Przed jakim sądem można dochodzić roszczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Pozew z roszczeniem wynikającym z umów ubezpieczenia obowiązkowego można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej (tzn. według miejsca siedziby zakładu ubezpieczeń), bądź, co stanowi znaczne ułatwienie dla poszkodowanych, przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Np. w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ma siedzibę w Warszawie, a  poszkodowany mieszka w Białymstoku, poszkodowany może złożyć pozew zarówno w sądzie w Warszawie, jak i w sądzie w Białymstoku. Z reguły najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu w miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej.

Jeżeli z kolei poszkodowany składa pozew bezpośrednio przeciwko sprawcy, ma on wówczas   obowiązek przypozwać zakład ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się także względem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT