Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 18 lutego 2010 roku, sygn. akt I C 176/09, niepublikowany

Zgodnie z opinią biegłego istotnie w ramach likwidacji szkody należało zakupić i zamontować w pojeździe powoda dwie opony, tak by na jednej osi były to dwie opony tej samej marki i rodzaju. Nadto pojazd powoda by być ponownie dopuszczony do ruchu musiał przejść badania techniczne. Koszty badania technicznego to 98,00 zł zaś koszty zakupu i montażu nowych opon to kwota 514,00 zł. Łącznie są to zatem koszty w kwocie 612,00 zł. Po pomniejszeniu tej sumy o kwotę 268,00 zł wypłaconej przez powoda tytułem zwrotu kosztów zakupu opon pozostaje suma 344,00 zł, którą to Sąd zasądził tytułem odszkodowania na rzecz powoda. Sąd nie podzielił opinii biegłego, iż koszt zakupu opon należy pomniejszyć o zużycie opon wymienianych tj. o 43%. Należy zauważyć, iż gdyby nie wypadek powód nie miałby potrzeby wymiany opon. Trudno zmuszać go by w ramach likwidacji szkody zakupywał opony używane czy wulkanizowane. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.11.1985 III CRN 223/80, wskazując na dopuszczalność montażu w ramach likwidacji szkody elementów nowych, co wchodzi w skład kosztów likwidacji szkody. Dodatkowo w wyroku z dnia 28.06.1988 II CR 191/88 Sąd Najwyższy podkreślił, iż odszkodowanie nie polega na wypłacie określonej sumy pieniężnej, lecz na rzeczywistym naprawieniu szkody. Nadto wypłata tej sumy nie przekracza jeszcze wartości pojazdu sprzed wypadku, a zatem nie powoduje wzbogacenia powoda. W zakresie ewentualnej utraty wartości pojazdu z tytułu uczestnictwa w wypadku Sąd podzielił rzeczowe argumenty biegłego, który wskazał, iż okoliczność taka biorąc pod uwagę wiek pojazdu nie wystąpiła. Rozstrzygnięcie Sądu nie jest naruszeniem zakazu orzekania ponad żądanie pozwu bowiem podstawą materialno - prawną i przedmiotem żądania pozwu było roszczenie o wyrównania poniesionej szkody co do zasady.


Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2010 r. w Przemyślu sprawy z powództwa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w Warszawie o zapłatę kwoty 2.192 złotych

I. zasądza od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie na rzecz ...kwotę 344,- zł (trzysta czterdzieści cztery ) złotych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 11 czerwca 2008r.,

II. kosztami sądowymi obciąża powoda znosząc wzajemnie koszty zastępstwa procesowego,

III. w pozostałej części powództwo oddala.

Pismem z dnia 31.03.2009 r. powód wniósł do tut. sądu pozew przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie z żądaniem zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kwoty 2.192,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 11.06.2008 r.

W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powyższa kwota zawiera w sobie żądanie zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu, oraz koszt przeglądu samochodu koniecznego do przeprowadzenia po wypadku, i koszt zakupu opon. Łącznie zatem powód dochodził odszkodowania w kwocie 2.192,00 zł.

W pisemnej odpowiedzi na pozew pozwane towarzystwo wniosło o oddalenie powództwa wskazując, iż w całości zlikwidowało już szkodę powoda. W rozważaniach zawartych w uzasadnieniu pozwu skoncentrowano się przede wszystkim na kwestii możliwości użycia tzw. „zamienników" do naprawy auta a także wskazano, iż odszkodowanie przysługuje jedynie za niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy samochodu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 20.09.2007 r. w godzinach porannych doszło do wypadku samochodowego w wyniku którego został uszkodzony samochód osobowy marki Opel Corsa. Sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. W tym samym jeszcze dniu powód dokonał zgłoszenia szkody, która podlegała likwidacji z polisy OC sprawcy wypadku. W ramach przedłużającego się procesu likwidacji szkody powodowi łącznie wypłacono odszkodowanie w kwocie 9.856,50 zł. Wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku wynosiła kwotę 10.300,00 zł. W ramach likwidacji szkody pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględniło faktycznie wszelkie wydatki poniesione przez powoda w ramach naprawy samochodu, za wyjątkiem dwóch pozycji. Nie uwzględniono kosztów obowiązkowego badania technicznego pojazdu w kwocie 98,00 zł, jak także części kosztów zakupu i wymiany dwóch opon. Koszty zakupu i wymiany dwóch opon to kwota 514,00 zł, zaś powodowi wypłacono z tego tytułu jedynie 268,00 zł. Zgodnie z opinią biegłego ... samochód powoda, którego rok produkcji określono na 1997 r. w wyniku wypadku i naprawy nie stracił na wartości rynkowej. Zgodnie z oceną biegłego na obecnym rynku samochodów używanych fakt uczestnictwa pojazdu w wypadku drogowym obniża jego wartość jedynie w przypadku pojazdów nie starszych niż trzyletnie. O ile zatem naprawa samochodu została dokonana profesjonalnie, brak podstaw by twierdzić, iż pojazd tylko ze względu na uczestnictwo w wypadku i późniejszą naprawę utracił wartość rynkową. W ocenie biegłego brak zatem podstaw by uznać, że z przyczyn wskazanych przez powoda jego pojazd utracił dodatkowo na wartości. Pomimo wezwań przesądowych pozwane towarzystwo nie uwzględniło roszczeń powoda w zakresie wypłaty dalszego odszkodowania.

Sąd dopuścił wszelkie dowody zawnioskowane przez strony wg stanu ich wniosków na dzień zamknięcia rozprawy, nie odmawiając im wiary.

Kierując się powyższym Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z art. 415 k.c. kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Na mocy art. 822 k.c. osoba posiadająca wykupioną polisę OC odpowiada za wyrządzoną szkodę in solidum z zakładem ubezpieczeniowym. W niniejszej sprawie bezspornym jest odpowiedzialność pozwanego za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia z dn. 20.09.2007 r. Spornym pozostaje natomiast wysokość szkody. Zgodnie z opinią biegłego istotnie w ramach likwidacji szkody należało zakupić i zamontować w pojeździe powoda dwie opony, tak by na jednej osi były to dwie opony tej samej marki i rodzaju. Nadto pojazd powoda by być ponownie dopuszczony do ruchu musiał przejść badania techniczne. Koszty badania technicznego to 98,00 zł zaś koszty zakupu i montażu nowych opon to kwota 514,00 zł. Łącznie są to zatem koszty w kwocie 612,00 zł. Po pomniejszeniu tej sumy o kwotę 268,00 zł wypłaconej przez powoda tytułem zwrotu kosztów zakupu opon pozostaje suma 344,00 zł, którą to Sąd zasądził tytułem odszkodowania na rzecz powoda. Sąd nie podzielił opinii biegłego, iż koszt zakupu opon należy pomniejszyć o zużycie opon wymienianych tj. o 43%. Należy zauważyć, iż gdyby nie wypadek powód nie miałby potrzeby wymiany opon. Trudno zmuszać go by w ramach likwidacji szkody zakupywał opony używane czy wulkanizowane. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.11.1985 III CRN 223/80, wskazując na dopuszczalność montażu w ramach likwidacji szkody elementów nowych, co wchodzi w skład kosztów likwidacji szkody. Dodatkowo w wyroku z dnia 28.06.1988 II CR 191/88 Sąd Najwyższy podkreślił, iż odszkodowanie nie polega na wypłacie określonej sumy pieniężnej, lecz na rzeczywistym naprawieniu szkody. Nadto wypłata tej sumy nie przekracza jeszcze wartości pojazdu sprzed wypadku, a zatem nie powoduje wzbogacenia powoda. W zakresie ewentualnej utraty wartości pojazdu z tytułu uczestnictwa w wypadku Sąd podzielił rzeczowe argumenty biegłego, który wskazał, iż okoliczność taka biorąc pod uwagę wiek pojazdu nie wystąpiła. Rozstrzygnięcie Sądu nie jest naruszeniem zakazu orzekania ponad żądanie pozwu bowiem podstawą materialno - prawną i przedmiotem żądania pozwu było roszczenie o wyrównania poniesionej szkody co do zasady.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o art. 100 k.p.c. dokonując ich stosunkowego rozdzielenia ze względu na uwzględnienie powództwa jedynie w niewielkiej części. Sąd kosztami sądowymi w całości obciążył powoda. Równocześnie jednak biorąc pod uwagę, iż ze względu na stanowisko pozwanego powód faktycznie nie miał innej drogi dochodzenia swego roszczenia w części uwzględnionej niż droga sądowa, Sąd zniósł pomiędzy stronami koszty zastępstwa procesowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT