Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Uchwała : brak informacji

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

 

 

Przedmiot ochrony :

1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. zwane dalej Gerling Polska. obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym przepisami prawa odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Osobowe i Rzeczowe wyrządzone Osobom Trzecim w związku z występowaniem Ubezpieczonego Ryzyka.

      O ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Odpowiedzialność za Produkt i Wykonane Usługi.

      W drodze specjalnego uzgodnienia ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Majątkowe oraz za szkody wynikające z utraty rzeczy. Do szkód wynikających z utraty rzeczy stosuje się postanowienia dotyczące Szkód Rzeczowych.

 

2. Ubezpieczone Ryzyko obejmuje działalność opisaną w polisie oraz posiadane przez Ubezpieczonego rzeczy.

   (§1 ust. 1 i ust.2 OWU)

3. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa wynika z klauzul w zakresie :

   1) szkody powstałe za granicą - świat z wyłączeniem USA i Kanady, 2) szkody powstałe za granicą - świat z włączeniem USA i Kanady,

   3) szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem,  4) podróże służbowe - cały świat z wyłączeniem USA i Kanady,

   5) podróże służbowe - cały świat z włączeniem USA i Kanady, 6) rzeczy pod kontrolą, 7) pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia, 8) odpowiedzialność pracodawcy, 9) Szkody Majątkowe, 10) nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku - z wyłączeniem transportu, 11) klauzula reprezentantów, 12) oddziaływanie stopniowe i szkody w środowisku wyrządzone przez produkt, 13) szkody w środowisku wyrządzone przez produkt, 14) klauzula maszynowa, 15) klauzula połączenia i zmieszania, 16) klauzula kosztów usunięcia i zastąpienia, 17) klauzula wad etykiet, opakowań i kodu kreskowego, 18) utrata rzeczy, 19) przeniesienie ognia,  20) energia elektryczna.

 (załącznik  klauzul dodatkowych do OWU)

 

Zakres ochrony :

W granicach swej odpowiedzialności Gerling Polska zobowiązany jest do:

a) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,

b) pomocy prawnej w udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej przypadku niezasadności roszczeń.

c) wypłaty odszkodowania. które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu Ubezpieczonego Ryzyka na podstawie uznania wydanego lub zatwierdzonego przez Gerling Polska. zawartej lub zatwierdzonej przez niego ugody lub orzeczenia sądu.

 

 2.W przypadku. gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa niż suma gwarancyjna określona w umowie. Gerling Polska pokrywa Koszty Pomocy Prawnej w takiej części. która odpowiada stosunkowi sumy gwarancyjnej do wysokości roszczeń. również wtedy. kiedy jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe prowadzi do kilku procesów sądowych.

    W powyższych przypadkach wypłata kwoty równej sumie gwarancyjnej oraz proporcjonalne pokrycie powstałych już Kosztów Pomocy Prawnej zwalnia Gerling Polska z dalszych świadczeń.

3.Gerling Polska nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie przez Gerling Polska ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeń.

4.W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi. nawet w przypadku wątpliwości. czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, Gerling Polska wystąpi w charakterze interwenienta ubocznego.

   (§2 OWU)

 

Warto zwrócić uwagę:

1.      Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność deliktową.

2.      Ciekawa konstrukcja przedmiotu odpowiedzialności w zakresie szkód za produkt i wykonane usługi tzn. o ile nie umówiono się inaczej zakres ochrony obejmuje to ryzyko.

3.      W §3 OWU od razu wskazano na objęci dodatkową ochroną ubezpieczeniową byłych i obecnych członków  władz ubezpieczonej spółki kapitałowej, dyrektorów, pełnomocników i pracowników wykonujących obowiązki na rzecz Ubezpieczonego.

4.      W §4 na uwagę zasługuje wyjaśnienie pojęcia szkody seryjnej w kontekście odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Wyłączenia odpowiedzialności (2)

1. zakres terytorialny

    Roszczeń z tytułu szkód, które wystąpiły poza terytorium Polski.

2. niektóre sporty

    Roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z udziałem w wyścigach konnych, rowerowych lub samochodowych oraz przygotowań do  nich (trening).

3. oddziaływanie stopniowe, usunięcie się gruntu i inne

    Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych powstałych wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, opadów (dymy, sadza, kurz itp.), ponadto ścieków, zagrzybienia, wibracji, osłabienia elementów nośnych albo usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, zalania przez wody stojące, płynące lub cofnięcia ścieków kanalizacyjnych oraz w związku ze szkodami wyrządzonymi w polu przez wypas bydła lub w związku ze szkodami łowieckimi.

4. szkody w środowisku

    Roszczeń z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku emisji, wycieku, uwolnienia lub ucieczki cieczy, ciała stałego lub gazu powodujących podrażnienie, skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody powierzchniowej lub gruntowej.

5. choroby zakaźne

    Roszczeń z tytułu Szkód Osobowych, powstałych z przeniesienia choroby zakaźnej, oraz Szkód Rzeczowych, powstałych wskutek choroby zwierząt należących, hodowanych lub sprzedanych przez Ubezpieczonego, w sytuacji kiedy Ubezpieczony o chorobie wiedział lub wiedzieć powinien.

6. rzeczy najęte i pod kontrolą Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych:

    a) w rzeczach należącym do Osób Trzecich, które Ubezpieczony wziął w najem, dzierżawę, leasing, wypożyczył. przechowuje, sprawuje pieczę lub posiada bez tytułu prawnego,

    b) w rzeczach należącym do Osób Trzecich powstałych wskutek działalności gospodarczej lub zawodowej Ubezpieczonego wykonywanej na tych rzeczach (np. obróbka, naprawa, transport, kontrola itp.) lub za jego pomocą (rzeczy pod kontrolą); w przypadku szkód w nieruchomościach należących do Osób Trzecich wyłączenie dotyczy jedynie jej części będącej bezpośrednim przedmiotem działalności.

Wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy jego przesłanki spełniają Pracownicy. pełnomocnicy lub podwykonawcy Ubezpieczonego.

 

7. pojazdy

     Roszczeń z tytułu szkód związanych z posiadaniem. kierowaniem, używaniem i uruchamianiem przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność pojazdów mechanicznych. statków powietrznych i wodnych,

 

8. roszczenia Pracowników

    Roszczeń Pracowników Ubezpieczonego z tytułu :

a)      Szkód Osobowych związanych z wykonywaniem obowiązków na jego rzecz, w szczególności będących wynikiem wypadków przy pracy lub w drodze do albo z pracy oraz chorób zawodowych,

b)      Szkód rzeczowych związanych choćby pośrednio z wykonywaniem obowiązków na jego rzecz.

    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również roszczeń regresowych jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu wymienionych wyżej szkód.

 

9. produkty lecznicze i badania kliniczne

   Roszczeń z tytułu Szkód Osobowych spowodowanych przez produkty lecznicze i wyroby medyczne w rozumieniu Prawa farmaceutycznego i Ustawy o wyrobach medycznych oraz powstałych w związku z badaniem klinicznym.

 

10. produkty związane z lotnictwem

       Roszczeń z tytułu szkód w statkach powietrznych, transportowanych nimi rzeczach  i osobach oraz z tytułu innych szkód wyrządzonych    przez statki powietrzne. jeżeli spowodowane zostały:

    a)projektowaniem lub konstruowaniem, wytwarzaniem lub dostawą statków powietrznych lub części do statków powietrznych lub kosmicznych, jeżeli części te w widoczny sposób były przeznaczone do budowy statków powietrznych albo do zainstalowania w statkach powietrznych lub kosmicznych,

    b) czynnościami (np. montaż, konserwacja, przeglądy, rewizje, naprawy, transport) wykonywanymi przy statkach powietrznych albo częściach do statków powietrznych lub kosmicznych.

 

11. wycofanie produktu

      Roszczeń z tytułu strat powstałych w wyniku konieczności wycofania produktu z rynku. bez względu na to. czy produkt spowodował szkodę, czy też nie.

 

12. połączenie i zmieszanie

      Roszczeń z tytułu strat poniesionych przez Osoby Trzecie w wyniku wadliwości produktu końcowego powstającego dopiero przez połączenie lub zmieszanie produktów Ubezpieczonego z innymi wyrobami. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy Szkód Osobowych i Rzeczowych wyrządzonych przez wadliwy produkt końcowy.

 

13. dalsze przetworzenie i obróbka

      Roszczeń z tytułu strat poniesionych przez Osoby Trzecie w wyniku wadliwości produktu końcowego powstałego w rezultacie dalszego przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwego produktu Ubezpieczonego. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy Szkód Osobowych i Rzeczowych wyrządzonych przez wadliwy produkt końcowy.

