Czy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość (np. przez telefon lub za pośrednictwem internetu)?

Znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 r., rozwiały istniejące do tej pory kontrowersje co do możliwości odstąpienia od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość. Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości, iż do tego typu umów znajduje zastosowanie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zgodnie z art. 16c ust. 1 i 2 w zw. z art. 16a ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy konsumentowi, który zawarł na odległość umowę dotyczącą usług finansowych, w tym również umowę ubezpieczenia, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o jej zawarciu - bez podania przyczyn - poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Umowę, mimo odstąpienia od niej, uważa się za zawartą i obowiązującą do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, bowiem za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową.


W przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Dlatego też oświadczenie to można wysłać listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki. Oświadczenie można też oczywiście złożyć osobiście w oddziale (pamiętając, by zachować dowód złożenia pisma, najlepiej na jego kopii). Ponadto, oświadczenie o odstąpieniu złożone agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie jest przy tym istotne, czy oświadczenie jest składane agentowi, który uczestniczył w zawieraniu danej umowy ubezpieczenia, czy też innemu agentowi danego zakładu ubezpieczeń.

Co jednak najważniejsze, ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn, tym samym może mieć to miejsce również w sytuacji „podwójnego ubezpieczenia" niezwiązanego z zasadą automatyzmu.

Pamiętajmy jednak, że posiadacz pojazdu odstępujący od umowy ubezpieczenia OC musi bezwzględnie zadbać o zawarcie kolejnej umowy - najpóźniej w dniu odstąpienia od umowy dotychczasowej (uwaga jednak: odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty). Jeżeli posiadacz nie zawrze kolejnej umowy, narazi się na daleko idące konsekwencje finansowe (nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie powstania szkody - zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG).


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT