UOKiK ukarał Nordea Polska TUnŻ oraz TUnŻ Warta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  ukarał finansowo  Nordea Polska TUnŻ oraz TUnŻ Warta za naruszenie  zbiorowych interesów konsumentów - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 23.07.2010 r.). I tak, UOKiK zakwestionował niekorzystne w jego ocenie dla ubezpieczonych  w Nordea Polska TUnŻ klauzule, które w efekcie przedłużały czas na wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach.  Spółka zastrzegała bowiem - pisze "GU" -  że wypłaci świadczenie w określonym przez nią terminie od momentu złożenia kompletu dokumentów. Zgodnie z prawem, procedura powinna się rozpocząć w momencie zgłoszenia informacji o wypadku i zakończyć w ciągu 30 dni. Zdaniem UOKiK,  stosowane w umowach ubezpieczenia postanowienie mogło wydłużać czas, w którym poszkodowany otrzymywał wypłatę należnego świadczenia. Ponadto , uzależnianie wypłaty odszkodowania od złożenia wszystkich dokumentów było niezgodne z obowiązującym prawem. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziło także postanowienie, dające  ubezpieczycielowi możliwość potrącenia zaległej składki z wypłacanego odszkodowania. Tymczasem zgodnie z prawem zaległe składki mogą być egzekwowane tylko od ubezpieczającego. A ubezpieczającym może być np. zakład pracy, rodzice, małżonek, a ubezpieczanym pracownik, dziecko, osoby najbliższe. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu, natomiast wszelkie zaległe składki związane z wykupioną polisą regulować może jedynie ubezpieczający. W opinii  UOKiK,  postanowienie stosowane przez Nordea jest krzywdzące dla klientów i niezgodne z prawem. Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły także postanowienia stosowane przez TUnŻ Warta - podaje "Ubezpieczeniowa". Na przykład,  zgodnie z jednym z nich przedsiębiorca mógł potrącić część składki wtedy, gdy konsument zrezygnował przed końcem umowy z polisy, a tymczasem według prawa jest obowiązek zwrotu składki za czas niewykorzystanej ochrony. "Kolejne zakwestionowane postanowienie określało, że w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie zostanie wypłacone w równych częściach osobom uprawnionym. Zgodnie z prawem to kupujący polisę lub ten, na którego rzecz umowa została zawarta (czyli ubezpieczający lub ubezpieczony) wskazują jaką część ubezpieczenia otrzyma każda z uprawnionych osób. Wyłącznie, gdy tego nie zrobią, towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić identyczne świadczenia. TUnŻ Warta z góry przyznało sobie prawo do wypłaty równych kwot, nawet wówczas gdy z umowy ubezpieczenia wynikały inne udziały".
Prezes UOKiK nałożyła na  Nordea Polska TUnŻ  karę w wysokości 727,181 tys. zł, a na  TUnŻ Warta karę 169,931 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zyskowne ubezpieczeniowe fundusze obligacji

W ciągu ostatnich trzech lat odnotowały zyski ubezpieczeniowe fundusze obligacji  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.07.2010 r.). Według gazety, najlepszy wynik finansowy wypracował fundusz  Amplico Life Obligacje - wartość jednostki funduszu osiągnęła  we wspomnianym okresie wzrost o ponad 25 proc. Dziennik podaje, że natomiast w ciągu ostatnich trzech lat odnosiły straty fundusze akcyjne. I tak, najmniej stracił w omawianym czasie  fundusz PZU Życie Akcji, którego wartość jednostki spadła o około 17,95 proc. Największy spadek wartości jednostki - o 53,41 proc. -  odnotował w ciągu ostatnich trzech lat fundusz j Amplico Life Akcji. "Rzeczpospolita" prognozuje, iż  stopy zwrotu funduszy kapitałowych wypracowane w   2010 r. nie będą lepsze niż w I półroczu br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT