Jak przenieść środki z PPE na IKE?

Dzięki wprowadzeniu indywidualnych kont emerytalnych można dokonywać transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE i odwrotnie. Możliwość taka jest szczególnie istotna, gdy oszczędzający był uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego i po pewnym okresie zmienił pracodawcę na firmę, która nie prowadzi PPE. Przed wprowadzeniem IKE, środki pracownika pozostawały na rachunku w PPE poprzedniego pracodawcy aż do momentu ukończenia 60 lat, przy czym oszczędzający nie mógł sam opłacać kolejnych składek. Sytuację tę można określić mianem "zamrożenia środków". Dzięki IKE, pracownik może przetransferować środki z PPE byłego pracodawcy na własne IKE, dokonywać kolejnych wpłat i powiększać tym samym środki emerytalne. Dokonując transferu środków z PPE do IKE lub odwrotnie, można przenieść wyłącznie całość zgromadzonych środków emerytalnych, niemożliwe jest przeniesienie części kapitału. W przypadku dokonania wypłaty transferowej z IKE do PPE, istnieje ograniczenie powodujące, że w danym roku kalendarzowym nie można zawrzeć kolejnej umowy o prowadzenie IKE.
Trzeba ponadto pamiętać o dodatkowych ograniczeniach, gdy oszczędzający dokonał wcześniej przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalnego na IKE a następnie dokonał zwrotu całości środków z IKE (wypłacił je przed przejściem na emeryturę). Kwota w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE jest wówczas potrącana ze zgromadzonych środków i przekazywana na indywidualne konto ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanym przez ZUS, czyli na obowiązkowy I filar. Można powiedzieć, że cześć środków zostaje przeniesiona z III filara do filara I.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT