W pierwszym półroczu z UFK najlepsze fundusze dłużne

W  I połowie br. tego roku fundusze inwestycyjne poprzez towarzystwa ubezpieczeń  pozyskały ok. 550 mln zł.  I tak, spośród 215  funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli  (UFK),  klienci  najchętniej wybierali fundusze dłużne. Wśród  pierwszej 10-tki  najpopularniejszych UFK ( z najwyższym saldem wpłat i wypłat)  było ich aż siedem - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.09.2012 r.), powołując się na  Analizy Online. I tak, największym powodzeniem w I połowie br.  cieszył się Idea Obligacji, który poprzez klientów 5 ubezpieczycieli  zebrał   blisko 170 mln zł.  Według dziennika,   najwięcej środków (blisko 90 mln zł)  pozyskał Aegon TUnŻ (od marca br.  fundusz wypracowuje jednak bardzo kiepskie wyniki), a  kolejny -   Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych -  w ciągu 6 miesięcy br. pozyskał ponad 160 mln zł. Fundusz  ten jest dystrybuowany przez dwa towarzystwa, ale większość środków uzyskał dzięki  BZ WBK-Aviva TUnŻ.  Z kolei trzecią pozycję najpopularniejszego funduszu wśród klientów ubezpieczycieli zajął UniKorona Obligacje. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku pozyskał  ponad 140 mln zł, w tym najwięcej z BZ WBK-Aviva TUnŻ (50 mln zł) oraz Nordea Polska TUnŻ (37 mln zł). Analityków Analizy Online oceniają ten fundusz jako  jednym z najlepszych funduszy dłużnych na naszym rynku - podkreśla gazeta. 
W opinii AO, najlepszymi funduszami akcyjnymi w omawianym czasie okazały się zaś  Quercus Agresywny i Noble Fund Akcji (w  ciągu 6 miesięcy napłynęło do nich odpowiednio blisko 90 mln zł oraz 70 mln zł).

Polisa Życie SA z nową strategią

Polisa- Życie SA po przejęciu jej przez Vienna Insurance Group przyjęła nową strategię do 2015 roku. Według  "Prnews.pl"(Nr z 13.09.2012 r.),  założenia nowej strategii przewidują wzrost składki w segmencie ubezpieczeń grupowych na poziomie 15 proc.  rocznie, wdrożenie konserwatywnej polityki inwestycyjnej oraz  utrzymanie na stabilnym poziomie kosztów  administracyjnych i wskaźnika  szkodowości.  Jak stwierdza w portalu Wiesław Szermach, prezes zarządu, "naszym celem jest oferowanie  przez spółkę takich produktów, w tym głównie  produktów ochronnych, żeby   klient  w każdym cyklu koniunkturalnym znalazł odpowiednie dla siebie ubezpieczenie."  W opinii prezesa Polisy- Życie SA, wszystkie działania towarzystwa  nakierowane  są na dynamiczny rozwój,  zwiększenie potencjału sprzedażowego firmy oraz  racjonalizację kosztów. 
Ubezpieczyciel  posiada 30 przedstawicielstw, 16 biur handlowych i zespół ponad  1000 agentów  na terenie całego kraju.  

Czy ubezpieczeniowe struktury są opłacalne ?

Zdaniem  Bożenny Kurpiel-Zielińskiej  z Departamentu Ochrony Klientów w Komisji Nadzoru Finansowego, produkty strukturyzowane opakowane w formę polisy na życie mają znany czas trwania inwestycji - z góry określoną datę jej  początku i końca - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 11.09.2012 r.).  Razem z gwarancją kapitału  nawet do 100 proc. wpłaconych środków, dającą  możliwość powiązania zysku osiągniętego przez instrument bazowy z zabezpieczeniem inwestora przed utratą lokowanych środków (całości lub części) przy  możliwości  jednoczesnego inwestowania  w szeroki zakres aktywów, struktury oferowane są w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczenia na życie i dożycie (można szacować, że ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane stanowią ponad połowę oferowanych produktów strukturyzowanych). Dziennik podkreśla, iż  istotne znaczenie dla klientów ma kwestia ubezpieczeniowego charakteru przedstawianego produktu i tego,  czy jest to ubezpieczenie indywidualne czy grupowe. Dlaczego? "Konieczne jest bowiem zapoznanie się z ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia oraz świadomość, iż oferowany produkt jest ubezpieczeniem na życie" - zauważa Bożenna Kurpiel-Zielińska  z KNF.W jej opinii - pisze gazeta -  chociaż struktura opakowana w formę ubezpieczenia na życie i dożycie pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki"), ponieważ świadczenia ubezpieczeniowe są z niego zwolnione, to   "zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi".
Warto jednak pamiętać, że  w  przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji nie obowiązuje gwarancja kapitału. Należy więc przed zawarciem umowy dowiedzieć się,   jakie są ewentualne terminy wcześniejszego zakończenia inwestycji oraz  czy  są jakieś ograniczenia z tym związane, jak  np. określona procentowo opłata likwidacyjna - radzi "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT