Czy mogę ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka mojej rodziny ?

Tak bowiem stosunkowo niedawno została wprowadzona do polskiego systemu prawnego istotna zmiana, która przyniosła rozszerzenie katalogu świadczeń należnych z tytułu szkód osobowych o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę służące najbliższym członkom rodziny zmarłego tzw. pośrednio poszkodowanym. Zakończony ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731, proces legislacyjny wprowadził do systemu prawnego „nową" instytucję zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. W ten sposób sytuacja, z korzyścią dla pośrednio poszkodowanych uległa zmianie i po wprowadzeniu instytucji zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny w polskim prawie odszkodowawczym po latach została w pełni otwarta droga do zaspokajania przez najbliższych doznanej przez nich krzywdy i jak trafnie podkreślają przedstawiciele nauki, polskie prawo, wprowadzając instytucję zadośćuczynienia dla najbliższych, poszło śladem tych systemów prawa cywilnego, których zasadniczym celem jest człowiek i jego przeżycia psychiczne, a nie tylko majątek. Odpowiadając wprost na zadane pytanie - tak w obecnym stanie prawnym istnieje taka możliwość i po śmierci najbliższego członka rodziny można domagać się zadośćuczynienia przez najbliższych (dodatkowo por. kolejne odpowiedzi). Warto też zaznaczyć, że zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny począwszy od 3 sierpnia 2008r. ale zwracam w tym miejscu uwagę na fundamentalną w skutkach uchwałę Sądu Najwyższego z dniu 22 października 2010r. (sygn. akt III CZP 76/10), w której sąd jednoznacznie stwierdził, iż „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r." Tym samym osoby, które utraciły najbliższego przed 3 sierpnia 2008r również mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, z tym że nie na podstawie nowej instytucji z art. 446 § 4 k.c. a na innej podstawie tj. art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. Omawiany kierunek zapatrywań potwierdził również ostatnio Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 32/11) gdzie jednoznacznie wskazał, iż „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia". (por. odpowiedzi na pytania poświęcone zadośćuczynieniu po śmierci najbliższego członka rodziny)

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT