Jak realizuje swoje zadania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czy wykonuje je samodzielnie czy za pomocą zewnętrznych podmiotów?

Poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do Funduszu za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie likwidacyjne i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT