Czy zakład ubezpieczeń może zażądać od ubezpieczającego dopłaty do składki ubezpieczeniowej, podnosząc fakt zweryfikowania zadeklarowanego przy zawieraniu umowy bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia i związanych z tym uprawnień do zniżek?

Nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wchodząca w życie w dniu 11 lutego 2011 r. i mająca zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty, dodała do treści ustawy art. 8a, zgodnie z którym, jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.


Wskazany przepis może znaleźć zastosowanie m.in. do przypadków w których deklaracja ubezpieczającego o wysokości posiadanych zniżek lub liczby szkód mających miejsce w poprzednich latach, w oparciu o którą skalkulowana została wysokość należnej składki, okazała się niezgodna z rzeczywistością. Warto przy tym pamiętać, iż zakłady ubezpieczeń mają możliwość weryfikacji uprawnień do zniżek przysługujących kierowcom za bezwypadkową jazdę, na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tym samym zawierając umowę, a nie chcąc narazić się na żądanie podwyższenia składki, należy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą przekazać prawdziwe informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i związanych z nim uprawnień do zniżek.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT