Nazwa zakładu ubezpieczeń: PZU S.A.

Nazwa OWU: Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Data OWU: owu zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/554/2004 z dn. 16 listopada 2004 r. ze zmianami (wg uchwały Zarządu PZU S.A. nr UZ/122/2006 z dn. 4 kwietnia 2006 r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie zagranicznej

Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej

(§2.4 owu)

Zakres ubezpieczenia:

Koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem

Usługi assistance Standard, Lux lub Business

(§2.1 owu)

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia (za opłata dodatkowej składki):

-         następstwa nieszczęśliwych wypadków

-         bagaż podróżny

-         odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

-         koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszy z niej powrót

-         koszty leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance)

-         ryzyka wynikające z rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC)

-         ryzyko wyczynowego uprawiania sportu (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC)

-         ryzyko uprawiania sportów wysokiego ryzyka (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC)
ryzyko wykonywania pracy fizycznej za granicą (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW)

-         ryzyko działań wojennych oraz aktów terroryzmu (ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego)

(§2.2 i 2.3 owu)

 

Postanowienia szczegółowe dot. poszczególnych przedmiotów i zakresów ubezpieczenia:

Koszty leczenia

-         konsultacje medyczne

-         zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza

-         badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby

-         pobyt w szpitalu (...)

-         transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku

-         transport ubezpieczonego do innego szpitala (...)

-         transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej (...)

-         leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych w wysokości nie przekraczającej równowartości w złotych 100 euro na wszystkie zdarzenia zaistniałe w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

(§8 owu)

Assistance Standard

-         transport ubezpieczonego do RP

-         transport zwłok ubezpieczonego do RP

-         pokrycie kosztów poszukiwania

-         pokrycie kosztów ratownictwa

-         informacje przed podróżą

-         przekazywanie wiadomości

9 owu)

Assistance Lux

- koszty dot. Assistance Standard oraz:

-         opieka nad niepełnoletnimi dziećmi

-         pożyczka na kaucję

-         pomoc prawna

-         wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju

-         transport osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży

-         pokrycie kosztów hotelu osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży

-         transport osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu do RP w przypadku śmierci ubezpieczonego

-         wizyta bliskiej osoby

-         kontynuacja podróży

-         zmiennik kierowcy

-         pomoc w razie kradzieży

(§10 owu)

Assistance Business – dot. osób skierowanych lub delegowanych za granicę w celu wykonywania obowiązków służbowych zleconych przez ubezpieczającego:

-         koszty dot. ubezpieczenia Assistance Standard oraz pożyczka na kaucję, pomoc prawna, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, zmiennik kierowcy, pomoc w razie kradzieży oraz:

-         zastępstwo w podróży służbowej

(§11 owu)

Ubezpieczenie NNW

Umowa ubezpieczenia obejmuje świadczenia:

-         świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (objętego umową ubezpieczenia)

-         świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu objętego umową ubezpieczenia (...)

(§20.1 owu)

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

PZU ponosi odpowiedzialność jeżeli (w okresie ubezpieczenia) ubezpieczony bagaż został utracony zniszczony lub uszkodzony wskutek:

-         ognia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego

-         prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi powyżej

-         wypadku lub katastrofy środka komunikacji

-         udokumentowanej kradzieży z włamaniem

-         rozboju

-         zaginięcia w wypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika

(§26.1 owu)

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia: szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia)

Zakres: szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

(§31.1 i 31.2 owu)

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z tej imprezy

Przedmiot ubezpieczenia: koszty odwołania lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej

PZU zwraca ww. koszty pod warunkiem ze przyczyną odwołania jest:

-         nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim

-         śmierć osoby bliskiej, nagłe zachorowanie albo nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej wymagające obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego

-         szkoda w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (...)

-         bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP (...)

-         udokumentowana kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych w podróży zagranicznej (...)

(§36.1 i 36.2 owu)

 

 

Postanowienia dodatkowe lub odmienne od określonych w owu:

-         uzgodnienie przez strony umowy

-         sporządzenie na piśmie pod rygorem nieważności

(§4.1 i 4.2 owu)

 

Wyłączenia odpowiedzialności (2)

 Koszty leczenia i assistance

Odpowiedzialność PZU nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance, które powstały w następstwie:

-                   leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub przewóz do miejsca zamieszkania w RP lub placówki medycznej w RP

-                   kierowania przez ubezpieczonego pojazdem jeżeli nie posiadał ważnego wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

-                   znajdowania się w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów  o przeciwdziałaniu narkomanii (chyba że stany wskazane nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia)

-                   wyjazdów w celu planowego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem

-                   leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem

-                   leczenia chorób przewlekłych

-                   leczenia chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia

-                   leczenia zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych lub chorób będących przyczyną hospitalizacji w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia)

-                   epilepsji, zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania w tym nerwic

-                   leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, leczenia stanów związanych z nosicielstwem wirusa HIV

-                   leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, rehabilitacji, fizjoterapii, helioterapii i zabiegów ze wskazań estetycznych

-                   leczenia we własnym zakresie lub przez lekarza będącego członkiem najbliższej rodziny ubezpieczonego, badań i usług które nie są wykonywane przez szpital, lekarza lub pielęgniarkę

-                   badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontrolnych i szczepień profilaktycznych

-                   naprawy i zakupu protez , okularów oraz środków pomocniczych, z wyjątkiem ich naprawy lub zakupu bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, ze ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochrona ubezpieczeniową  i powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu

-                   leczenia stomatologicznego w tym leczenia zębów i chorób przyzębia przekraczającego równowartość w złotych 100 euro oraz nie związanego z koniecznością udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej

-                   ciąży i wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, poronienia, porodu za wyjątkiem jednej konsultacji lekarskiej i związanego z nią niezbędnego transportu do placówki medycznej; górny limit odpowiedzialności za ww. świadczenia wynosi równowartość w złotych 100 euro

-                   sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności lub ograniczonej płodności oraz koszty środków antykoncepcyjnych

-                   wypadków lub rozstroju zdrowia spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez ubezpieczonego

-                   wypadków wynikających z brania udziału ubezpieczonego w zakładach, przestępstwach lub bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej

-                   wypadków wynikających z uprawiania sportów wysokiego ryzyka (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   wypadków wynikających z uprawiania rekreacyjne narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach (chyba ze rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                    wykonywania przez ubezpieczonego pracy fizycznej (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały w środkach masowego przekazu oraz katastrof naturalnych

-                   skażeń jądrowych, chemicznych oraz promieniowania radioaktywnego i jonizujacego

-                   działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów oraz aktów terroryzmu, chyba że ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu zostało włączone w zakres ubezpieczenia i opłacono dodatkową składkę

-                   leczenia na terytorium RP i na terytorium kraju stałego pobytu ubezpieczonego, w tym kontynuacji leczenia za granicą

-                   niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego o lekarzy Centrum Alarmowego PZU

(§15.1 owu)

Odpowiedzialność PZU nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne oraz odszkodowania za poniesione straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. (§17 owu)

 

Ubezpieczenie NNW

Odpowiedzialność PZU nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych:

-                   podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem jeżeli nie posiadał ważnego wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

-                   znajdowania się w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów  o przeciwdziałaniu narkomanii (chyba że stany wskazane nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia)

-                   w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa lub umyślnego samookaleczenia

-                   w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu albo zażywaniem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

-                    wskutek ataków epilepsji, utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową

-                    w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba ze leczenie dotyczyło bezpośrednio następstw nieszczęśliwego wypadku

-                   wypadków wynikających z uprawiania sportów wysokiego ryzyka (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   wypadków wynikających z uprawiania rekreacyjne narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach (chyba ze rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                    wykonywania przez ubezpieczonego pracy fizycznej (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia i opłacono składkę)

-                   działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów oraz aktów terroryzmu, chyba że ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu zostało włączone w zakres ubezpieczenia i opłacono dodatkową składkę

-                   na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie

(§23.1 owu)

Z odpowiedzialności PZU wyłączone są: choroby zawodowe, wszelkie choroby lub stany chorobowe nawet takie które występują nagle (§23.2 owu)

Odpowiedzialność PZU nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne oraz odszkodowania za poniesione straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy (§23.4 owu)

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

PZU nie odpowiada za szkody:

-                   wyrządzone umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez ubezpieczonego bądź osobę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

-                   polegające na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego, które może być przedmiotem ubezpieczenia autocasco

-                   powstałe wskutek  kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy

-                   polegające na uszkodzeniu , zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku  z ich używaniem, samozapaleniem, samozepsuciem lub wyciekiem, a odnośnie rzeczy tłukących się w opakowaniu szklanym – potłuczeniem lub utratą wartości rzeczy uszkodzonej

-                   powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba ze działanie prądu wywołało pożar

-                   polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu

-                   powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego

-                   powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów oraz aktów terroryzmu, chyba że ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu zostało włączone w zakres ubezpieczenia i opłacono dodatkową składkę

-                   powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze

-                   nie zgłoszone policji lub przewoźnikowi w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem

-                   nie przekraczające równowartości w złotych 10 euro (franszyza integralna)

-                   związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu po powrocie ubezpieczonego do RP lub kraju stałego pobytu

(§28.1 owu)

Umową ubezpieczenia nie są objęte:

-                   futra zegarki, srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach

-                   wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i syntetycznych, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, monety srebrne i złote, szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale)

-                   wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji, klucze

-                   dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej

-                   dzieła sztuki, antyki zbiory kolekcjonerskie

-                   sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju, gry wideo wraz z akcesoriami

-                   przenośny sprzęt audiowizualny, nośniki dźwięku i obrazu, telefony komórkowe, lornetki (z wyłączeniem kamer i aparatów fotograficznych)

-                   broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie

-                   paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi

-                   przedmioty wskazujące na ich przeznaczenie handlowe

-                   przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej

-                   rowery przyczepy, przyczepy kempingowe i inne środki transportu

-                   mienie w pojeździe samochodowym lub przyczepie od ryzyka kradzieży z wyjątkiem sytuacji pozostawienia go w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego pod warunkiem, ze samochód znajdował się na strzeżonym parkingu

-                   sprzęt medyczny, lekarstwa, okulary, szkła kontaktowe, protezy oraz inne aparaty medyczne i sprzęt rehabilitacyjny

-                   mienie przesiedleńcze

-                   towary i artykuły spożywcze oraz wszelkiego rodzaju używki

(§28.2 owu)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

PZU nie odpowiada za szkody:

-                   spowodowane na terenie RP oraz na terenie kraju stałego pobytu

-                   wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub przy jego współudziale

-                   powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu

-                   wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim lub innej osobie ubezpieczonej w ramach tej samej umowy

-                   wyrządzone przez ubezpieczonego zwierzętom lub rzeczom do niego należącym bądź powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowywania lub innej podobnej formy

-                   za które przysługuje odszkodowanie z innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć

-                   spowodowane przez jakikolwiek pojazd o napędzie  silnikowym

-                   będące rezultatem uprawiania sportów powietrznych, polowania na zwierzęta, brania udziału w zakładach

-                   wynikające z brania udziału ubezpieczonego w aktach terroryzmu, zamieszkach, rozruchach i strajkach oraz w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa

-                   wynikające z wypadków zaistniałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym

-                   wynikające z nie respektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportu

-                   wszelkiego rodzaju kary pieniężne (mandaty) grzywny sądowe i kary administracyjne, podatki, należności publicznoprawne nałożone na ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem, nie stanowiące bezpośredniego odszkodowania za szkodę na osobie lub szkodę rzeczową

-                   polegające na uszkodzeniu przez ubezpieczonego monet, banknotów, papierów wartościowych i innych środków płatniczych, akt, dokumentów, zbiorów informacji niezależnie od rodzaju nośnika

-                   powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawnianiem sportów wysokiego ryzyka albo rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, chyba ze została opłacona dodatkowa składka

-                   powstałe przy wykonywaniu czynności nie związanych z życiem prywatnym

-                   rzeczowe, których łączna wartość z jednego zdarzenia nie przekracza równowartości w złotych 50 euro (franszyza integralna)

(§33 owu)

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu

PZU nie odpowiada, jeżeli koszty są następstwem:

-                   chorób i wypadków (ich skutków) zaistniałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej

-                   ciąży i wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, przerywania ciąży, porodu, poronienia

-                   popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego

-                   umyślnego działania ubezpieczonego

-                   zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania w tym nerwic

-                   wypadku powstałego podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem bez odpowiednich uprawnień lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem leków, narkotyków lub innych środków odurzających

-                   spożycia alkoholu, zażycia narkotyków, leków lub innych środków odurzających przez ubezpieczonego

-                   braku lub niemożliwości dokonania szczepienia, a także niemożliwości ze względów medycznych, poddania się zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do pewnych krajów

-                   działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów i niepokojów społecznych, zamachów oraz aktów terroryzmu i sabotażu

-                   udziału w zakładach i bójkach, za wyjątkiem działania w obronie koniecznej

-                   promieniowania radioaktywnego, katastrof naturalnych, epidemii oraz zanieczyszczenia środowiska

(§41.1 owu)

PZU nie zwraca kosztów uzyskania wizy wjazdowej oraz opłaty manipulacyjnej, którą  ustala organizator imprezy (§41.2 owu)

 

PZU S.A. ma prawo odmówić lub ograniczyć wypłatę świadczenia, odszkodowania, w przypadku niedopełnienia przez ubezpieczonego określonych w owu obowiązków, w szczególności po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku . PZU może uzależnić zawarcie umowy od udokumentowania przez ubezpieczającego informacji podanych we wniosku. (§43 owu)

Zawarcie umowy jest potwierdzane dokumentem ubezpieczenia. (§44 owu)

Zawarcie umowy przez telefon lub internet: umowę uważa się za zawartą z chwilą opłacenia składki (§45.4 owu)

 

Formy umowy: indywidualna, rodzinna zbiorowa

Ubezpieczenie rodzinne: ubezpieczenie obejmuje ubezpieczonego i osoby bliskie. Wszyscy ubezpieczeni objęci są takim samym zakresem ubezpieczenia; sumy gwarancyjne odnoszą się do każdej z ubezpieczonych osób. (§45.3 owu)

Ubezpieczenie zbiorowe:

-                   odnosi się do umów zawieranych z: organizatorami zagranicznych imprez turystycznych albo sportowych; grupą osób realizującą wspólny wyjazd zagraniczny; pracodawcami kierującymi za granicę swoich pracowników do pracy albo w delegacje służbowe; innymi organizatorami wyjazdów zagranicznych (np. uczelnie, szkoły, organizacje społeczne, polityczne).

-                   Warunek: objecie ubezpieczeniem wszystkich osób jednakowym okresem ubezpieczenia, zakresem i suma ubezpieczenia lub gwarancyjną (sumy te odnoszą się do każdej z ubezpieczonych osób oddzielnie)

-                   Ubezpieczający ma obowiązek dołączyć do umowy ubezpieczenia wykaz imion i nazwisk, daty urodzenia, nr PESEL oraz adresy zamieszkania osób zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku zawierania umowy przez telefon lub internet powyższy wykaz dołącza się w sposób uzgodniony z PZU

(§46.1-3 owu)

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej:

-                   umowa może być zawarta wyłącznie w przypadku wyjazdu na zagraniczną imprezę turystyczną organizowaną przez biuro podróży i zakupioną na terenie RP.

-                   Zawarcie zbiorowej umowy ubezpieczenia powinno nastąpić w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie

-                   Zawarcie indywidualnej lub rodzinnej umowy ubezpieczenia nie może nastąpić później niż następnego dnia roboczego po dacie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie

(§48.1-3 owu)

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej. Ubezpieczający ma obowiązek poinformować tą osobę o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jej rzecz umowy. (§49.2 owu)

 

Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od 1 dnia do 1 roku. (§45.1 owu)

Umowa zbiorowa – wielokrotne wyjazdy w ciągu roku za granicę – pracodawca może zawrzeć roczną umowę ubezpieczenia albo umowę ubezpieczenia w formie polisy otwartej (na podstawie zadeklarowanej liczby osobodni do wykorzystania w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia).

Roczna umowa ubezpieczenia może być zawarta przez pracodawcę w przypadku gdy planowany łączny okres pobytu jednej osoby za granicą w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia nie przekroczy 60 dni albo 180 dni, a jeden wyjazd nie jest dłuższy niż 21 dni.

(§47.1-2 owu)

Jeżeli osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia przebywa za granicą, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się najwcześniej po upływie 48 godzin licząc od godziny zawarcia umowy i opłacenia składki (nie dotyczy to ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu) (§49.1 owu)

Przedłużenie umowy ubezpieczenia

-                   przedłużenia umowy na następny okres można dokonywać wielokrotnie przed upływem pierwotnego okresu ubezpieczenia, jednak łączny okres ubezpieczenia nie może przekraczać 1 roku

-                   przedłużenia umowy nie dokonuje się przy rocznych okresach ubezpieczenia

-                   przedłużenia umowy można dokonać na rzecz osoby trzeciej przebywającej za granicą  (zastosowania nie ma tutaj okres rozpoczęcia odpowiedzialności – 48 godzin)

(§50.1,2,4 owu)

 

Początek odpowiedzialności

-                   odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy RP : - od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i zapłaceniu składki; - od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia na przejściu granicznym

-                   w przypadku umowy zawieranej przez telefon lub internet – odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia wskazanego przez ubezpieczającego jako początek okresu ubezpieczenia nie wcześniej niż po opłaceniu składki i przekroczeniu granicy RP

-                   w przypadku umowy zawartej na rzecz osoby trzeciej – odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie 48 godzin licząc od godziny zawarcia umowy i opłacenia składki

-                   ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu  - odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako data początkowa okresu ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i zapłaceniu składki

(§52.1-4 owu)

Odstąpienie od umowy

-                   Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie: 30 dni, 7 dni jeżeli jest przedsiębiorcą licząc od dnia zawarcia umowy.

-                   Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres w jakim PZU udziela ł ochrony ubezpieczeniowej

-                   Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia niezależnie od okresu na jaki została zawarta , jeżeli odstąpienie następuje przed rozpoczęciem okresu ochrony ubezpieczeniowej określonym w polisie.

(§54 i 55 owu)

 

Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)

 

Wartość wykupu (5a)

 

 

 

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)

Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna) – określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; w odniesieniu do ubezpieczenia NNW przez sumę ubezpieczenia uważa się określoną w umowie ubezpieczenia kwotę będącą podstawą do ustalania wysokości świadczeń do których zobowiązuje się PZU S.A. (§6 pkt 39 owu)

Koszty leczenia i usługi assistance: suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia może wynosić równowartość w złotych od 500 do 100.000 euro (§12.1 owu)

NNW – suma ubezpieczenia może wynosić równowartość w złotych 500 euro; 1.000 euro; 2.000 euro; 3.000 euro; 4.000 euro (§22 owu)

Ubezpieczenie bagażu podróżnego  suma ubezpieczenia może wynosić równowartość w złotych 150 euro; 300 euro; 500 euro; 1.000 euro. Suma ubezpieczenia dotyczy wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Każda wypłacona w ramach tej samej umowy kwota odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia. W przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu o co najmniej 24 godziny od planowanego terminu dostarczenia, PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby do równowartości 100 euro. (§27 owu)

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – suma gwarancyjna może wynosić równowartość w złotych 20.000 euro; 50.000 euro; 80.000 euro; 100.000 euro; 140.000 euro. Suma gwarancyjna za szkody rzeczowe wynosi 10 % sumy gwarancyjnej ustalonej za szkody na osobie. (§32.1. owu)

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu – suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż cena imprezy ustalona przez organizatora imprezy i zawarta w umowie pomiędzy organizatorem imprezy a ubezpieczonym (§40 owu)

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (7a)

 

Składkę ubezpieczeniową oblicza się za okres w jakim PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej wg taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania albo przedłużenia umowy ubezpieczenia. (§56.1 owu)

Wysokość składki zależy od:

-                   strefy geograficznej

-                   zakresu ubezpieczenia

-                   sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej

-                   okresu ubezpieczenia

-                   rodzaju umowy

-                   celu wyjazdu

-                   wieku ubezpieczonego

-                   rodzaju grupy ubezpieczonych osób

-                   klasy i stopnia ryzyka

(§56.2 owu)

Kryteria zwyżki lub zniżki składki

Kryteria podwyżki składki: wiek ubezpieczonego, uprawianie rekreacyjne narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, wykonywanie pracy fizycznej, włączenie ryzyka wynikającego z działań wojennych i aktów terroryzmu, włączenie kosztów leczenia w związku z zaostrzenie albo powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zawarcie umowy na rzecz osoby przebywającej za granicą, przebieg ubezpieczenia

Kryteria zniżki składki: wiek ubezpieczonego, liczba osób objętych ubezpieczeniem, przebieg ubezpieczenia

(§56.3 owu)

Składka ustalana jest jako równowartość w złotych kwot przeliczanych zgodnie ze średnim kursem euro opublikowanym przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. (§ 56.4 owu)

Zapłata składki:

-                   Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej

-                   Jeżeli nie umówiono się inaczej ubezpieczający jest obowiązany zapłacić składkę jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia

-                   Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu lub przekazu pocztowego za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ubezpieczającego albo dzień dokonania przekazu w urzędzie pocztowym. W innym przypadku za dzień zapłaty składki albo raty składki uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU

-                   Jeżeli umowa jest zawarta przez telefon lub internet składka opłacana jest jednorazowo

(§ 56.5-8 owu)

Składka nie podlega indeksacji (§57 owu)

Ustanie odpowiedzialności PZU a zwrot składki:

-                   jeżeli odpowiedzialność PZU ustaje wskutek powrotu ubezpieczonego do kraju przed upływem okresu w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej – zwrot przysługuje od dnia powrotu ubezpieczonego do kraju, pod warunkiem udokumentowania przez niego daty przekroczenia granicy w danym dniu (w przeciwnym razie zwrot przysługuje od dnia złożenia PZU wniosku o zwrot składki)

-                   przy dokonywaniu zwrotu składki PZU potrąca z tytułu poniesionych kosztów w związku z zawarciem i rozwiązaniem umowy kwotę stanowiącą 10% nie więcej niz300 zł za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 54 owu.

Składka depozytowa

-                   Składkę depozytową ustaloną przez PZU ubezpieczający opłaca z góry. (§59.2 owu)

-                   Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni przekracza liczbę zadeklarowanych osobodni i opłaconą na początku okresu ubezpieczenia składkę depozytową , PZU informuje ubezpieczającego o obowiązku dopłaty

-                   Ubezpieczający ma obowiązek dokonać dopłaty składki w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez PZU. W przypadku niedotrzymania przez ubezpieczającego terminu PZU ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

-                   Jeżeli liczba osobodni jest mniejsza niż zadeklarowana PZU zwraca różnicę w składce , nie więcej niż 25% składki depozytowej.

-                   W przypadku zawarcia umowy w formie polisy otwartej składka minimalna za roczny okres ubezpieczenia jest równa składce za 150 osobodni i nie podlega zwrotowi.

(§59. 2-5 owu)

 

 

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach na życie) (7b)

 

 

 

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)

Wypłata odszkodowania – w walucie polskiej wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania świadczenia lub odszkodowania z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę wystawcom rachunków (§61.1owu)

Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia lub odszkodowania

-                   dokonywane jest przez PZU na podstawie pełnej dokumentacji określonej w owu. PZU ma prawo weryfikacji dokumentów przedłożonych przez ubezpieczonego

-                   PZU ma prawo pozyskiwać informacje medyczne u lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego za granicą oraz u konsultantów w kraju

-                   Podanie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego informacji nieprawdziwych, uchylanie się od udzielania wyjaśnień może skutkować nałożeniem obowiązku zwrotu wypłaconego świadczenia  lub odmową jego wypłaty

-                   W przypadku strajków, zamieszek, itp., wykonanie usług z umowy ubezpieczenia może być opóźnione

-                   PZU jest obowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku lub zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU w ww. terminie nie będzie możliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe. Bezsporną część świadczenia należy spełnić w terminie 30 dni

(§61 – 65 owu, postanowienia te zawierają szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące ustalenia i wypłaty świadczenia lub odszkodowania)

Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia dotyczących wykonania przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia (§61.7 owu) PZU udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie w terminie 30 dni od otrzymania skargi (zażalenia) (§61.8 owu)

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia (§68 owu)

 

Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)

-              Na jakiej podstawie ustalane są koszty manipulacyjne, które potrąca się przy zwrocie składki?

-              Czy istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia?

-              Co należy rozumieć przez „wszelkie dostępne środki”, jakich należy użyć w przypadku powstania np. szkody w ubezpieczonym bagażu podróżnym lub ubezpieczeniu OC?

-              Co należy rozumieć przez „stosowne dokumenty”, które należy przedłożyć w przypadku np. odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej?

-              Co należy rozumieć pod pojęciem „pewnych krajów” które pojawia się przy wyłączeniu odpowiedzialności cyt:” brak lub niemożliwość szczepienia ze względów medycznych, poddania się zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do pewnych kajów”§41.1 ust 8 owu?

-              Czy istnieje możliwość poddania sporu pod sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych?