grupy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT