Rzecznik Ubezpieczonych

Strona główna / Serwis prawny / Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia / NNW młodzieży szkolnej

Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU)

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Nazwa Zakładu ubezpieczeń

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa OWU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEZY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH ZAKŁADACH

OWU Z DNIA 13 MAJA 2004 ROKU

(Uchwala Zarządu)

UCHWAŁA ZARZĄDU PZU S.A. NR UZ/167/2002 Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 ZE ZMIANAMI ZATWIERDZONYMI UCHWAŁA ZARZĄDU pzu NR UZ/485/2003 Z DNIA 7 PAŻDZIERNIKA 2003

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

- przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. (§ 6 ust.1 OWU)

- ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego. 6 ust.2 OWU)

- u bezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń określonych w § 6 ust.2 zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. (§ 7 OWU)

- umowy ubezpieczenia dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach zawierane są z pełnym czasem ochrony ubezpieczeniowej. (§8 ust. 1 OWU)

- z pełnym czasem ochrony ubezpieczeniowej zawierane są także umowy ubezpieczenia uczestników oraz personelu kolonii, obozów dziecięcych i młodzieżowych. (§8 ust. 2 OWU)

- na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, do umowy ubezpieczenia mogą być włączone następujące świadczenia dodatkowe: (§15 OWU)

- zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń objętych umową poniesionych na terytorium RP do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (§15 pkt1 OWU)

ryczałt za okres leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń objętych umową w wysokości:
a) 1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za okres nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku, oraz
b) 2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy następny pełny 30-dniowy okres nieprzerwanego leczenia, najdłużej jednak za okres 180 dni. (§15 pkt2 OWU)

dieta szpitalna - w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 60 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, zaistniałego w okresie trwania umowy ubezpieczenia. (§15 pkt 3 OWU)


Wyłączenia odpowiedzialności (2)


- z odpowiedzialności PZU S.A. wyłączone są choroby zawodowe, tropikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe, nawet takie, które występują nagle, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 (następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego) oraz wypadki powstałe: § 9 ust.1 OWU

 • w stanie nietrzeźwości, albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, § 9 ust.1 pkt 1) OWU
 • w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, nikotyną, albo używaniem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, §9 ust.1 pkt 2) OWU
 • w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, który ukończył 1 7 lat , § 9 ust.1 pkt 3) OWU
 • w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia, § 9 ust.1 pkt 4) OWU
 • na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu oraz udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, § 9 ust.1 pkt 5) OWU
 • w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku, § 9 ust.1 pkt 6) OWU
 • podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem jeżeli ubezpieczony nie posiadał ważnego wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania danym pojazdem. Nie uważa się za kierowanie pojazdem bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania danym pojazdem kierowanie innym pojazdem niż silnikowy na drodze wewnętrznej albo poza jezdnią drogi publicznej, jeżeli osoba ubezpieczona nie ukończyła 18 lat, przy czym zajezdnię uważa się część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pojazdów silnikowych. § 9 ust.1 pkt 7) OWU

- odpowiedzialność PZU S.A. nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za poniesione straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. § 9 ust.2 OWU

- stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zdarzenia. § 9 ust.3 OWU

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)

   

- umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie zbiorowej na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie złożonego przez ubezpieczającego i po przekazaniu składki do PZU S.A. (§ 22 ust. 1.OWU)

- umowę ubezpieczenia zawiera się w formie zbiorowej imiennej lub bezimiennej. ( § 23 ust. 1.OWU)

- formę bezimienną stosuje się pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem wszystkich osób, które należą do określonej w umowie grupy osób z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu. (§ 23 ust. 2.OWU)

- jeżeli do ubezpieczenia zostaną zgłoszone wszystkie dzieci, uczniowie i studenci a tylko część personelu - umowę ubezpieczenia dzieci i młodzieży zawiera się w formie bezimiennej, natomiast umowę ubezpieczenia personelu w formie imiennej. (§ 23 ust. 3.OWU)

- w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezimiennej -ubezpieczenie obejmuje każdorazowy pełny stan liczbowy określonej w umowie grupy osób bez potrzeby składania wniosków uzupełniających dla osób nowoprzyjętych i dopłacania za nie składki. W razie zmniejszenia się w ciągu okresu ubezpieczenia liczby osób ubezpieczonych - PZU S.A. nie zwraca części opłaconych składek. ( § 23 ust. 4.OWU)

- przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formie imiennej ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć PZU S.A. wykaz osób, które przystąpiły do ubezpieczenia i opłaciły składkę. W takim przypadku ubezpieczenie obejmuje tylko osoby podane w wykazie. ( § 23 ust. 5.OWU)

- w umowie ubezpieczenia zawieranej w formie bezimiennej obejmującej wszystkie dzieci, uczniów lub studentów danej szkoły, uczelni lub innego zakładu - PZU S.A. może zwolnić z opłaty składki z powodu trudnej sytuacji materialnej do 10% ogólnej liczby ubezpieczonych. Zwolnienie nie dotyczy uczniów/studentów szkół/uczelni wieczorowych i zaocznych oraz personelu wszystkich rodzajów szkół lub innych zakładów.
Listę osób zwolnionych z opłaty składki ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć PZU S.A. ( § 23 ust. 6.OWU)

- zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza wystawieniem dokumentu ubezpieczenia (polisy ). ( § 24 OWU)

 

 

Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)


- umowy ubezpieczenia dzieci, uczniów i studentów oraz personelu przedszkoli, szkół, uczelni zawiera się na okres roku szkolnego albo akademickiego wraz z wakacjami. (§ 21 ust. 1. OWU)

- umowy ubezpieczenia dzieci i młodzieży przebywającej w innych zakładach oraz personelu w tych zakładach zawiera się na okres roczny. (§ 21 ust. 2. OWU)

- umowy ubezpieczenia uczestników kolonii i obozów zawiera się na czas trwania turnusu łącznie z drogą. (§ 21 ust. 3. OWU)

- na terenie jednej placówki mogą być zawarte odrębne umowy ubezpieczenia według dwóch różnych wariantów ubezpieczenia (§ 21 ust. 4. OWU)

- w razie złożenia przez ubezpieczającego do PZU S.A. wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki w ciągu 90 dni od początku roku szkolnego/akademickiego - odpowiedzialność PZU S.A. w odniesieniu do osób, od których ubezpieczający otrzymał w tym czasie składkę, rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego/akademickiego. (§ 22 ust. 2. OWU)

- w razie złożenia wniosku o ubezpieczenie po upływie terminu określonego w ust. 2 - odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wniosku i przekazaniu składki PZU S.A., bez względu na to w jakim czasie ubezpieczający zainkasował składkę od ubezpieczonego. (§ 22 ust. 3. OWU)

- w przypadku zawarcia umowy z początkową datą odpowiedzialności PZU S.A. inną niż początek roku szkolnego/akademickiego, składkę za ubezpieczenie pobiera się pro rata temporis, za faktyczny okres ubezpieczenia, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. (§ 22 ust. 4. OWU)

- w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych z organizatorami kolonii lub obozów odpowiedzialność PZU S.A. w stosunku do uczestników tych imprez rozpoczyna się z chwilą opuszczenia domu w celu udania się w podróż nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym na polisie jako data początkowa okresu ubezpieczenia i kończy się z chwilą powrotu do domu nie później jednak niż o godz. 24,00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia. (§ 22 ust. 5. OWU)

- jeżeli ubezpieczony uczeń/student zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej lub rezygnuje z nauki, odpowiedzialność PZU S.A. trwa do końca miesiąca, w którym ubezpieczony posiadał status ucznia/studenta. (§ 25 ust. 2. OWU)

- w stosunku do absolwentów szkół/uczelni odpowiedzialność PZU S.A. kończy się z upływem okresu ustalonego w umowie, jednakże w odniesieniu do absolwentów szkół, którzy w tym samym roku kalendarzowym kontynuują naukę w innej szkole/uczelni, odpowiedzialność PZU S.A. trwa jeszcze do dnia początku nowego roku szkolnego/akademickiego, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc licząc od końca okresu ubezpieczenia, za który opłacona została składka ubezpieczeniowa. (§ 25 ust. 3. OWU)

- odpowiedzialność PZU S.A. kończy się: (§ 26 ust. 3. OWU)

 • z upływem określonego w dokumencie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia, chyba że niniejsze warunki lub umowa ubezpieczenia stanowią inaczej, (§ 26 ust. 3. Pkt 1) OWU)
 • z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia. (§ 26 ust. 3. Pkt 2) OWU)
- ponadto należy zwrócić uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU (ograniczenia osobowe, czasowe, terytorialne)


Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)

 

- jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. (§ 26 ust. 1. OWU)

- odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU S.A. udzielał ochrony ubezpieczeniowej. (§ 26 ust. 2. OWU)

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)

 

- suma ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu określana jest przez PZU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczającym w granicach od 1.000 zł do 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby. (§ 10 ust. 1. OWU)

- sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń podstawowych wymienionych w Tabelach świadczeń w §§ 12 i 13 wskazane są w umowie ubezpieczenia. (§ 10 ust. 2. OWU)

- sumy, o których mowa w ust.2 wyrażone zostały w Tabelach świadczeń jako wartość procentowa sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. (§ 10 ust. 3. OWU)

- w trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą PZU S.A. może zmienić sumę ubezpieczenia lub zakres ubezpieczenia. (§ 10 ust. 4. OWU)

- podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia powoduje konieczność opłaty dodatkowej składki. (§ 10 ust. 5. OWU)

- za wypadki powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej. (§ 10 ust. 6. OWU)

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a)


- składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy obowiązującej w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności PZU S.A. (§ 27 ust. 1. OWU)

-wysokość składki ustala się w zależności od (§ 27 ust. 2. OWU)

 • rodzaju placówki, (§ 27 ust. 2. lit a) OWU)
 • sumy ubezpieczenia, (§ 27 ust. 2. lit b) OWU)
 • okresu ubezpieczenia, (§ 27 ust. 2. lit c) OWU)
 • wariantu ubezpieczenia, (§ 27 ust. 2. lit d) OWU)
 • zakresu ubezpieczenia, (§ 27 ust. 2. lit e) OWU)
 • przebiegu ubezpieczenia. (§ 27 ust. 2. lit f) OWU)

- w umowach ubezpieczenia w zależności od przebiegu ubezpieczenia dopuszcza się możliwość zastosowania obniżki albo podwyżki składki. (§ 27 ust. 3 OWU)

- z apłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej. (§ 27 ust. 4 OWU)

- składka nie podlega indeksacji. (§ 27 ust. 5 OWU)

 

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)


- jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, PZU S.A. wypłaca 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci określonej w umowie. (§ 14 ust 1 OWU)

- jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU S.A. wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez PZU S.A. w oparciu o "Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A." (§ 14 ust 2 OWU)

Koszty nabycia protez i środków pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów. - koszty te podlegają zwrotowi, jeżeli poniesione zostały w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową i nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu oraz pod warunkiem, że poniesione zostały w ciągu 2 lat od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową.
Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. (§ 14 ust 3 OWU)

- jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, ubezpieczony - posiadający ochronę ubezpieczeniową według wariantu II - dozna złamania kości lub zwichnięcia, PZU S.A. Wyplaca świadczenie z kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia ustalonej dla złamań ikości i zwichnięc oraz wskażnika procentowego uzależnionego od rodzaju złamania podanego w tabeli śwaidczeń związanych ze złamaniami ki zwichnięciami. Przy zaistnieniu nawykowego zwichnięcia stawu , świadczenie wypłaca sie jeden raz-tylko za wypadek, który spowodował powstanie nawyku. (§ 14 ust 4 OWU)

- jeżeli ubezpieczony - posiadający ochronę ubezpieczeniową według wariantu
II - w wyniku nieszczęśliwego wypadku uległ oparzeniu drugiego lub trzeciego stopnia albo odmrożeniu co najmniej drugiego stopnia, PZU S.A. wypłaca świadczenie w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia ustalonej dla oparzeń i odmrożeń oraz wskaźnika procentowego uzależnionego od rozległości i stopnia oparzenia/odmrożenia podanego w Tabeli świadczeń związanych z oparzeniami i odmrożeniami. (§ 14 ust 5 OWU)

- jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony - posiadający ochronę ubezpieczeniową według wariantu II - dozna wstrząśnienia mózgu i będzie pozostawał w szpitalu powyżej 1 doby, PZU S.A. wypłaca świadczenie w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia ustalonej dla wstrząśnienia mózgu oraz wskaźnika procentowego uzależnionego od okresu pobytu w szpitalu. (§ 14 ust 6 OWU)

- jeżeli ubezpieczony - posiadający ochronę ubezpieczeniową według wariantu
II - zostanie pogryziony przez psa, w wyniku czego będzie pozostawał w szpitalu przez co najmniej 1 dobę i na wniosek lekarza zostanie poddany operacji plastycznej, PZU S.A. wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. (§ 14 ust 7 OWU)

- rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia a śmiercią, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, złamaniem, zwichnięciem, oparzeniem, odmrożeniem, wstrząśnieniem mózgu, okresem leczenia ubezpieczonego. (§ 31 ust 1 OWU)

- ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust.l oraz rodzaju i wysokości przysługujących świadczeń następuje na podstawie dostarczonych dokumentów określonych w § 28 ust.l lub wyników badań lekarskich. (§ 31 ust 2 OWU)

-świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego wypłaca się pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć nastąpiły w ciągu 24 miesięcy od daty zaistnienia wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. (§ 31 ust 3 OWU)

- stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po całkowitym zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem okresu rehabilitacji nie wcześniej jednak niż po upływie 2 miesięcy licząc od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową przy obrażeniach chirurgicznych i 4 miesięcy w przypadku obrażeń neurologicznych. W razie poważnych obrażeń wymagających długiego okresu leczenia stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku (polepszenie albo pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. (§ 32 ust 1 OWU)

- przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez ubezpieczonego. (§ 32 ust 2 OWU)

- jeżeli w wyniku wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała - na wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. (§ 32 ust 3 OWU)

- w razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje przed wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia były już upośledzone wskutek choroby lub trwałego inwalidztwa, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu, układu po wypadku lub zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia a stopniem (procentem) inwalidztwa istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia. (§ 32 ust 4 OWU)

- świadczenie z tytułu złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia mózgu albo pogryzienia przez psa jest wypłacane nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentacji medycznej opisującej rodzaj i charakter obrażeń oraz zawierającej dokładną diagnozę (np. karta informacyjna). (§ 33 ust 1 OWU)

- jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku nastąpi więcej niż jedno złamanie lub zwichnięcie, łączna suma przypadająca do zapłaty obliczona zostanie przez dodanie do siebie różnych świadczeń, jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia dla złamań i zwichnięć. (§ 33 ust 2 OWU)

- jeżeli w wyniku złamania lub zwichnięcia, o którym mowa w § 14 ust.4, dojdzie do trwałego zniekształcenia lub trwałego zaburzenia funkcji uszkodzonego narządu lub organu, ubezpieczony ma prawo wystąpić do PZU S.A. o ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku gdy ocena trwałego uszczerbku dokonana przez lekarzy wskazanych przez PZU S.A. będzie skutkować przyznaniem świadczenia, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania lub zwichnięcia zostanie zaliczone na poczet świadczenia należnego z tytułu trwałego uszczerbku, a PZU S.A. wypłaci dodatkowo tylko różnicę. (§ 33 ust 3 OWU)

- świadczenia, o których mowa w § 14 ust. 5, 6 i 7 - nie są zaliczane na poczet ewentualnego świadczenia przysługującego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. (§ 33 ust 4 OWU)

- świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu (w odniesieniu do nieletnich - prawnemu opiekunowi), a w razie jego śmierci członkowi rodziny według następującej kolejności: 1) małżonek,
2) dzieci,
3) rodzice albo przedstawiciele ustawowi małoletniego,
4) krewni powołani do dziedziczenia z ustawy. (§ 34 ust 1 OWU)

- w razie braku uprawnionego, z przysługującego świadczenia PZU S.A. wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia w pierwszym rzędzie udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. (§ 34 ust 2 OWU)

- jeżeli PZU S.A. wypłaci świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu a następnie w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia nastąpi śmierć poszkodowanego będąca następstwem tego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, PZU S.A. wypłaca uprawnionemu świadczenie z tytułu śmierci tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu po uprzednim potrąceniu wypłaconej kwoty. (§ 34 ust 3 OWU)

- w razie śmierci ubezpieczonego nie będącej następstwem wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia przysługującego za trwały uszczerbek - PZU S.A. wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku uprawnionemu. Jeżeli trwały uszczerbek nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku według oceny lekarzy orzekających, wskazanych przez PZU S.A. - orzeczony na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej. (§ 34 ust 4 OWU)

- PZU S.A. obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku albo zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia. (§ 35 ust 1 OWU)

- gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU S.A. powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1. (§ 35 ust 2 OWU)

- jeżeli ubezpieczonemu świadczenie nie przysługuje, PZU S.A. poinformuje ubezpieczonego o tym pisemnie w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności oraz na podstawę odmowy wypłaty. (§ 35 ust 3 OWU)

- gdy ubezpieczony nie zgadza się z wysokością przyznanego mu świadczenia, PZU S.A. obowiązany jest wyjaśnić ubezpieczonemu przyczyny, dla których świadczenie zostało przyznane w określonej wysokości. (§ 35 ust 3 OWU)

- PZU S.A. udostępni osobom, o których mowa w § 34 informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU S.A. i wysokości świadczenia - osoby te mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych. (§ 35 ust 4 OWU)

- na żądanie ubezpieczającego/ubezpieczonego PZU S.A. udostępni posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będące podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości świadczenia. (§ 35 ust 5 OWU)

- u bezpieczającemu /ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia dotyczącego realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. (§ 35 ust 6 OWU)

§ 28.1. W razie wypadku ubezpieczony lub jego opiekun zobowiązany jest:
1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,
2) zawiadomić PZU S.A. o zaistnieniu wypadku poprzez dostarczenie:
a) dokładnie wypełnionego formularza zgłoszenia wypadku ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wypadku,
b) dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, m.in.: dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, dokumentacji medycznej, oryginałów rachunków, oryginałów dowodów ich zapłaty wraz z oryginałami dowodów zastosowanego leczenia,
3) umożliwić PZU S.A. zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności określonych w dokumentach wymienionych w pkt. 2), w szczególności u lekarzy którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę zarówno przed jak i po wypadku,
4) na zlecenie PZU S.A. poszkodowany powinien poddać się badaniu przez wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub obserwacji klinicznej.
2. W razie śmierci ubezpieczonego - uprawniony, o którym mowa w § 34 ust.l zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dodatkowo dokument stwierdzający jego tożsamość oraz wyciąg z aktu zgonu.

 

Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)

 

- u bezpieczającemu /ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia dotyczącego realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi właściwym do jej rozpatrzenia jest osoba kierująca jednostką organizacyjną, której działania skarga lub zażalenie dotyczy. (§ 35 ust 6 OWU)

- powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. (§ 36 OWU)


Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)


Co oznacza akt terroru i inne pojęcia??

CO oznacza pojęcie ważne, wymagane prawem dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem??

Jak konsument ma znać prawo państwa właściwego dla miejsca zdarzenia??

Gdzie można się zapoznać z tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A.??

Zwrot kosztów następuje wg wartość rzeczywistej czy doznaje ograniczeń??

Co to znaczy bezpośrednio po leczeniu szpitalnym?? Czy okres oczekiwania na miejsce uniemożliwia otrzymanie świadczenia za okres pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym lub uzdrowiskowym??

W stosunku do kogo i kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność PZU S.A.

Gdzie można się zapoznać z taryfikatorem składek??

Mam testament, kto po mnie otrzyma świadczenie???

 

O nas | Uwagi na temat strony | Ochrona danych osobowych | Kontakt | © Rzecznik Ubezpieczonych