Nazwa zakładu ubezpieczeń: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa OWU: Ubezpieczenie podróży zagranicznej

Data OWU: Owu zatwierdzone uchwała zarządu Uniqa S.A. Nr 242/2004 z dn. 18 listopada 2004 r., zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

 

Przedmiot ubezpieczenia:

1.      Wariant podstawowy:

-         Ubezpieczenie kosztów leczenia (tj. a) koszty leczenia zagranicznego niezbędnego dla eliminacji bezpośredniego zagrożenia życia lub utraty zdrowia ubezpieczonego, jeżeli zostało spowodowane: nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem, nagłym zaostrzeniem choroby przewlekłej, nagłym niespodziewanymi powikłaniami ciąży, porodem, który nastąpił co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem porodu (art.10 ust 1 pkt 1 owu); b) koszty niezbędnej doraźnej pomocy stomatologicznej, cel – usunięcie źródła bólu (art. 10 ust 1 pkt.2 owu)

-         Ubezpieczenie specjalnych kosztów leczenia podróży powrotnej (tj. dodatkowe koszty wcześniejszego lub opóźnionego powrotu ubezpieczonego do Polski z imprezy turystycznej, w przypadku: przyczyn objętych ochroną ubezpieczeniową, jeżeli transport w obie strony jest uwzględniony w umowie o świadczenie usługi turystycznej (art. 14 ust 1 owu). Uniqa pokrywa koszty najkrótszej trasy do miejsca docelowego. Limit kwoty równy jest podróży samolotem klasą turystyczną lub koleją 2 klasy (art.14 ust. 2 owu)

-         Ubezpieczenie bagażu podróżnego (tj. ubezpieczenie rzeczy osobistych stanowiących własność ubezpieczonego, wchodzących w skład bagażu podróżnego, zabrane w momencie rozpoczęcia podróży lub nabyte w czasie podróży (art. 18 owu)

-         Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (tj. wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia; nagłe zdarzenie losowe powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego oraz zwichnięcie stawów, nadciągnięcie bądź zerwanie mięśni, wiązadeł albo torebek stawowych stawów kończyn lub kręgosłupa powstałe wskutek nadmiernego wysiłku (art. 25 ust. 1 – 3 owu)

-         Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Uniqa ponosi odpowiedzialność za: szkody w mieniu lub na osobie, gdy: na mocy obowiązujących przepisów prawa ubezpieczony jest obowiązany do ich naprawienia, gdy szkody wystąpiły w okresie ubezpieczenia, dotyczą czynu niedozwolonego (...) (art. 31 ust 1 pkt. 1-3 owu). Szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby; szkoda na mieniu – uszkodzenie lub zniszczenie mienia

-         Ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu (tj. koszty dojazdu do zaplanowanego miejsca wypoczynku, w przypadku gdy z przyczyn objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony nie przybył do miejsca wyjazdu lub odlotu samolotem w czasie niezbędnym dla podjęcia podróży (art. 34 ust 1 owu). Uniqa pokrywa koszt najkrótszej trasy do miejsca docelowego określonego w umowie o świadczenie usługi turystycznej. Limit kwoty równy jest kosztom podróży samolotem lub koleją 2 klasy (art. 34 ust 2 owu)

[art. 1 ust 1 owu]

 

2. Wariant rozszerzony – wariant podstawowy + ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży (art. 1 ust 2 owu)

 

Podmiot umowy:

1.      Zakład ubezpieczeń Uniqa TU S.A.

2.      Ubezpieczający – w przypadku zawarci umowy na własną rzecz

3.      Ubezpieczony – osoba trzeci na rzecz której zawarto ubezpieczenie

4.      Ochroną ubezpieczeniową można objąć osoby podróżujące z ubezpieczonym, tj. osoby bliskie (współubezpieczeni), tj. współmałżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbi, przysposobieni, przysposabiający.

(art. 2 ust 1 – 2 owu)

Ubezpieczenie indywidualne  umowa zawarta na rzecz jednej osoby

Ubezpieczenie rodzinne – umowa obejmująca ochroną współubezpieczonych

(art. 2 ust 3 owu)

 

Zakres terytorialny:

1. Europa lub obszar całego świata (art. 5 ust 1 owu). Europa – teryt. leżące w granicach geograficznych Europy, pozaeuropejska część Turcji, pozaeuropejskie kraje basenu Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie i Madera

 

Wyłączenia odpowiedzialności (2)

 

Wyłączeniu podlegają szkody:

1.      wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego

2.      powstałe wskutek działań wojennych strajków, zamieszek, rozruchów

3.      związane z atakami terrorystycznymi

4.      powstałe w związku z popełnieniem lub próbą popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego

5.      powstałe wskutek decyzji lub przepisów wydanych przez organy państwowe lub samorządowe

6.      będące następstwem wykonywania czynności zarobkowych lub odbywania służby wojskowej

7.      spowodowane działaniem energii jądrowej lub wpływem promieni jonizujących

8.      doznanych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem

9.      powstałe w związku z chorobami psychicznymi, zaburzeniami lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych

(art. 6 ust 1 owu)

Wyłączenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia

Koszty leczenia – odpowiedzialność Uniqa nie obejmuje:

-         Kosztów przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju

-         Kosztów leczenia, które nie przekraczają równowartości 60 zł (nie dotyczy leczenia stomatologicznego)

-         Kosztów leczenia chorób przewlekłych , poza kosztami leczenia nagłych zaostrzeń tych chorób

-         Kosztów leczenia chorób o których ubezpieczony wiedział w momencie zawierani umowy lub w momencie wyjazdu z kraju, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży

-         Kosztów leczenia, których leczenie za granicą było jedynym lub jednym z powodów wyjazdu

-         Kosztów wykonania lub napraw protez zębowych oraz kosztów leczenia wykraczających poza niezbędną pomoc stomatologiczną

-         Kosztów zakupu i naprawy środków pomocniczych (np. okularów, aparatów słuchowych, protez)

-         Kosztów leczenia, zabiegów, operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz ich następstw oraz kosztów leczenia dot. medycyny niekonwencjonalnej

-         Kosztów poniesionych w następstwie epidemii

-         Kosztów pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych

-         Wydatków na specjalne odżywianie (nawet jeśli zostało zlecone przez lekarza)

-         Kosztów rozmów telefonicznych, za wyjątkiem połączeń z telefonem SOS wskazanym przez Uniqa

-         Kosztów szczepień profilaktycznych

-         Kosztów związanych z przerwaniem ciąży, kosztów leczenia powstałych w związku z braniem czynnego udziału w regionalnych, krajowych lub międzynarodowych wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz w oficjalnych treningach do tych imprez

(art. 11 pkt. 1 – 15 owu)

Ubezpieczenie specjalnych kosztów podróży powrotnej wyłączenie dotyczy zdarzeń, które istniały w momencie rozpoczęcia podróży (art.16 owu)

Ubezpieczenie bagażu – z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się następujące mienie:

-         Przedmioty wartościowe, tj.: których wartość jednostkowa przekracza 500 zł oraz biżuteria i inne przedmioty wykonane z kamieni szlachetnych, metali szlachetnych pereł, sprzęt elektroniczny oraz akcesoria: audio i video, sprzęt optyczny, futra, telefony komórkowe

-         Gotówka, karty kredytowe i bankomatowe, banknoty, bilety, kolekcje znaczków, akta i dokumenty wartościowe, metale szlachetne , kamienie szlachetne, towary handlowe, przedmioty o przeważającej wartości artystycznej lub emocjonalnej, narzędzia i sprzęt służące do wykonywania zawodu, akcesoria motoryzacyjne, części zamienne, sprzęt komputerowy, broń

-         Przedmioty w niezamkniętych pojazdach, niezamkniętych pomieszczeniach na łodziach, torby motocyklowe lub ich zawartość (o ile torby pozostawiono na motocyklu)

-         Samochody, przyczepy kempingowe, łodzie motorowe i żaglowe, deski surfingowe i akcesoria, motocykle i  statki lub urządzenia powietrzne

(art. 19 owu)

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączono szkody wynikłe z:

-         Niewystarczjącego bądź wadliwego opakowania lub niewłaściwego sposobu przechowania

-         Naturalnej lub wadliwej właściwości ubezpieczonych rzeczy, tj. wewnętrzne zepsucie, złamanie, zużycie, wypływające ciecze lub wpływ czynników pogodowych

(art. 22 owu)

Ubezpieczenie NNW

Zdarzenia nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej:

-         Uszkodzenia ciała powstałe w następstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych (...)

-         Udział w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych podejmowanych bez przewodnika

-         Uczestnictwo w regionalnych krajowych lub międzynarodowych wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz w oficjalnych treningach do tych imprez

-         Korzystanie z motolotni a także ze statków lub urządzeń powietrznych bez silnika, tj.: szybowiec, lotnia, paralotnia, balon

-         Wykonywanie skoków spadochronowych, raftingu i innych sportów uprawianych na rzekach górskich lub skoków bungee (...)

(Art. 26 owu)

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej:

-         Trwałe zaburzenia czynności układu nerwowego objęte odpowiedzialnością tylko wówczas, gdy powstały na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Nie dotyczy to chorób i zaburzeń psychicznych nawet jeśli związane są ze zdarzeniem objętym ochroną

-         Przepuklina krążka międzykręgowego jest objęta ubezpieczeniem gdy jest następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia i nie istniały zmiany chorobowe w kręgosłupie przed wypadkiem

-         Innego rodzaju przepukliny są objęte ubezpieczeniem jeśli nie są uwarunkowane wrodzonymi predyspozycjami ubezpieczonego i są następstwem nieszczęśliwego wypadku

(art. 28 owu)

 

Ubezpieczenie OC – zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową:

-         Powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

-         Powstałe wskutek posiadania lub użytkowania statków i urządzeń powietrznych, wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych i sprzętu pływającego

-         Powstałe w związku z posiadaniem nieruchomości

-         Wyrządzone ubezpieczonemu lub osobom bliskim

-         Wyrządzone w środowisku naturalnym

-         Powstałe w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy przenoszącej prawa własności

-         Powstałe wskutek przeniesienia choroby zakaźnej

-         Wyrządzone przez zwierzęta

-         Będące skutkiem zużycia lub nadmiernego obciążenia rzeczy

(art. 33 owu)

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)

Zawarcie umowy potwierdzane jest polisą (art. 3 ust. 4)

 

 

Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)

 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany w polisie.

Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży – maksymalnie na okres 6 miesięcy, pozostałe ubezpieczenia – maksymalnie na okres 30 dni.

(art. 3 ust 1 owu)

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej:

-         Koszty odstąpienia od podróży – od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.

-         Pozostałe ubezpieczenia – dzień wskazany w polisie jako data rozpoczęcia podróży, nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:

-         Koszty odstąpienia od podróży – dzień wskazany w polisie jako data rozpoczęcia podróży

-         Pozostałe ubezpieczenia – koniec podróży, nie później niż dniem wskazanym w polisie jako data zakończenia ochrony ubezpieczeniowej

(art. 3 ust 2-3 owu)

 

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia: zawarcie umowy potwierdza się wystawieniem polisy. (art. 3 ust. 4 owu)

 

Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)

 

 

 

Wartość wykupu (5a)

 

 

 

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)

Ubezpieczenie kosztów  leczenia – górna granica odpowiedzialności na każdą z ubezpieczonych osób (suma ubezpieczenia): 250.000 zł (art. 10 ust 3 owu)

Ubezpieczenie bagażu – górna granica odpowiedzialności za wszystkie szkody: 3.000 zł w ubezpieczeniu indywidualnym; 6.000 zł w ubezpieczeniu rodzinnym (art. 23 ust. 2 owu)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – górna granica odpowiedzialności za wszystkie koszty i szkody: 100.000 zł (art. 32 ust. 1 owu)

 

 

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (7a)

1.      Składka ubezpieczeniowa ustalana jest przez Uniqa zgodnie z obowiązującą taryfą (art. 4 ust 1 owu)

2.      Wysokość składki zależy od:

-         Wariantu ubezpieczenia

-         Rodzaju ubezpieczenia

-         Długości okresu ubezpieczenia

-         Zakresu terytorialnego

-         Wysokości limitu w ubezpieczeniu  kosztów odstąpienia od podróży

-         Indywidualnej oceny ryzyka

(art. 4 ust 2 owu)

Sposób płatności składki: jednorazowo – najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 4 ust 3 owu)

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach na życie) (7b)

 

 

 

 

 

 

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony ma obowiązek:

-         ograniczyć rozmiar szkody w miarę posiadanych możliwości

-         niezwłocznie pisemnie poinformować Uniqa o zdarzeniu, które może być przyczyną szkody lub szkodę  spowodowało (nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, a w przypadkach śmiertelnych w ciągu 24 godzin) (...)

-         udzielić pomocy w wyjaśnieniu przyczyn i przebiegu zdarzenia, dostarczyć Uniqa dowody (...)

-         stosować się do zaleceń Uniqa

-         niezwłocznie wypełnić i przekazać Uniqa formularze likwidacji szkody

-         zwolnić zakłady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrazić zgodę na udostępnienie Uniqa dokumentacji medycznej w zakresie objętym umową ubezpieczenia i niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Uniqa

-         w przypadku pozwania na drogę sądową w ciągu 3 dni od daty otrzymania pozwu powiadomić Uniqa

-         udzielić prawnikowi wskazanemu przez Uniqa pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich potrzebnych informacji i do występowania w sprawie ubezpieczonego przed organami państwowymi

-         przedłożyć Uniqa orzeczenie sądowe w terminie umożliwiającym wniesienie ewentualnego środka odwoławczego

-         w przypadku braku możliwości zasięgnięcia w odpowiednim czasie opinii Uniqa, przedsięwziąć wszystkie wymagane czynności procesowe w wyznaczonych terminach

-         powiadomić policję lub inny organ bezpieczeństwa publicznego w przypadku podejrzenia przestępstwa (...)

(art.7 ust 1 owu)

Ponadto ubezpieczony ma obowiązek dopełnić obowiązki wskazane  w częściach owu dot. poszczególnych ubezpieczeń (art. 7 ust 2 owu)

 

Ograniczenie lub odmowa wypłaty świadczenia:

1.      W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego obowiązków wskazanych w owu lub

2.      Umyślnego udzielenia przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji

3.      Zatajania istotnych okoliczności dotyczących wypadku ubezpieczeniowego

4.      Fałszowania dowodów

(art.8 owu)

 

Wypłata odszkodowania:

1.      odszkodowanie wypłaca się osobie uprawnionej w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem

2.      Jeżeli w terminie 30 dni wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Uniqa albo wysokości odszkodowania lub świadczenia, okaże się nie możliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe.

3.      Uniqa ma obowiązek zawiadomić pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części oraz wypłaca bezsporną część świadczenia lub odszkodowania.

4.      Uniqa ma obowiązek powiadomić na piśmie ubezpieczonego, a w przypadku jego śmierci osobę uprawnioną o wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.

5.      Odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w złotych wg średniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokości odszkodowania lub świadczenia. Wyjątek stanowią koszty zwracane bezpośrednio za granicę placówce udzielającej ubezpieczonemu pomocy

(art. 9 ust. 1 – 3 i 5 owu)

 

 

 

Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)

 

Powództwo o roszczenia z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia (art. 46 ust. 2 owu)

 

Roszczenia regresowe:

Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia osób objętych ochroną ubezpieczeniową przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na Uniqa do wysokości wypłaconego odszkodowania.

Uniqa może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części jeżeli ubezpieczony (bez zgody Uniqa) zrzeknie się praw przysługujących mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania Uniqa może żądać w całości lub w części zwrotu wypłaconego odszkodowania.

(art. 43 owu)

 

 

Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)

1.     Jakie są zasady ustalania sumy ubezpieczenia?

2.     Jakie są warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia?

3.     Czy są i jakie warunki zwrotu składki w przypadku odstąpienia od umowy?