Gdzie założyć IKE?

IKE jest zakładane i prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej z wybraną instytucją finansową. Taką umowę można zawrzeć z jedną z następujących instytucji:

•    funduszem inwestycyjnym,
•    biurem maklerskim,
•    zakładem ubezpieczeń,
•    bankiem.

Wobec tego IKE może przybierać cztery formy:

•    funduszu inwestycyjnego,
•    rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim,
•    ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
•    lokaty bankowej.

Należy zatem najpierw podjąć decyzję o formie gromadzenia oszczędności a później udać się do jednej
z instytucji finansowych oferujących IKE w wybranej przez nas formie.

Przed założeniem konta emerytalnego oszczędzający musi złożyć oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonał wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego. Jeśli jednak oszczędzający ma co najmniej 55 lat, musi również potwierdzić, że nie dokonał w przeszłości wypłaty środków z IKE.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT