Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008 roku, sygn. akt IV Ca 1048/08, niepublikowany

Jak wynika z treści aż nader obszernego i wszechstronnego uzasadnienia Sąd ten uwzględnił żądanie z tej  przyczyny, iż skarżąca nie udowodniła w toku procesu, że nadciśnienie tętnicze  na które cierpiała ubezpieczona jest chorobą tętnic i żył upośledzających krążenie.


Sąd Rejonowy dla warszawy Pragi - Północ w Warszawie wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2008r uwzględnił powództwo Jacka P. i zasądził na jego rzecz od Towarzystwa Ubezpieczeń  w Warszawie kwotę 10.743,56 zł z ustawowymi odsetkami od 29 I 2008r do dnia zapłaty i orzekł o kosztach na podstawie art. 98 kpc.


Sąd ustalił, że na rzecz powoda Jacka P. jego żona Jadwiga P. zawarła w dniu 22 III 2006 r. z pozwaną Spółką umowę ubezpieczenia terminowego na Zycie na sumę lO.OOO zł. na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. Odpowiadając na pytania dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego zaznaczyła wyłącznie odpowiedzi „nie" (w tym na pytanie dotyczące choroby tętnic i żył upośledzających krążenie). Integralną częścią umowy stanowiły ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie, w tym ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych zatwierdzonych uchwałą zarządu z 16 VIII 2005r.


Przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Jadwigi P. stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Od 1 IX 2006 do 17 IX 2006 r. Jadwiga P. przebywała w szpitalu z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego, zespołu bólu kręgosłupa, niedoczynności - tarczycy , otyłości, niedokrwistości, małopłytkowości, niewydolności nerek i hiperkalcemii. Od 15 III 2007 do 30 III 2007r przebywała w klinice hematologii. W dniu 4 IV 2007 zmarła na chorobę nowotworową (szpiczak plazmocytowi). W maju 2007r. pozwana Spółka odmówiła powodowi wypłaty odszkodowania na podstawie art. 815 § 1 i 3 kc i §13 ust. 9 owu w związku, z zatajeniem lub podaniem nieprawdziwych informacji zakładowi ubezpieczeń przy zawarciu umowy co zwolniło zakład od odpowiedzialności. Jadwiga P. nie powiadomiła o nadciśnieniu tętniczym wypełniając kwestionariusz medyczny, bowiem na pytanie dotyczące stanu zdrowia w zakresie chorób tętnic i żył upośledzających krążenie krwi udzieliła odpowiedzi negatywnej. Gdyby chorobę tę wskazała pozwana spółka nie. zawarła by z nią ubezpieczenia.


Powód twierdził, że nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą tętnic i żył upośledzających krążenie krwi, a przyczyną zgonu żony był agresywny nowotwór. Nadciśnienie tętnicze nie pozostawało w związku ze śmiercią żony.


W ocenie Sądu Rejonowego spór między stronami sprowadzał się do kwestii, czy wskazana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nazwa „choroby tętnic i żył upośledzających krążenie" obejmuje swym zakresem nadciśnienie tętnicze, a także stwierdzono u niej nadciśnienie tętnicze daje podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.


Zdaniem Sadu Rejonowego zgodnie z art. 6 kc, to pozwana Spółka powinna wykazać, że schorzenie rozpoznane u ubezpieczonej (nadciśnienie) mieściło się w kategorii chorób tętnic i żył upośledzających krążenie. Pełnomocnik pozwanej "Wniosek o dopuszczenie dowodu pozostawił do uznania Sadu, wobec czego okoliczność na którą powołuje się pozwana Spółka nie została udowodniona. Zdaniem Sadu I instancji, nawet ustalenie iż nadciśnienie jest chorobą tętnic i żył nie mogłoby doprowadzić do oddalenia powództwa w sytuacji gdy przyczyna śmierci ubezpieczonej nie było nadciśnienie tętnicze, ale choroba nowotworowa.

Powyższy wniosek wynika z treści art. 815§ l kc, a także §3 tegoż artykułu. Pozwana nie przeczyta, że nadciśnienie tętnicze nie przyczyniło się do zgonu ubezpieczonej wobec czego nie mogła powstrzymać się z zapłatą sumy ubezpieczenia. Pozwana nie przedstawiła w toku postępowania owu, ale na podstawie art. 807§lkc postanowienia, owu lub postanowienia samej umowy sprzeczne z przepisami tego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Powód był upoważniony do żądania zapłaty sumy ubezpieczenia na podstawie art. 831 § lkc oraz art. 805§lkc i Sąd Rejonowy uznając powództwo za zasadne, zasądził dochodzona należność wraz z odsetkami na podstawie art. 481§lkc a także art. 482§lkc (kwota 743,56 zł).


Apelację od wyroku Sądu Rejonowego złożyła strona pozwana Towarzystwo Ubezpieczenia na Życie w Warszawie zarzucając mu naruszenie prawa materialnego tj. art. 815§3kc i wnosząc w konkluzji o jego zmianę i oddalenie powództwa w całości z zasądzeniem kosztów procesu za obie instancje.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Apelacja nie jest uzasadniona, a podniesiony w niej zarzut jest chybiony i nie mógł spowodować uznania zaskarżonego wyroku jako wadliwy.


Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd Rejonowy dokonał trafnej oceny prawnej zasadności żądania wypłaty sumy ubezpieczenia. Jak wynika z treści aż nader obszernego i wszechstronnego uzasadnienia Sąd ten uwzględnił żądanie z tej  przyczyny, iż skarżąca nie udowodniła w toku procesu, że nadciśnienie tętnicze  na które cierpiała ubezpieczona jest chorobą tętnic i żył upośledzających krążenie.


Sąd rejonowy wskazał przepis art. 6 kc i art. 233 kpc jako podstawę materialna i procesową takiej oceny, co skutkowało uwzględnieniem powództwa. Sąd Okręgowy ocenę te w pełni podziela i przyjmuje ją za własną. Skarżący nie kwestionuje prawidłowości tego rozstrzygnięcia i już z tej tylko przyczyny apelacja podlegała oddaleniu jako bezzasadna na podstawie art. 385kpc. Rozważania i oceny Sądu Rejonowego dotyczące art. 815§3kc stały się jedynie dodatkową - niezależną od wyżej wskazanej - podstawą do uwzględnienia powództwa. Nawet gdyby uznać - zawarte w uzasadnieniu apelacji - argumenty za uzasadnione nie mogłyby to doprowadzić do uwzględnienia apelacji, i zmiany zaskarżonego wyroku, jak chciałaby skarżąca.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT