Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 8 sierpnia 2006 roku, sygn. akt VI Ca 553/06, niepublikowany

Związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy w zestawie wszystkich przyczyn i skutków mamy do czynienia jedynie z takimi przyczynami, które normalnie powodują określone skutki. Nie wystarczy zatem stwierdzić istnienie związku przyczynowego jako takiego. Wymagane jest także ustalenie, że chodzi o następstwa normalne.


W dniu 11 czerwca 2003 roku około godziny 20.30 kierujący samochodem marki Mercedes   zderzył się z pojazdem marki Fiat 126p  kierowanym przez Rafała T.

 

Przyczyną kolizji był fakt nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki Mercedes przez kierującego Fiatem 126p. Na skutek zdarzenia w samochodzie marki Mercedes uszkodzeniu uległy: pas przedni, przedni zderzak, atrapa chłodnicy, pokrywa silnika, deska rozdzielcza, poduszki gazowe, reflektor prawy. W oparciu o dowody w postaci opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny wartości pojazdów osobowych Sąd I instancji przyjął, iż pomiędzy zdarzeniem, jego przebiegiem, a przynajmniej częścią uszkodzeń samochodu marki Mercedes brak jest związku przyczynowo-skutkowego. Do zderzenia pojazdów doszło bowiem w okolicznościach, które wykluczają możliwość uszkodzenia prawidłowo działających poduszek powietrznych, a co za tym idzie także deski rozdzielczej. Sprawca kolizji - kierujący Fiatem 126p wyjeżdżał z parkingu i włączał się do ruchu, jechał więc powoli. Także samochód marki Mercedes bezpośrednio przed zdarzeniem poruszał się wolno - 20 km/h. Powyższe ustalenia doprowadziły Sąd I instancji do konkluzji, w ślad za dowodem z opinii biegłego, iż prędkość kolizyjna pojazdów była zbyt mała by wymusić opóźnienie pozwalające na detonację poduszki gazowej. W ocenie Sądu Rejonowego przyczyną wystrzelenia poduszek powietrznych było ich niewłaściwe zamontowanie. Samochód marki Mercedes uczestniczył już bowiem wcześniej w kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległy poduszki gazowe, a ich naprawa miała miejsce w nieautoryzowanym serwisie. Powyższa okoliczność spowodowała, iż Sąd Rejonowy przyjął przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody w zakresie strat wynikających z uszkodzenia poduszek powietrznych oraz deski rozdzielczej i o wartość tych strat pomniejszył zasądzone na rzecz powoda - odszkodowanie. Powyższe ustalenia Sąd I instancji oparł na dowodach w postaci akt szkodowych, akt postępowania przygotowawczego w sprawie , opinii biegłego, zeznań świadka.

 

Apelację od tego wyroku, w części oddalającej powództwo co do kwoty 4.465,46 złotych oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania, złożył powód

 

Orzeczeniu zarzucił sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że:

 

l. brak jest związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem drogowym i jego przebiegiem, a powstaniem części uszkodzeń samochodu marki Mercedes, takich jak uszkodzenia poduszek powietrznych i deski rozdzielczej, podczas gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego bezspornie wynika, iż w dniu 11 czerwca 2003 roku na skutek wypadku stwierdzono uszkodzenia wskazanych elementów samochodu,

2. z  opinii  biegłych  wynika,  iż  do  zderzenia pojazdów  doszło  w  okolicznościach wykluczających możliwość uszkodzenia prawidłowo działających poduszek powietrznych oraz deski rozdzielczej i biegli kwestionują możliwość uruchomienia się prawidłowo działającego systemu poduszek, podczas gdy biegli w opiniach swych stwierdzili, iż brak jest możliwości jednoznacznego potwierdzenia bądź zaprzeczenia czy wszystkie uszkodzenia samochodu marki Mercedes pochodzą z przedmiotowego zdarzenia drogowego,

3.powód naprawiając wcześniej samochód w nieautoryzowanym serwisie przyczynił się do zwiększenia szkody, podczas gdy naprawa samochodu przed dniem wypadku nie pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą powstałą w dniu 11 czerwca 2003 roku, a powodowi w tym zakresie nie można przypisać winy.

 

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 12.208,46 złotych a także kosztów procesu za I i II instancję, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

 

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Odwoławczy w przeważającej mierze podziela ustalenia Sądu I instancji oraz ich ocenę prawną.

 

I. Odnosząc się kolejno do podnoszonych przez stronę powodową zarzutów, należy wskazać, iż podniesione w pkt 1 apelacji argumenty są chybione. Skarżący zarzucił Sądowi I instancji błędne przyjęcie, iż brak jest związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem drogowym i jego przebiegiem, a powstaniem części uszkodzeń samochodu marki Mercedes, takich jak uszkodzenia poduszek powietrznych i deski rozdzielczej. W ocenie skarżącego bowiem z zebranego w sprawie materiału dowodowego bezspornie wynika, iż w dniu 11 czerwca 2003 roku na skutek kolizji drogowej stwierdzono uszkodzenia wskazanych elementów samochodu. Powyższa argumentacja skarżącego wynika z błędnej interpretacji art. 361 § 1 kc. Przepis ten ujmuje związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem zobowiązanego a powstałym skutkiem w postaci szkody jako konieczną przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej. W świetle powołanego wyżej przepisu związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy w zestawie wszystkich przyczyn i skutków mamy do czynienia jedynie z takimi przyczynami, które normalnie powodują określone skutki. Nie wystarczy zatem stwierdzić istnienie związku przyczynowego jako takiego. Wymagane jest także ustalenie, że chodzi o następstwa normalne. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż niewątpliwie istnieje związek pomiędzy zderzeniem się samochodów Mercedes i Fiat 126p, a uszkodzeniami wynikającymi z wystrzelenia poduszek powietrznych w aucie należącym do poszkodowanego. Ustalenie istnienia takiego związku nie powoduje jednak jeszcze zasadności przyjęcia, że mamy do czynienia ze związkiem przyczynowym określonym w art. 361 § 1 kc. Koniecznym jest także rozważenie ściślejszego zagadnienia, a mianowicie czy wspomniane powiązania pomiędzy zaistniałą kolizją a uszkodzeniami poduszek powietrznych i deski rozdzielczej samochodu marki Mercedes można traktować jako „normalne", tzn. typowe lub oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy, nie będące rezultatem jakiegoś zupełnie wyjątkowego zbiegu okoliczności. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika bowiem, iż w chwili zdarzenia drogowego kierowany przez poszkodowanego samochód marki Mercedes poruszał się z prędkością około 20 km/h. Na skutek hamowania przy takiej prędkości mechanizm detonacji poduszek powietrznych normalnie nie powinien zostać uruchomiony. Jak wynika bowiem z treści opinii biegłego prędkość kolizyjna pojazdów uczestniczących w zdarzeniu była zbyt mała by wymusić opóźnienie pozwalające na detonację poduszki gazowej.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało stanowisko Sądu I instancji co do ustaleń braku normalnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem drogowym a uszkodzeniami poduszek powietrznych oraz deski rozdzielczej w samochodzie marki Mercedes uznać za prawidłowe. Powyżej przedstawionym następstwom kolizji nie można bowiem przypisać cechy „normalności". Szkoda w tym zakresie wystąpiła w oderwaniu od typowych następstw zaistniałej kolizji. Brak jest zatem podstaw by w tym zakresie konsekwencjami zdarzenia obciążać pozwanego. Należy przy tym podkreślić, iż powód nie zdołał wykazać istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą kolizją a uszkodzeniami poduszek gazowych i deski rozdzielczej w samochodzie marki Mercedes, wskutek czego ponosi tego negatywne konsekwencje prawne w postaci zmniejszenia zasądzonego na jego rzecz odszkodowania. Ciężar udowodnienia bowiem powyższej okoliczności spoczywał na nim z mocy art. 6 kc.

 

II. W ocenie Sądu Odwoławczego nie zasługuje na uwzględnienie również zarzut, iż, w świetle opinii biegłego, brak było podstaw do jednoznacznego potwierdzenia bądź zaprzeczenia czy wszystkie uszkodzenia samochodu marki Mercedes pochodzą z przedmiotowego zdarzenia drogowego. Należy wprawdzie zaznaczyć, iż opinia biegłego nie zawiera w tym zakresie kategorycznych wniosków. Jednak treść całej opinii wskazywała na to, iż prędkość kolizyjna pojazdów była zbyt mała by wymusić opóźnienie pozwalające na detonację poduszek gazowych. Zdaniem Sądu Odwoławczego, powyższa okoliczność w zestawieniu z całokształtem materiału dowodowego zebranego w sprawie pozwoliła na dokonanie ustaleń, iż zachowanie bezpośredniego sprawcy szkody nie było normalnym następstwem uszkodzenia poduszek powietrznych i deski rozdzielczej w samochodzie marki Mercedes. Poza tym, jak słusznie zauważył Sąd I instancji, na powodzie spoczywał obowiązek wykazania poprawnego działania w jego aucie systemu SRS, powód natomiast nie zgłosił na tę okoliczność żadnych wniosków dowodowych. Obciążają go więc negatywne skutki niewykazania swych twierdzeń.

 

III. Należy natomiast zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, iż w świetle ustalonego przez Sąd I instancji stanu faktycznego sprawy, brak było podstaw do przypisania powodowi przyczynienia się do powstania szkody oraz że dokonana w tym zakresie przez sąd I instancji ocena narusza przepis art. 362 kc. Za przyczynienie się do powstania szkody może być bowiem uznane tylko takie zachowanie poszkodowanego, które w ramach normalnego związku przyczynowego stanowi współprzyczynę powstania szkody (wyrok SN z 10 listopada 1982 roku, IV CR 447/82, OSNPG 1983/3 poz. 13 str. 21).

 

Mając na uwadze wcześniejsze rozważania brak jest podstaw do uznania, iż naprawiając samochód w nieautoryzowanym serwisie powód przyczynił się do powstania szkody. Okoliczność ta nie może bowiem zostać potraktowana jako normalne następstwo powstałych uszkodzeń w samochodzie marki Mercedes.

 

Powyższa konkluzja pozostaje jednak bez wpływu na wyniki postępowania. Zmniejszenie odszkodowania przyznanego powodowi przez Sąd I instancji uzasadnione jest bowiem nie faktem przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody w zakresie kwoty 4.465,46 złotych, a brakiem normalnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem drogowym a uszkodzeniami poduszek powietrznych oraz deski rozdzielczej w samochodzie marki Mercedes. Dlatego też szkodą w tym zakresie nie można było obciążyć pozwanego.

 

Wskazując na powyższe Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do zmiany ani uchylenia zaskarżonego wyroku. Dlatego też, na podstawie art. 385 kpc, należało apelację oddalić.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT