Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5 września 2006 roku, sygn. akt VI Ca 598/06, niepublikowany

Podniesiony zarzut skarżącego, iż koszt sporządzenie opinii technicznej i jej tłumaczenia nie stanowi następstwa poniesionej szkody w rozumieniu art. 361 § 1 kc jest nietrafny. W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że koszty i wydatki poniesione w związku ze zdarzeniem wyrządzającym szkodę mogą być uznane za jedną z postaci szkody rzeczywistej. O tym czy mieszczą się one w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego decydują konkretne okoliczności sprawy, a także to czy poniesienie ich było obiektywne i konieczne ( wyrok SN z 16 maja 2002 r., V CKN 1273/2000, uchwała SN z 18 maja 2004 r., III CZP 24/04).


W dniu 10 lutego 2003 r. powód zamieszkały w Niemczech zgłosił pozwanemu żądanie wyrównania szkody powstałej w pojeździe stanowiącym jego własność przez osobę, za którą odpowiedzialność ponosi pozwany. Powód wskazał, iż wydatek na usunięcie uszkodzeń samochodu wynosi 4681,40 euro zaś wydatek na wynagrodzenia eksperta sporządzającego opinie w Niemczech 498,22 euro. Przedmiotowa ekspertyza sporządzona była w języku niemieckim i dołączona do zawierającego żądanie pisma.

Jako ze pozwany odmówił wypłaty odszkodowania powód wniósł pozew o zapłatę kwoty 23 853, 70 zł.

W trakcie procesu pozwany uznał żądanie powoda co do kwoty 4681,40 euro, wniósł natomiast o oddalenie żądania zwrotu wydatku na wynagrodzenie eksperta sporządzającego opinię oraz na jej tłumaczenie na język polski.

 

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 maja 2006 r. (sygn. akt I C 67/04) Sąd Rejonowy w Lublińcu zasądził od pozwanego spółki akcyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz powoda kwotę 22 934,80 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 marca 2003 r., oraz kwotę 4934,43 zł ( cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu. W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił.

 

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd Rejonowy podniósł, iż opinia eksperta W.  przedstawiona w ekspertyzie dołączonej do zgłoszenia roszczenia przez powoda nie została uznana za nieprawidłową po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych Pozwany uznał swój obowiązek zapłaty odszkodowania oraz wysokość nakładów na usunięcie szkody w samochodzie powoda. Wysokość uznanego przez pozwanego odszkodowania została przyjęta właśnie na podstawie ekspertyzy W. W. Wydatek poniesiony na wynagrodzenie tego eksperta wynoszący 498,22 euro oraz koszt tłumaczenia tej ekspertyzy na język polski w celu przedstawienia jej jako dowodu zasadności zgłoszonych w pozwie roszczeń Sąd I instancji uznał za typowe następstwo poniesionej szkody, które pozwany zobowiązany jest wyrównać.

 

Powyższy wyrok zaskarżył w części pozwany, co do kwoty 2.481 zł zarzucając mu naruszenie art. 361 § 1 kc poprzez przyjęcie, iż koszt sporządzenia opinii technicznej oraz koszty jej tłumaczenia mieszczą się w pojęciu szkody, która ma podlegać naprawie. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż szkodą w przedmiotowej sprawie jest wszystko to, co powód stracił na skutek zdarzenia z dnia 16 lutego 2002 r. Granice obowiązku naprawienia szkody wyznaczone są przez  normalny  związek  przyczynowy  między  zdarzeniem wywołującym uszczerbek a szkodą. Pozwany podniósł, iż aby mówić o szkodzie trzeba stwierdzić uszczerbek w majątku poszkodowanego, który nastąpił wbrew jego woli. Jeśli poniesienie kosztów i wydatków, było skutkiem działania samego poszkodowanego to oceny będzie wymagało stwierdzenie czy poszkodowany był zmuszony do ich poniesienia czy poniósł je dobrowolnie. W przedmiotowej sprawie powód nie udowodnił, iż zlecenie opinii technicznej w Polsce nie było możliwe, zdaniem pozwanego zaś dokonanie tej wyceny Polsce mogło odbyć się bez uszczerbku majątkowego. Podjęta przez powoda decyzja o przeprowadzeniu ekspertyzy w Niemczech spowodowała uszczerbek jego majątku, ale nie był to uszczerbek poniesiony wbrew jego woli. Pozwany dodał, iż jest rzeczą oczywistą iż nie dysponując własną opinią techniczna, która nie został sporządzona z przyczyn lezących po stronie powoda, oparł się na opinii wykonanej na jego zlecenie, jednakże nie może to stanowić argumentu przesądzający o poniesieniu przez niego kosztów sporządzenia i dokonania tłumaczenia tej opinii.

 

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroku w kierunku obniżenia zasądzonej kwoty o wysokość 2.481 zł wraz z zasądzeniem kosztów procesu.

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

 

Apelacja jest bezzasadna.

Podniesiony zarzut skarżącego, iż koszt sporządzenie opinii technicznej i jej tłumaczenia nie stanowi następstwa poniesionej szkody w rozumieniu art. 361 § 1 kc jest nietrafny. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń w tym zakresie i ich oceny. W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że koszty i wydatki poniesione w związku ze zdarzeniem wyrządzającym szkodę mogą być uznane za jedną z postaci szkody rzeczywistej. O tym czy mieszczą się one w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego decydują konkretne okoliczności sprawy, a także to czy poniesienie ich było obiektywne i konieczne ( wyrok SN z 16 maja 2002 r., V CKN 1273/2000, uchwała SN z 18 maja 2004 r., III CZP 24/04).

 

Należy podkreślić, iż zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000r. ( Dz. U. Nr 26, poz. 310 z 2000 r. ) w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów posiadacz lub kierujący pojazdem bądź też osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące wypadku i ułatwić zakładowi ubezpieczeń ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń roszczeń przeciwko sprawcy wypadku.

W przedmiotowej sprawie powód wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowanie złożył ekspertyzę - jako dowód dotyczący wypadku i świadczący o rozmiarze szkód. Ekspertyza ta została sporządzona w Niemczech, kraju ojczystym powoda i w tymże języku. Bezpodstawnym jest zarzut skarżącego, iż dokonanie oględzin pojazdu w Polsce i dokonanie tutaj oceny powypadkowej mogłoby obyć się be uszczerbku majątkowego. Powód nie mieszka w Polsce, przebywał na terenie naszego kraju tylko przejazdem i w dniu następnym wrócił już do Niemiec. Dłuższy pobyt w Polsce naraziłby również powoda na dodatkowe koszty. Powód sporządził opinie w Niemczech by wskazać pozwanemu zakres poniesionych szkód, co zresztą było konieczne w związku z treścią cytowanego § 25. Opinia ta, jak słusznie wskazał w uzasadnieniu Sąd I instancji nie została uznana za nieprawidłową przez biegłych powołanych w niniejszej sprawie. Co więcej także pozwany uznał swe roszczenie na podstawie tej ekspertyzy. Tym samym zdaniem Sądu Okręgowego, podzielającego stanowisko Sądu I instancji, wydatek, poniesiony przez powoda na wynagrodzenie eksperta oraz na wynagrodzenie tłumacza dokonującego przekładu ekspertyzy na język polski, należy uznać za obiektywny i konieczny, a także mieszczący się w ramach poniesionej przez niego szkody.

 

Mając na względzie wskazane powyżej argumenty Sąd odwoławczy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT