Zarządzono wymianę blankietów prawa jazdy. Nie zdążyłem jednak zrobić tego na czas. Jakie mogą mnie spotkać konsekwencje związane z umową ubezpieczenia OC i AC?

Odpowiadając na to pytanie w pierwszej kolejności należałoby wskazać na przepisy ustawy prawo o ruch drogowym regulujące kwestie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3:

1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

Ustęp 2 mówi, że osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Z kolei art. 88 ust. 1 stanowi, że dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Problemy z realizacją umów ubezpieczenia w połowie pierwszej dekady XXI wieku związane z akcją wymiany blankietów praw jazdy i tym samym problemów interpretacyjnych dotyczących posiadania przez kierujących uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym należą już do przeszłości i są naszym zadaniem jednoznacznie rozstrzygnięte przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności art. 150 ust. 1 - Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając wszystkie wydawane przed dniem wejścia w życie ustawy dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem oraz koszty związane z ich wymianą, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokość opłat za ich wymianę. 

Reasumując można stwierdzić, że niedokonanie wymiany blankietu prawa jazdy na czas nie powoduje utraty posiadanych uprawnień a tym samym nie powinno przynieść negatywnych konsekwencji związanych z realizacją umów ubezpieczenia.


Odpowiedź przygotował Piotr Budzianowski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT