Kto ma prawo kontrolować spełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, m.in. ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego są obowiązane:

a)  Policja,

b)  organy celne,

c)  Straż Graniczna,

d)  organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,

e)  Inspekcja Transportu Drogowego;

dodatkowo zaś do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego mają prawo:

a)  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

b)  inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

c) Inspekcja Ochrony Środowiska.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń. lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli, chyba że organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT