Rzecznik Ubezpieczonych

Strona główna / Serwis prawny / Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia / NNW młodzieży szkolnej

Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU)

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Nazwa Zakładu ubezpieczeń

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa OWU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO -WYCHOWAWCZYCH LEW UCZEŃ

OWU Z DNIA 13 MAJA 2004 ROKU

(Uchwala Zarządu)

NR NL/1/2/5/2004 R.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

- przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego (§3 OWU)

- ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych które wydarzyły się w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej (§5 ust.1 OWU).

- zakres ubezpieczenia obejmuje (§5 ust.2 OWU):

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 1) ,

 • trwałe inwalidztwo całkowite, doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 2),
 • trwałe inwalidztwo częściowe doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku(§5 ust.2 OWU, pkt 3),
 • złamania kości doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 4),
 • oparzenia doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 5),
 • odmrożenia (§5 ust.2 OWU, pkt 6),
 • pobyt w szpitalu wynikający z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (§5 ust.2 OWU, pkt 7),
 • pobyt w szpitalu wynikający z konieczności leczenia zatrucia pokarmowego (§5 ust.2 OWU, pkt 8),
 • urazy narządów ruchu doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 9),
 • wstrząśnienie mózgu doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 10),
 • rany cięte i szarpane doznane w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 11),
 • zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, jeżeli jest on niezbędny Ubezpieczonemu, który doznał trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku (§5 ust.2 OWU, pkt 12)
- ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata i całodobowo


Wyłączenia odpowiedzialności (2)

- ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek (§ 23 OWU):

 • wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych lub aktywnego udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru (§ 23 OWU, pkt1),
 • choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataków konwulsji, epilepsji, (§ 23 OWU, pkt 2)
 • poddania się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza, (§ 23 OWU, pkt 3)
 • próby samobójczej, świadomego samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności (§ 23 OWU, pkt4)
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego. (§ 23 OWU, pkt 5)
 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, bądź ze wskazaniem ich użycia, chyba, że fakt ten nie miał wpływu na powstanie zdarzenia objętego ochroną. (§ 23 OWU, pkt 6)
 • wypadku lotniczego z wyłączeniem przypadku gdy Ubezpieczony znajdował się na pokładzie licencjonowanych linii lotniczych (§ 23 OWU, pkt 7)
 • wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego; za sporty wysokiego ryzyka uważa się w szczególności: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, szybownictwo, sporty walki (§ 23 OWU, pkt 8)
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych bez posiadania odpowiednich uprawnień lub pojazdów nie dopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (§ 23 OWU, pkt 9)
- ponadto należy zwrócić uwagę na zapis § 24 OWU, który stwierdza, iż z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia wyłączone są osoby wymagające szczególnej opieki i osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 


Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)

   

- umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, skierowanego do Generali (§ 6 ust.1 OWU)

- w przypadku wniosku sporządzonego wadliwie lub nie zawierającego wszystkich wymaganych danych, Ubezpieczający jest zobowiązany, na wezwanie Generali, odpowiednio go uzupełnić lub wypełnić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wezwania (§ 6 ust.2 OWU)

- umowę ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczeniowym zwanym polisą (§ 6 ust.3 OWU)

- umowę ubezpieczenia zawiera się w formie grupowej: imiennej lub bezimiennej (§ 7 ust.1 OWU)

 • formę bezimienną stosuje się pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem wszystkich uczniów i pracowników dydaktycznych placówki oświatowo -wychowawczej (§ 7 ust.2, pkt 1 OWU)
 • w trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje prawo do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych osób, pod warunkiem przesłania do Generali informacji o ich ilości oraz uiszczenia dodatkowej składki należnej za wyżej wymienione osoby. W przypadku dostarczenia zgłoszenia do Generali i opłacenia składki w należnej wysokości do 15 dnia miesiąca kalendarzowego okres ubezpieczenia rozpoczyna się od początku danego miesiąca W przypadku dostarczenia do Generali zgłoszenia i opłacenia składki w należnej wysokości po 15 dniu miesiąca kalendarzowego okres ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (§ 7 ust.2, pkt 2 OWU oraz ust.3 pkt 2 OWU)
 • w wypadku formy imiennej Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Generali imienną listę osób, przystępujących do ubezpieczenia, za które została opłacona składka.(§ 7 ust.3, pkt 1 OWU)

- ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali wszystkie znane sobie okoliczności, o które Generali zapytywało we wniosku lub w innych pismach przed zawarciem umowy (§ 25 ust.1 OWU)

- jeżeli Ubezpieczający podał niezgodnie z prawdą do wiadomości Generali okoliczności, o których mowa w ust. 1, Generali jest wolne od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową (§ 25 ust.2 OWU)

- jeżeli Ubezpieczający podał niezgodnie z prawdą do wiadomości Generali okoliczności, o których mowa ust. 1, Generali przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. (§ 25 ust.3 OWU)

- jeżeli Generali odstępuje od umowy po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, obowiązek wypłaty świadczenia nie istnieje wtedy, gdy okoliczność, o której Generali nie zostało poinformowane lub która została podana niezgodnie z prawdą była wyłączną przyczyną wypadku objętego ubezpieczeniem. (§ 25 ust.4 OWU)

 

 

Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)

-umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. (§ 8, ust. 1 OWU)

- w polisie podany jest początek i koniec okresu ubezpieczenia. (§ 8, ust. 2 OWU)

- umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia polisy Ubezpieczającemu. (§ 8, ust. 3 OWU)

- Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia jednak nie wcześniej niż od następnego dnia po opłaceniu składki. (§ 8, ust. 4 OWU)

- j eżeli Ubezpieczający opłaci składkę w terminie późniejszym niż wyznaczony przez Generali wówczas odpowiedzialność Generali rozpoczyna -się od dnia następnego po dniu opłacenia składki. (§ 8, ust. 5 OWU)

- zakres przedmiotowy i podmiotowy produktu określają §§ 3-5 OWU (wide tab (1))

- należy zwrócić tu także uwagę na postanowienia § 12 OWU oraz § 25 OWU, określających przesłanki i tryb rozwiązania umowy ubezpieczenia. (wide tab 3 i tab 5)


Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)

 

  - ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia (§ 12 ust.1 OWU)

- jeżeli Ubezpieczający podał niezgodnie z prawdą do wiadomości Generali okoliczności, o których mowa ust. 1 (ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali wszystkie znane sobie okoliczności, o które Generali zapytywało we wniosku lub w innych pismach przed zawarciem umowy), Generali przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. (§ 25 ust.3 OWU)

- jeżeli Generali odstępuje od umowy po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, obowiązek wypłaty świadczenia nie istnieje wtedy, gdy okoliczność, o której Generali nie zostało poinformowane lub która została podana niezgodnie z prawdą była wyłączną przyczyną wypadku objętego ubezpieczeniem. (§ 25 ust.4 OWU)

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)

 

- sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze zdarzeń ubezpieczeniowych (§ 9 ust.1 OWU)

- górną granicą odpowiedzialności Generali na zdarzenie objęte niniejszą umową ubezpieczenia jest suma ubezpieczenia na to zdarzenie. (§ 9 ust.2 OWU)

- wysokości sum ubezpieczenia wskazane są w polisie (§ 9 ust.3 OWU)

- po wypłacie świadczenia suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia (§ 9 ust.4 OWU)

 

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a)

- składka płatna jest jednorazowo (§ 10 ust.1 OWU)

- wysokość składki ubezpieczeniowej zależy przede wszystkim od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz przysługujących zniżek lub zwyżki (§ 10 ust.2 OWU)

- ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę w terminie wskazanym we wniosku.(§ 10 ust.3 OWU)

- w przypadku zapłaty składki w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, składkę uważa się za opłaconą z chwilą złożenia zlecenia przelewu w banku lub nadania przekazu w urzędzie pocztowym. (§ 11 ust.1 OWU)

- warunkiem płatności w formie przelewu bankowego jest posiadanie wystarczających środków na rachunku Ubezpieczającego, w przeciwnym wypadku składkę uważa się za opłaconą z chwilą, gdy należna kwota wpłynęła na rachunek bankowy Generali. (§ 11 ust.2 OWU)

- obowiązek opłacania składki spoczywa na Ubezpieczającym, tym samym Generali nie ma obowiązku wysyłania Ubezpieczającemu wezwań do jej opłacania. Wysłanie takich wezwań nie oznacza, iż Generali przyjęło na siebie taki obowiązek. (§ 11 ust.3 OWU)

- w razie odstąpienia od umowy, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot części składki proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że w okresie ubezpieczenia Generali nie wypłaciło i nie jest zobowiązane do zapłaty świadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca miesiąca, w którym rozpoczęła się odpowiedzialność Generali. (§ 12 ust.2 OWU)

- zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje w terminie 14 dni od rozwiązania umowy. (§ 12 ust.3 OWU)

- ponadto należy zwrócić uwagę, iż opłacenie składki decyduje o dacie rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (§7 OWU, wide tab 3)oraz dacie rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (§ 8 ust.3 i 4 OWU - wide tab 5)

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)

- jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zmarł, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile nastąpiła ona przed upływem 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku (§ 13 pkt1 OWU)

- świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu do Generali aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu lub karty zgonu, dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego oraz innych dokumentów wskazanych przez Generali, w tym niezbędnych do ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem (§ 13 pkt 2 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczy Uposażonego, Uposażony zmarł lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślnego przestępstwa dokonanego przez Uposażonego Generali wypłaci świadczenie rodzinie Ubezpieczonego w następującej kolejności (§ 13 pkt 3 OWU):

 • Współmałżonkowi,
 • Dzieciom - w przypadku braku współmałżonka,
 • Rodzicom, przedstawicielowi ustawowemu (opiekunowi) - w przypadku braku współmałżonka i dzieci,
 • Rodzeństwu - w przypadku braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
 • innym ustawowym spadkobiercom a jeżeli ich nie ma, spadkobiercom testamentowym wyznaczonym przez Ubezpieczonego - w pozostałych przypadkach .

- jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna uszkodzenia ciała powodującego trwałe inwalidztwo całkowite, Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa całkowitego. Generali wypłaca świadczenia jedynie za te rodzaje trwałego inwalidztwa całkowitego, które opisane są w "Tabeli Trwałego Inwalidztwa Całkowitego". (§ 14 pkt.1 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna uszkodzenia ciała powodującego trwałe inwalidztwo częściowe, Generali wypłaci świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa częściowego i wskaźnika procentowego trwałego inwalidztwa częściowego określonego w "Tabeli Trwałego Inwalidztwa Częściowego" Generali wypłaca świadczenia jedynie za te rodzaje trwałego inwalidztwa częściowego, które opisane są w "Tabeli Trwałego Inwalidztwa Częściowego".(§ 14 pkt.2 OWU). Analogiczne zapisy § 15 pkt1 OWU - złamanie kości, § 16 pkt.1 OWU - odmrożenia i oparzenia II i III stopnia.

- w razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem nieszczęśliwego wypadku były już ograniczone wskutek samoistnej choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, stopień trwałego inwalidztwa określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego inwalidztwa właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem inwalidztwa istniejącym przed zajściem nieszczęśliwego wypadku. (§ 14 pkt.5 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa, a następnie zmarł na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wtedy, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego inwalidztwa, przy czym potrąca się poprzednio wypłaconą kwotę.(§ 14 pkt.6 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, a trwałe inwalidztwo nie zostało wcześniej określone, jego ustalenia dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali.(§ 14 pkt.7 OWU)

- w przypadku wystąpienia w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku kilku rodzajów trwałego inwalidztwa częściowego, wysokość świadczenia równa się iloczynowi sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa częściowego i sumie wskaźników procentowych ustalonych za każde trwałe inwalidztwo częściowe, przy czym łączna wartość wskaźników nie może przekroczyć 100%.(§ 14 pkt.8 OWU). Analogicznie przy załamaniu kości oraz urazach narządów ruchu (§ 15 pkt 3 oraz 19 pkt 3 OWU).

- jeżeli Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu złamania kości, które następnie spowoduje trwałe inwalidztwo powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania kości zostanie zaliczone na poczet świadczenia należnego z tytułu trwałego inwalidztwa, a Generali wypłaci jedynie różnicę pomiędzy należnymi świadczeniami.(§ 15 pkt 4 OWU )

- jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu oparzenia a następnie zmarł w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie na wypadek śmierci zostanie pomniejszone o wypłacone świadczenie na wypadek oparzenia.(§ 16 pkt 2 OWU ). Analogicznie pkt.3-odmrożenia.

- jeżeli Ubezpieczony przebywa w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Generali wypłaci dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej dwa dni.(§ 17 pkt 1 OWU)

- Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytem w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za okres nie przekraczający (§ 17 pkt 2 OWU):

 • 90 dni, w związku z jednym pobytem w szpitalu lub pobytami w szpitalu spowodowanymi tym samym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • 180 dni, w związku z więcej niż jednym pobytem w szpitalu w trakcie okresu ubezpieczenia. Analogicznie w pobytu w szpitalu w wypadku zatruć pokarmowych

- niezależnie od świadczenia, o którym mowa w pkt 1, Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowe świadczenie w związku z pobytem na OlOM-ie w wysokości 50% stawki dziennego świadczenia szpitalnego za każdy dzień pobytu na OlOM-ie, maksymalnie za 5 dni w związku z jednym pobytem. (§ 17 pkt 3 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony przebywa w szpitalu w związku z koniecznością leczenia zatrucia pokarmowego, Generali wypłaci dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej cztery dni. (§ 18 pkt 1 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony przebywa w szpitalu i nabędzie prawo do dziennego świadczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz dziennego świadczenia szpitalnego w związku z koniecznością leczenia zatrucia pokarmowego, Generali wypłaci tylko jedno, wyższe z przysługujących świadczeń (§ 18 pkt 4 OWU)

- jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna urazu narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości, ale na zlecenie lekarza zostanie unieruchomiony narząd ruchu (gips, gips syntetyczny/plastikowy, szyny, stabilizator kolana, gorsety i kołnierze ortopedyczne) na dłużej niż 7 dni, Generali wypłaci świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek urazów narządów ruchu i wskaźnika procentowego urazu określonego w "Tabeli Urazów Narządów Ruchu". Generali wypłaca świadczenia jedynie za te rodzaje urazów narządów ruchu, które opisane są w "Tabeli Urazów Narządów Ruchu". (§ 19 pkt 1 OWU)

- jeżeli Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu urazu narządu ruchu, który następnie spowoduje trwałe inwalidztwo powstałe w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu urazu narządu ruchu zostanie zaliczone na poczet świadczenia należnego z tytułu trwałego inwalidztwa, a Generali wypłaci jedynie różnicę pomiędzy należnymi świadczeniami. (§ 19 pkt 4 OWU)

- jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dozna wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego przebywał będzie w szpitalu przez co najmniej dwa dni, Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek wstrząśnienia mózgu. (§ 20 pkt 1 OWU)

- jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dozna rany ciętej lub szarpanej w wyniku czego poddany zostanie zabiegowi założenia minimum trzech szwów (ewentualnie klamer lub plastrów chirurgicznych), Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek ran ciętych i szarpanych. (§ 21 pkt 1 OWU)

- jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała, powodującego trwałe inwalidztwo (określone w .Tabeli Trwałego Inwalidztwa Całkowitego" lub "Tabeli Trwałego Inwalidztwa Częściowego"), w związku z którym potrzebował będzie wózka inwalidzkiego, wówczas Generali pokryje koszt jego zakupu, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zakupu wózka inwalidzkiego. (§ 22 pkt 1 OWU)

- pokrycie kosztu zakupu wózka inwalidzkiego nastąpi na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury jego zakupu oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność jego używania. (§ 22 pkt 3 OWU)

- jeżeli wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie wykonał obowiązków wymienionych w § 26 ust. 1-6, a miało to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku lub wysokości świadczenia Generali może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć.(§ 26 ust 7 OWU)

- jeżeli nie umówiono się inaczej, Generali zobowiązane jest wypłacić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. (§ 27 ust 1 OWU)

- Generali wypłaci świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było niemożliwe, z tym że Generali wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. (§ 27 ust 2 OWU)

 

Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)

 

- jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.(§ 31 ust.1 OWU)

- wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali (§ 31 ust.2 OWU)

- ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku (§ 31 ust.3 OWU)

- wszelkie spory wynikające z Umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (§ 32 ust.1 OWU)

- roszczenia z Umowy ubezpieczenia podlegają jurysdykcji sądów polskich. (§ 32 ust.2 OWU)

- brak regulacji dotyczących regresu zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)

Czy szkoła wieczorowa może zostać ubezpieczona??

Kto może być ubezpieczającym??

Co to znaczy trening intensywny??

Czym się różni upośledzenie umysłowe od choroby psychicznej??

Czy ubezpieczenie obejmuje każdy stopień oparzenia i odmrożenia??

Czy odmrożenia nie muszą być związane z nieszczęśliwym wypadkiem??

Czy zakup protezy zostanie przez ubezpieczyciela pokryty?

Co się stanie jak nie poprawię wniosku ubezpieczeniowego?? Czy ma dowolna formą?? Co ma zawierać??

Dlaczego jak zapłacę składkę 17 to dopiero pierwszego następnego miesiąca rozpoczyna się okres ubezpieczenia?? Czy składka jest liczona od pierwszego do pierwszego?? Jak się to ma do odpowiedzialności Generali??

Jakie mogą być te sumy ubezpieczenia i od czego zależą??

Jakie są warianty ubezpieczenia??

Jakie są zniżki i zwyżki składki?? Jaka jest taryfikacja??

Co mi grozi jak w terminie nie opłacę składki??

Czy jak odstąpię od umowy zapłacona składka wróci do mnie w 100%??

Jakie dokumenty są niezbędne do wypłaty odszkodowania??

Dlaczego fakt wystąpienia inwalidztwa mają potwierdzać lekarze Generali??

Dlaczego Generali wypłaci tylko jedno wyższe świadczenie jeżeli Ubezpieczony przebywa w szpitalu i nabędzie prawo do dziennego świadczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz dziennego świadczenia szpitalnego w związku z koniecznością leczenia zatrucia pokarmowego?? Przecież to dwa różne zdarzenia. Dwie różne szkody??

Do jakiego sądu mogę złożyć pozew??

Czy jest deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia??

 

O nas | Uwagi na temat strony | Ochrona danych osobowych | Kontakt | © Rzecznik Ubezpieczonych