 

14. koszty usunięcia i zastąpienia

      Roszczeń Osób Trzecich z tytułu nakładów poniesionych na usunięcie. demontaż lub odsłonięcie wadliwego produktu Ubezpieczonego i montaż. umocowanie, położenie produktu pozbawionego wad.

 

15. szkody maszynowe

      Roszczenia Osób Trzecich z tytułu strat poniesionych z powodu wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane. poddane obróbce lub przetworzeniu za pomocą wyprodukowanych, dostarczonych. montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego maszyn. urządzeń i ich części. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy Szkód Osobowych i Rzeczowych wyrządzonych przez wymienione wadliwe wyroby.

 

16. dostarczana energia

      Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych wyrządzonych energii elektrycznej lub cieplnej albo dostarczenia cieplnej o parametrach innych niż uzgodnione.

17. materiały wybuchowe

      Roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez materiały wybuchowe.

18. szkody umyślne

      Roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie. W przypadku Odpowiedzialności za Produkt i Wykonane Usługi wiedza o istnieniu wady produktu lub wykonanej usługi traktowana jest jak działanie umyślne.

 

19. wojna i terroryzm

   Roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działań wojennych i terrorystycznych.

 

II. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:

 

1.      przekroczenie ustawowego zakresu

Roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w wyniku zawartej umowy lub innej czynności prawnej odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wykracza poza zakres określony przepisami prawa.

 

 2. wykonanie zobowiązania

       Roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,

3. szkody w produkcie i wykonanych pracach

    Roszczeń z tytułu szkód w rzeczach wytworzonych lub dostarczonych przez Ubezpieczonego albo w wykonanych przez niego pracach (albo    Osoby Trzecie działające w jego imieniu lub na jego rachunek).

   Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również roszczeń związanych z kosztami powstałymi w wyniku poszukiwania i usunięcia wad i szkód określonych wyżej, jak również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami finansowymi, będącymi wynikiem w/w wad i szkód.

4. niektóre substancje

    Roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze szkód spowodowanych przez lub związanych z :

     a) azbestem, dioksynami lub bifenylami polichlorowanymi (PCB) bądź też rzeczami zawierającymi azbest, dioksyny lub bifenyle polichlorowane (PCB),

      b)  produktami tytoniowymi,

 

c)      polami elektromagnetycznymi.

 

5.  promieniowanie

     Roszczeń z tytułu szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym (np. promieniowaniem alfa, beta i gamma emitowanym przez substancje radioaktywne oraz neutronami lub promieniowaniem wytworzonym w akceleratorach cząstek) oraz z promieniowaniem laserowym lub maserowym.

 

6.      osoby bliskie

       Roszczeń osób bliskich Ubezpieczonemu,

       przy czym za osoby bliskie uważa się małżonka, konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę, teściów, zięciów, synowe, przysposabiających i przysposobionych.

 

7. okoliczności niebezpieczne

     Roszczeń z tytułu szkód wynikłych z nie usunięcia przez Ubezpieczonego w ciągu określonego przez Gerling Polska terminu okoliczności szczególnie niebezpiecznych. których usunięcia Gerling Polska słusznie mógł się domagać i domagał się. Za okoliczność szczególnie niebezpieczną rozumie się okoliczność. która doprowadziła do powstania szkody.

 8. punitive and exemplary damages

     Roszczeń o charakterze karnym, w szczególności punitive and exemplary damages.

 9.  szkody górnicze

     Roszczeń uregulowanych przepisami prawa geologicznego i górniczego.

10. składowanie odpadów

      Roszczeń z tytułu szkód spowodowanych składowaniem odpadów.

11. projektowanie

      Roszczeń z tytułu szkód w budynkach, budowlach, urządzeniach i częściach urządzeń, które zostały zaprojektowane, zbudowane lub skonstruowane przez Ubezpieczonego lub dla których sprawuje on kierownictwo budowy.

12. nietestowane produkty

      Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych spowodowanych przez produkty, których wykorzystanie lub oddziaływanie nie było wystarczająco przetestowane ze względu na konkretny cel zastosowania, w szczególności w sposób odpowiadający stanowi techniki.

      Wyłączenie nie dotyczy szkód w rzeczach, które nie pozostają w związku funkcjonalnym z wyprodukowanymi lub dostarczonymi produktami oraz nie podlegają ich oddziaływaniu zgodnemu z przeznaczeniem.

13. lotniska i lądowiska

      Roszczeń z tytułu szkód związanych z posiadaniem i użytkowaniem lotnisk i lądowisk.

14. technika genetyczna

      Roszczeń z tytułu szkód spowodowanych właściwościami organizmu wynikającymi ze zmian genetycznych.

15. dane

      Roszczeń z tytułu szkód, spowodowanych faktem, że w systemach komputerowych. oprogramowaniu komputerowym (software), procesorach komputerowych, sprzęcie komputerowym (hardware) lub innych systemach elektronicznych:

a)      pola przechowujące liczbę roku lub

       b)   inne dane

           odtwarzane są z niewystarczającą ilością znaków, co prowadzi do błędnego rozpoznawania, przetwarzania, zapamiętywania, rozróżniania lub interpretacji danych.

Wyłączenie to obowiązuje także w odniesieniu do takich produktów i usług (jak np. doradztwo, projektowanie, badanie, instalacja, konserwacja, naprawy i kontrola), które mają za cel rozpoznawanie, usuwanie lub sprawdzanie potencjalnych lub aktualnych problemów Osoby Trzeciej - o charakterze opisanym wyżej.

(§6 OWU)

Warto zwrócić uwagę :

Czytelnie przedstawione wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej poprzez poprzedzające je tytuły.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)

Brak stosownej informacji w treści OWU odnośnie etapu akwizycji.

 

Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)

Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i trwa jeden rok.

(§10 ust.1 OWU)

 

Warto zwrócić uwagę:

1.      Poza w/w informacją brak jest stosownego zapisu w OWU w tym zagadnieniu. A informacja powyższa też znajduje się w tytule poświeconym składce i początkowi ubezpieczenia.

2.      W § 16 ust. 1 OWU wskazano, że ubezpieczenie zawiera się na okres roku i jeżeli nie zostanie skutecznie wypowiedziane to wznawia się automatycznie na kolejny roczny okres ubezpieczenia pod warunkiem uzgodnienia nowych warunków w ciągu pierwszych 3 miesięcy wznowionego okresu ochorny.

 

 

Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)

1.      Wypowiedzenie jest prawnie skuteczne, jeżeli zostało dokonane na piśmie i przesłane listem poleconym, najpóźniej na trzy miesiące przed datą końca umowy.

      2. Umowa ubezpieczenia jest wznawiania automatycznie na kolejny roczny okres ubezpieczenia pod warunkiem, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy nowego roku zostaną uzgodnione nowe warunki ubezpieczenia uwzględniające zmiany ubezpieczonego ryzyka i zostanie opłacona nowa składka. Jeżeli w tym czasie oba warunki nie zostaną spełnione, z upływem trzech miesięcy umowa wygasa.

            Jednakże do tego czasu pokrycie ubezpieczeniowe istnieje na dotychczasowych warunkach z zachowaniem prawa Gerling Polska do składki za ten okres.

3.      Każda ze stron w ciągu miesiąca od daty świadczenia lub daty doręczenia odmowy świadczenia może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4.      Jeżeli mnowa ubezpieczenia została zakończona przed końcem okresu ubezpieczenia, Gerling Polska zwróci Ubezpieczającemu składkę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia z potrąceniem 20%. Składka nie podlega zwrotowi, gdy wcześniej wystąpiło Zdarzenie Ubezpieczeniowe.

5.      Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

(§16, §17 OWU)

 

Warto zwrócić uwagę:

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Gerling Polska udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

 

Wartość wykupu (5a)

 

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)

1. Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych Gerling Polska z tytułu jednego Zdarzenia Ubezpieczeniowego nie może przekroczyć ustalonej w polisie sumy gwarancyjnej na jedno Zdarzenie bez względu na liczbę osób, które spowodowały lub przyczyniły się do jego powstania.

      Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych Gerling Polska z tytułu wszystkich Zdarzeń Ubezpieczeniowych jakie wystąpiły w danym okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć ustalonej w polisie sumy gwarancyjnej na wszystkie Zdarzenia.

2.    Wydatki Gerling Polska na Koszty Pomocy prawnej, z zastrzeżeniem § 2.2 ubezpieczone są dodatkowo ponad sumę gwarancyjna i nie są przez nią ograniczone.

(§5 OWU)

 

Warto zwrócić uwagę:

1. W przypadku. gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa niż suma gwarancyjna określona w umowie. Gerling Polska pokrywa Koszty Pomocy Prawnej w takiej części. która odpowiada stosunkowi sumy gwarancyjnej do wysokości roszczeń. również wtedy. kiedy jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe prowadzi do kilku procesów sądowych.

W powyższych przypadkach wypłata kwoty równej sumie gwarancyjnej oraz proporcjonalne pokrycie powstałych już Kosztów Pomocy Prawnej zwalnia Gerling Polska z dalszych świadczeń (§2.2 OWU).

2. Brak określenia o wyczerpywalności sumy gwarancyjnej jak i o możliwości ustanawiania sublimitów lub uzupełniania sumy gwarancyjnej. O sublimatach jest jedynie informacja w formie definicji tej instytucji ( §7 ust.13 OWU).  

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (7a)

1.      W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia umowy.

  1. W przypadku nie opłacenia składki lub jej pierwszej raty w ustalonym terminie Gerling Polska może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Jeżeli w momencie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego składka nie była jeszcze opłacona, Gerling Polska zwolniony jest z obowiązku spełnienia świadczenia.
  3. Jeżeli termin płatności składki lub jej pierwszej raty zostanie ustalony po dacie przyjętej jako początek okresu ubezpieczenia, to w przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, jeśli składka ta zostanie zapłacona w ustalonym terminie, okres ubezpieczenia rozpoczyna się w uzgodnionym terminie.
  4. Jeżeli w umowie ubezpieczenia składka została określona jako kwota wyliczana na podstawie wielkości opisującej rozmiar działalności Ubezpieczonego, jak np. obrót, fundusz płac, liczba pracowników, Ubezpieczający zobowiązany jest podać Gerling Polska w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu okresu ubezpieczenia faktycznie osiągniętą wielkość obrotu, funduszu płac. liczby pracowników itp.
  5. Ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić odpowiednią kwotę wynikającą z zastosowania określonej w umowie ubezpieczenia stawki z uwzględnieniem wcześniej za płaconej składki zaliczkowej.
  6. Składka określona w umowie jako minimalna nie podlega zwrotowi, nawet w sytuacji. gdy obrót, fundusz płac, liczba pracowników itp. osiągną wartość niższą niż zakładana przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
  7. Składka ubezpieczeniowa obowiązuje w stosunku do opisanego w umowie ubezpieczenia ryzyka oraz aktualnie ustalonego zakresu ubezpieczenia. Zmiany ­także nowe rodzaje ryzyka, które powstają po stronie Ubezpieczonego - wymagają ustalenia nowej składki.
  8. Składka płatna jest za okres ubezpieczenia z góry. Po uzgodnieniu składka może być płatna w ratach.
  9. Jeżeli nie ustalono inaczej, raty składki płatne są pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego okres, za który ma być opłacona rata.

(§10 OWU)

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach na życie) (7b)

 

 

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)

1.Jeżeli z tytułu zaistniałego Zdarzenia Ubezpieczeniowego istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to powyższe dotyczy również Gerling Polska.

2.Gerling Polska jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu Ubezpieczeniowym

3.Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Gerling Polska albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. jednakże bezsporną część odszkodowania Gerling Polska wypłaci w terminie przewidzianym w terminie 30 dni.

  (§12 ust.9, ust.10 OWU)

 

Warto zwrócić uwagę;

Brak szczególnych unormowań dotyczących sposobu ustalania odszkodowania. W tym przypadku należy przyjąć, iż zastosowanie mają tu zasady ogólne zawarte w art. 15 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej.

 

 

Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)

1.      O każdym Zdarzeniu Ubezpieczeniowym Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Gerling Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.

2.      Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować o tym Gerling Polska w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.

3.      W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie poinformować Gerling Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji. nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

4.      Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również umożliwić Gerling Polska dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.

      (§12 OWU)

 

 

Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)

1.Ponieważ, oprócz definicji franszyzy redukcyjnej brak jest informacji co do jej wysokości lub możliwości zniesienia – należy zapytać agenta o jej  wysokość oraz o możliwość wykupu tego ograniczenia odpowiedzialności finansowej Ubezpieczyciela.