IKE w biurze maklerskim? Na czym polega gromadzenie środków na IKE w domu maklerskim?

Możliwość otwarcia indywidualnego konta emerytalnego w formie rachunku papierów wartościowych w podmiotach świadczących usługi maklerskie przewidziano dla oszczędzających pragnących aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami emerytalnymi.
W przypadku tej formy, można inwestować oszczędności w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. Możliwe jest również nabywanie instrumentów pochodnych występujących na regulowanym rynku, jednak wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Ta forma IKE charakteryzuje się największym ryzykiem inwestycyjnym, jednak dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym można wypracować najwyższy zysk. Posiadanie rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim wymaga jednak od oszczędzającego dużej aktywności, zainteresowana i wiedzy w zakresie rynku papierów wartościowych i trendów giełdowych. W tym przypadku trzeba się również liczyć z kosztami transakcji nabywania i zbywania papierów wartościowych.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT