Zwrot kosztów pogrzebu a zasiłek pogrzebowy - czy zwracając koszty pogrzebu można je pomniejszyć o kwotę wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego ?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, co oznacza, że absolutnie nie można pomniejszać zwracanych kosztów pogrzebu o zasiłek pogrzebowy czemu dał wyraz Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej (posiadającej walor zasady prawnej) w dniu  15 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 140/08) gdzie jednoznacznie stwierdził, iż "Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c." Więcej nt. zaliczania zasiłku pogrzebowego na poczet zwracanych kosztów pogrzebu oraz w uchwale SN.

Patrząc historycznie, a jednocześnie szerzej omawiając wzajemne relacje obu wyżej wymienionych świadczeń i możliwości pomniejszenia zwrotu kosztów pogrzebu o kwotę zasiłku pogrzebowego warto także przypomnieć wcześniejszą linię orzecznictwa m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1981 r. (sygn. akt III CZP 6/81), która pomimo upływu czasu i zmiany stanu prawnego, jak pokazała wyżej opisana uchwała z dnia 15 maja 2009 r. pełnego składu Izby Cywilnej (sygn. akt III CZP 140/08) zachowała swoją aktualność. Zgodnie z jej tezą "zasiłek pogrzebowy (....) wypłacony (....) w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego od PZU odszkodowania z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu". Analogiczny pogląd, potwierdzając ten kierunek zapatrywania na omawiane zagadnienie, wyraził SN w nieco późniejszym wyroku z dnia 29 kwietnia 1981r. sygn. akt (IV CR 120/81) wskazując, iż zasiłek pogrzebowy wypłacony osobom uprawnionym, w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu przy czym stanowisko takie odnieść należy również do sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniosła żona zmarłego. Powyżej ukazana linia orzecznictwa, a także zestawianie wskazywanych celów, obu rodzajów świadczeń pozwala obecnie dojść do jednoznacznego wniosku o braku możliwości wzajemnego zaliczania świadczeń wypłacanych na podstawie różnych reżimów (tytułów) prawnych, a zatem zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczeń z tytułu zabezpieczeń społecznych nie może być zaliczany w poczet świadczeń należnych od zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Inaczej mówiąc absolutnie niemożna  dokonywać pomniejszenia zwracanych kosztów pogrzebu o kwotę zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT